Ana Sayfa      Bize Ulaşın      Editörün Mektubu      Makale Takip  
 Makaleleri okuyabilmeniz için bilgisayarınızda Acrobat Reader programının
yüklü olması gerekmektedir. Programı indirmek için üstteki logoya tıklayabilirsiniz.
 

 
 
 

     .::. İÇERİK .::.

Sayfa

  Kapak

  Önkapak ve İçindekiler

I-XIII
Tanıdığım Tunca Kortantamer MENGİ, Mine XIV
  Prof. Dr. Tunca KORTANTAMER Tarih ARSLAN, Mustafa 1

 Manisa-Demirci’de Görülen Alevî-Bektaşî-Rıfâ’î Meşrepli Bir Tarikat : Ma’rifîlik

KILIÇ, Atabey 2-36

Türkçe ve Kürtçe Mem u Zin ile Fuzûlî’nin Leylî vü Mecnûn Mesnevîsinin Mukayesesi

AÇIKGÖZ, Nâmık 37-50

Biynöger ve Kococaş Destanları Arasındaki Benzerlikler

ADİLOĞLU, Adilhan 51-83

Anadolu Sahasında İlk Bahr-ı Tavîl Ahmed Paşa’nın Mıdır?

AKSOYAK, İsmail Hakkı 84-97

Urumlarda Aile, Gelenekleri ve Kurumsal Yapısı

ALTINKAYNAK, Erdoğan 98-105

Çiçek Dili (Lisân-ı Ezhâr) ve Osmanlı Zenpâreleri

AMBROS, Edith Gülçin (Çev.: Özer Şenödeyici) 106- 122

Amasyalı Hattatlar

ASLAN, Mustafa 123- 143

Kastamonulu Hattatlar

ASLAN, Mustafa 144- 160

Şairlerin Görüp Unuttukları Bir Rüya: Belâgat

AVŞAR, Ziya 161- 184

Evrensel Bir Hikâye: Salamân u Absâl ve Kökeni

AVŞAR, Ziya 185- 200

Türk Toplumunda Temsil Getirme Geleneği ve Mevlana’nın
Gelenek İçerisindeki Yeri

BALKAYA, Adem

  201-   208

Klasik Türk Şiirinde Duyguların Dili: Çiçekler

BAYRAM, Yavuz 209- 219

Klasik Türk Şairlerinin Gözüyle Meyveler

BAYRAM, Yavuz 220- 227

Eğitim Bakımından Gülistan

CEYHAN, Âdem 228- 247

Tevriye ve Çeşitleri Üzerine Düşünceler

COŞKUN, Menderes

248- 261

Vefatının 150. Yılında Selânikli Ahmet Meşhûrî

ÇELTİK, Halil- AYDEMİR, Yaşar 262- 273

Geleneğe Direnen Bir Şair ve Şiiri: Cem Sultan’ın Frengistan Kasidesi

ÇINAR, Bekir 274- 282

Taşlıcalı Yahya’nın Gencîne-i Râz Mesnevisinde
Bir Nasrettin Hoca Fıkrası

ÇINAR, Bekir 283- 292

Vassâf Tarihi Şerhinden Hareketle Şerh Kaynakları Meselesi

DAĞLAR, Abdülkadir 293- 307

Âyîneye Düşen Sır: “Nihânuz” Gazelini Şerh ve Tahlil Denemesi

DAĞLAR, Abdülkadir 308- 320

Hacı İbrâhim Efendi’nin “Şerh-i Belâgat”ı (Metin)

DAĞLAR, Abdülkadir 321- 370

Üsküplü İshak Çelebi Dîvânı’nda Klâsik Sanatlar

EKE, Nagehan U 371- 380

Cumhuriyet Dönemi Türk Kültür Ve Edebiyatında Hümanizmin Etkileri

ELBİR, Bilal- KARAKAŞ, Ömer 381- 392

Klâsik Türk Edebiyatı Metinlerini Anlamada Modern Yaklaşımlar

GENÇ, İlhan 393- 404

Adnî Dîvânı’nda Ahenk Unsurları

GÖRE, Zehra 405- 422

Klâsik Türk Edebiyatında Manzum Sözlük Şerhleri

GÜMÜŞ, Zehra 423- 431

İlâhizâde Mehmed Emin Vâsık ve Edebî Kişiliği

ATİK GÜRBÜZ, İncinur 432- 444

Osmanlı Kadınının Şiiri

İSPİRLİ, Serhan Alkan 445- 454

Şeyh Galib’in Şiir Anlayışı

KAPLAN, Mahmut

455- 465

Hâmidî-Zâde Celîlî ve Gazelleri

KAZAN, Şevkiye 466- 494

Osmanlı Şiirinde İftihar Ve İmtiyaz Simgeleri
“Çelenk” “Otaga” Ve “Sorguç”

KOÇ KESKİN, Neslihan 495- 515

Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şáhidí (Metin)

KILIÇ, Atabey 516- 548

Muhammed El-Hâc Muslî’nin “Şefîk-Nâme Şerhi”

KOÇOĞLU, Turgut 549- 554

Halil Oğlu Ali’nin Yusuf İle Zeliha Hikâyesi

KÖKTÜRK, Şahin 555- 617

Şiirsel Bir İmge Olarak Halep Kumaşı

KURNAZ, Cemal 618- 623

Siyasal Tarihimizin İsimsiz Kahramanlarından:
İttihatçı Seniye Hanım

KURNAZ, Şefika 624- 630

Emine Semiye İle Nigâr Hanım'ın Mektuplaşmaları

KURNAZ, Şefika 631- 646

Türk Edebiyatında Kitap Yazımına ve Basımına Tarih Düşürme Geleneği

OĞRAŞ, Rıza 647- 670

Mukayeseli Edebiyat -Araştırma Tarihi ve Yöntem

ÖZTEKİN, Nezahat 671- 679

Osmanlı Şiirine Sanat Ontolojisiyle Yaklaşmak Üzerine

ÖZTÜRK, Furkan 680- 684

Ebkar-ı Efkar: Fikrì Çelebi’nin Aşk Konulu Hasbihali

ÖZYILDIRIM, Ali Emre 685- 703

Selahaddin-i Uşşâkî’nin Bir Nutuk Şerhi

PAKSOY, Kezban 704- 709

Klâsik Edebiyat Ekseninde Anlamdan
Anlam Bulanıklığına Bir Yolculuk

ŞAHİN, Oğuzhan 710- 722

Firdevsî-i Rûmî ve Terceme-i Câmeşûy-Nâme

ÖZYAŞAMIŞ ŞAKAR, Sezer 723- 730

Kelimenin Fesâhati ve Fasîh Dîvânı Örneği

TANYILDIZ, Ahmet

   731-   739

Bu Yolda Acâib Çok: -Yûnus Emre’nin Bir Şiirinin Yorumu-

TATCI, Mustafa 740- 749

Edebî Metinler Işığında Doğu Kültürlerinin
Batıya Etkileri ve Batıda Türk İmgesi

TAVUKÇU, Orhan Kemâl 750- 762
Klâsik Türk Edebiyatında Şehrengiz Çalışmaları
Hakkında Bibliyografya Denemesi
TIĞLI, Fatih 763- 770
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebıyatında Divan Şiiri
Tartışmaları ve Gelenekten Faydalanma
TONGA, Necati 771-782
Sevdâkâr Şah ve Gülenaz Sultan Hikâyesi:
Yapısal Açıdan Bir İnceleme
TÖKEL, Dursun Ali 783-794
Aşk Mesnevîlerinde Cinsellik Mazmunları USLUER, Fatih 795-822
Nahîfî’nin Yusuf u Zeliha Mesnevisi ÜST, Sibel 823-957
Emîrî ve Sohbet-Nâmesi ÜST, Sibel 958-1014
Manzum Sözlüklerimizden Tuhfe-i Fedâî YAKAR, Halil İbrahim 1015-1025
Seyyid Şerîfî Mehmed Efendi ve Hilyesi YAZAR, Sadık 1026-1044
Eski Türk Edebiyatı Kaynaklarında Görülen Yanlış ve Çelişkiler YILDIRIM, Ali 1045-1054
Bazı Belâgat Kitaplarına Göre Secinin Tanım ve
Tasnifi Üzerine Düşünceler
YILDIZ, Ayşe 1055-1065
Rüyalar ve Niyazî-i Misrî’nin Ta‘bîrâtü’l-Vâki‘ât Adlı
Eserinde Rüyaların Dili
YILMAZ, Kadriye- ÇETIN, Kamile 1066-1076
Kültürümüzden Atasözlerimize Yansıyan İslam
Dininin İnanç Esasları: “Âmentü”
YILMAZ, Nuran 1077-1094
Fuzûlî’nin Türkçe Divânı’ndaki “Başına Çizginmek”
Tabirinin Türk Kültüründeki Anlamı
YILMAZ, Nuran 1095-1104
Atasözlerinde Tahkiye BOZKAPLAN, Şerif Ali 1105-1109
Kutadgu Bilig’deki Hayvan Adları Üzerine Bir İnceleme BOZKAPLAN, Şerif Ali 1110-1118
Keşfü’l-Me’ânî’nin Grafik Özellikleri DAŞDEMİR, Muharrem 1119-1134
Türkiye Türkçesinde İsim Tamlamasını Oluşturan Ögelerin
Söz Dizimsel ve Anlamsal Özellikleri
DEMİR, Celal 1135-1142
Türk Yaylı Sazı Kemençe ve Dünya Kültürüne Etkisi DEMİR, Necati 1143-1149
Güvâhî’den Günümüze Atasözleri ve Deyimler ERENOĞLU, Dilek 1150-1167
+sız Eki Olumsuzluk Eki Midir? ERTEN, Münir 1168-1173
Divanü Lûğat-it-Türk’te Geçen “Çin” ve “Maçin” Adı Üzerine İNAYET, Alimcan 1174-1184
Karahanlı Türkçesinde Askerlikle İlgili Bazı Terimler Üzerine (2) TERES, Ersin 1185-1192
-(y)ısar Gelecek Zaman Ekinin Yapısı Üzerine UYĞUR, Sinan 1193-1196
Yüknek’in Neresi Olduğu ve Edib Ahmed’in Mezârı Hakkında UYSAL, Selçuk 1197-1199
Hayır Demenin Bedeli ENGİN, Ertan 1200-1203
Varlık ve Zaman Bağlamında İki Hikâyenin Mukayesesi:
“On İkiye Bir Var”(Haldun Taner) ve
“İnsanlar ve Saatler” (Bahaeddin Özkişi)
GÜLER, Ahmet Faruk 1204-1209
Arketipsel Sembolizm Açısından Elif Şafak’ın
“Pinhan” Romanının İncelenmesi
NAMLI, Taner 1210-1230
Behçet Necatigil’in “Uyanmak” Şiirini
Yeniden Okuma Denemesi
ÖZGER, Mehmet 1231-1238
Sivas İl Merkezinde Yetişkin Kadın ve
Erkeklerde Obezite Değerleri
ÖZGÜN BAŞIBÜYÜK, Gülüşan-AKIN, Galip 1239-1261
Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler AYDIN, Erhan 1262-1270
Yunanistan Başbakanı Panagis Tsaldaris’in
Türkiye’yi Ziyareti (10–17 Eylül 1933)
ÇAKMAK, Zafer 1271-1282
Kök Türkçe Yazıtlarda Geçen Göller Ve Nehirler GÖMEÇ, Saadettin 1283-1296
Atatürk Dönemi Laiklik Uygulamalarına Yönelik
Bazı Toplumsal Tepkiler
KOCAOĞLU, Bünyamin 1297-1307
Şapka İnkılâbının Sosyal ve Ekonomik Yönü
Destekler ve Köstekler
SAKAL, Fahri 1308-1318
Bir Tek Parti Politikacısının Propaganda Konuşmaları:
Hilmi Uran Örneği
SAKAL, Fahri 1319-1328
Neşâtî Divanı'nda Söz Kalıpları SAVRAN, Ömer 1329-1337
Prof. Dr. Ahmet Buran, Kurşunlanan Türkoloji,
Manas Yayıncılık, Elazığ 2007, 396 s.
ALKAYA, Ercan 1338-1343
Demir, Necati, (Çeviren: Özbakır, İbrahim), Dıe Weınenden Tannenbäume - Türkısche Sagen, Zwıebelzwerg Verlag, Wıllebadessen, 2007, 116 s. AYDOĞDU, Özkan 1344-1345
Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Doç. Dr. Erdoğan Boz (Editörler), Türkçenin Çağdaş Sorunları, Kitabevi, Ankara, Kasım 2006, İkinci Baskı, 404 s. DEMİRTAŞ, Ahmet 1346-1349
Boz, Erdoğan (2007). Türkiye Türkçesinde +{A}
Durum Biçimbirimi, Gazi Yayınları, Ankara.
ERDEM, Mehmet Dursun 1350-1351
Eski Türk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara, 2006 Hazırlayanlar: Prof. Dr. Ahmet Mermer, Yrd. Doç. Dr. Lütfi Alıcı,
Yrd. Doç. Dr. Muvaffak Eflatun, Dr. Yavuz Bayram,
Neslihan Koç Keskin
ŞIĞVA, Bülent 1352-1353
Aydemir, Yaşar 2007. Ravzî Divanı, Birleşik
Kitabevi Yayınları, Ankara.
ÜST, Sibel 1354-1355
Kuzey Grubu Türk Lehçelerindeki Edatlar Üzerine
Ayrıntılı Bir Çalışma (Yrd. Doç. Dr. Ercan Alkaya,
Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar,
Manas Yayıncılık / 17, Elazığ–2007, 759 S.)
YALÇIN, Süleyman Kaan 1356-1359
Fatih Üniversitesi Yayınları’ndan Çıkan İki Divan Neşri YAZAR, Sadık 1360-1361
Tunca Kortantamer Hatırasına Sempozyum TOK, Vedat Ali 1362-1363
   
   

           

Turkish Studies / Türkoloji  Araştırmaları Dergisi, üç ayda bir yayınlanan uluslar arası hakemli bir dergidir. Turkish Studies / Türkoloji  Araştırmaları  Dergisi ’nde yayınlanan tüm yazıların, dil, bilim ve hukuki açıdan  bütün  sorumluluğu yazarlarına, yayın hakları www.turkishstudies.net’e aittir. Yayıncının yazılı izni olmaksızın  kısmen veya tamamen herhangi bir şekilde basılamaz, çoğaltılamaz. Yayın Kurulu dergiye gönderilen yazıları yayınlayıp yayınlamamakta serbesttir. Gönderilen yazılar iade edilmez.

©2006 Türkoloji Dergisi • Tüm Hakları Saklıdır • Kullanım Şartları