English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Özcan GÜNGÖR

Editör Yardımcısı
Halil İbrahim DOĞAN - Tuğba ÖZEN

Ankara-TÜRKİYE Winter 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAbdulvahap TAŞTAN  
Bir Din Sosyologunun Portresi: Prof. Dr. Ünver Günay Ss, I-V
The Portrait of A Sociologist of Religion: Professor Unver Gunay
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12865
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali COŞKUN  
Örnek Bilim Adamı Hocam Prof. Dr. Ünver Günay ve ‘Din Sosyolojisi’ Eseri Ss, VII-XI
Örnek Bilim Adamı Hocam Prof. Dr. Ünver Günay ve ‘Din Sosyolojisi’ Eseri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali KİRMAN  
Prof.Dr. Ünver Günay ve Genç Din Sosyologlarına Yaklaşımı Ss, XIII-XVI
Ünver Günay’s and His Approach to Young Sociologists of Religion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13052
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem EFE  
Türkiye’nin İlk Din Sosyolojisi Doktorlarından Ünver Günay’ın Bir ‘Sunuş’ Yazısı Ve Mehmet Râmi Ayas Üzerine Ss, XVII-XXIV
Türkiye’nin İlk Din Sosyolojisi Doktorlarından Ünver Günay’ın Bir ‘Sunuş’ Yazısı Ve Mehmet Râmi Ayas Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13349
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail GÜLLÜ  
Prof. Dr. Ünver Günay’ın Hayatı, Eserleri ve Türk Din Sosyolojisindeki Yeri Ss, XXV-XXXIV
Prof. Dr. Ünver Günay’ın Hayatı, Eserleri ve Türk Din Sosyolojisindeki Yeri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13410
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özcan GÜNGÖR - Behlül TOKUR  
Küreselleşme Bağlamında Türkiye’nin Rol Modelliği: Ortadoğu Örneği Ss, 1-18
TURKEY'S ROLE MODELING IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION: THE CASE OF MIDDLE EAST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13233
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan ÇAPCIOĞLU  
Sekülerleşen Toplumda Bireyselleşen Aile Ss, 19-34
Individualizing Family in The Globalizing Society
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13343
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun GÜNGÖR  
Türk Din Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Problemler ve Öneriler Ss, 35-47
Türk Din Tarihi Araştırmalarında Karşılaşılan Problemler ve Öneriler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12859
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemaleddin TAŞ  
Sosyolojik Metodolojinin Ontolojik ve Epistemolojik Temelleri Ss, 49-70
Ontological and Epistemological Bases of the Sociological Methodology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13055
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal TÜRER  
Değer Bağlılığı ve Suç Ss, 71-78
Value Commitment and Crime
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asım YAPICI  
Eşlerin Dinsel Algı ve Yaşayışına Göre Evlilikte Dindarlık ve Maneviyat Huzur mu, Kusur mu? Ss, 79-106
According to Religious Perception and Living of Spouses, Are Religiosity and Spirituality in Marriage Peace or Flaw?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13025
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil YILDIZ  
II. Meşrutiyet Dönemi Din ve Modernleşme Tartışmaları: Sebilürreşad Dergisi ve İslam Mecmuası Örneği Ss, 107-126
Religion and Modernization Debates in the Second Constitutional Era: The Cases of Sebilürreşad and İslam Jurnal
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver Ebru ZEREN  
Türklerde Budizm ve İslâm Tasavvuffunda Tanrı ve Evren Anlayışı Ss, 127-144
Conception of God and Universe Among Turks in Buddhism and İslamic Sufism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13007
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ALDYAB  
الاستعمال البلاغي للاسم والفعل في القرآن Ss, 165-174
Nominal and Verbal Rhetoric in Quran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar AKASLAN  
Mûsâ Cârullah Bigiyef’in Kırâat İlmiyle Olan Münasebeti Ve “Yedi Harf” İle İlgili Fikirleri Ss, 145-163
Relation of Musa Carullah Bigiyef With Recitation of Qur’an and His Ideas ABOUT “Seven Letters”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12897
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Ali Kılay ARAZ  
مكان جبرا في الحركة التّجديديّة بالشعر العربي الحديث وفي الشّعر الحرّ Ss, 175-191
The place of Jabra in the modern movement in modern Arabic poetry and in free poetry
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12041
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nasi ASLAN  
Makâsıd/Gâî İlke Bağlamında Müdâyene Ayetinin Yorumu Ss, 193-205
Interpretation of Verse of Borrowing in Teleological Context
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13082
Özet | Abstract | Tam Metin |

Enver BAYRAM  
Kur’ân’ın Cem Edilmesinde Hz. Ömer’in Rolü Ss, 207-215
Role of the Prophet Omer ın Totaling the Koran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12916
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit BOZ  
Kur’an ve Sünnet Işığında Danışma Sistemi II Ss, A sun born in the horizon of persecution in times
The Council of Verdict ın Qur’an and Sunnah II
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12996
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birgül BOZKURT  
Harf Gizemi ve Sembolizmi Bağlamında İhvân-ı Safâ’da Hurûfîliğin İmkânı Ss, 275-293
The Possibility of Hurufism in Ikhwan al-Safa in the Context of the Mystery and Symbolism of the Letters
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÇELEM - Sakina ÖNEN  
Havâmîm Surelerinde Göklerin ve Yerin Yaratılışının Anlatımındaki Tenâsüb Ss, 295-310
-Consistency in the Statement- (Tanāsub) of the Creation of the Earth and the Heavens in the Surahs of Havâmîm
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şemsettin DAĞLI  
İslam Plastik Sanatlarında Soyutlayıcı Yaklaşımlar ve Batı Sanatı Üzerindeki Yansımaları Ss, 311-330
Abstractive Approaches in the Islamic Arts and its Reflection on Western Painting
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12801
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman DEMİRCİ  
Batıda Yayımlanan Ansiklopedilerde Hz. Muhammed İmajı (Risaletin Mekke Dönemi) Ss, 331-354
Image of the Prophet Muhammad in the Western Encyclopedias (the Meccan Period of the Prophethood)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13030
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine Nurefşan DİNÇ  
Murâbıtlar Devleti Hükümdarı Ali b. Yûsuf b. Taşfîn Zamanında Devrin Nüfuzlu Fakihlerinin Fetvası ile İhyâu ‘ulûmi'd-dîn‘in Yakılması Ss, 355-380
In the term of Ali b. Yusuf b. Taşfin the event of burning İhyau ulumiddin with fetvas of Some Important Fakihs in that time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13135
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine ERDOĞAN  
Türkiye’de Toplumun Dini Hayatını Şekillendirmede Hadislerin Etkisi Ss, 381-391
Effect of Hadith in Forming the Society in Turkey's Religious Life
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12871
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ERYÜCEL  
Dini Yönelim ve Başa Çıkma Ss, 393-412
Religious Orientation and Coping
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13143
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe FARSAKOĞLU EROĞLU  
İlâhî Dinlerde Mevlid Benzeri Eserler Ss, 413-434
Mevlid-Like Text in Divine Religions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12975
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret GEDİKLİ  
Kur’an’da Anlatılan Dünya Hayatının Mahiyeti Ss, 435-455
The Nature of the World Life in the Qur’an
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12995
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa KANİK  
Kur’ân’ı Anlamanın İlkeleri: Abdurrahman Habenneke el-Meydânî Örneği Ss, 457-476
The Principles Understanding of Qur'an: Example of Abdurrahman Habenneke el-Meydânî
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13129
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali KARAKAŞ  
Abdülaziz Debbağ ve El-İbriz Adlı Eserinde Hadis Örnekleri Ss, 477-489
Hadith Examples of Abdülaziz Debbağ and His El-Ibriz Work
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alparslan KARTAL  
Bir Nebevî Gelenek Olarak Münacât ve Ebu’l-Hasan Harakânî’nin Yeni Bulunan Bir Münacâtı Ss, 491-515
Invocations (Munacât), as a Prophet's Tradition and the Abu’l-Hasan Kharakani’s New Revelant Invocation (Munacât)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13109
Özet | Abstract | Tam Metin |

Safiye KESGİN  
Din Eğitiminde Düşünme Becerilerini Geliştirme Bağlamında Bir Kavram Değerlendirmesi: Taakkul Ss, 517-541
A Concept Evaluation on the Development of Thinking Skills in Religious Education: Taakkul
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12661
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih KOCA  
Salâhî Dede’nin Regâibiyyesi’nin Yeniden Bestelenmesi Ss, 543-572
Recomposition of Salahi Dede’s Raghaibiyya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13099
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahsin KULA - Müslime ERDEN  
Ömer Hayyam ve Ölüm Kaygısı Ss, 573-586
Omar Khayyam and Death Anxiety
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12831
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ejder OKUMUŞ  
Darbelerde Dinî Boyut: 15 Temmuz Örneği Ss, 587-606
Religious Aspect in Coups: the Case of the July 15
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12046
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Emin SEYHAN  
Ye’cûc Ve Me’cûc Seddinde Açılan Delikten Bahseden Hadisler Üzerine Bir İnceleme Ss, 607-626
A Study of the Hadiths Concerning the Hole Opened on the Gog and Magog’s Wall
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12998
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Aslan TOPÇUOĞLU  
İslam Hukukunda ve Osmanlı Uygulamasında Evliliğin Vatandaşlığa Etkisi Ss, 627-652
The Impact of Marriage on Citizenship in Islamic Law and Ottoman Practice
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12993
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Ali YILDIZ  
Tasavvufta Mehdilik Ss, 653-667
The Mahdi Imagination in Sufism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12965
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YILMAZ - Esra YILMAZ  
Alman Medya ve Siyasetinin 15 Temmuz FETÖ Kalkışmasına Bakışı Ss, 669-686
The point of view of the german Media regarding the attempted coup attack in Turkey on 15th of June 2016
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11979
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com