English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Sibel ÜST

Editör Yardımcısı
Ramazan BÖLÜK - Mehmet Burak ÇAKIN

Ankara-TÜRKİYE Spring 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet ADIGÜZEL  
XVI. Yüzyıl Türkçesi Eserlerinden Râhatu’n- Nüfûs’ta Eski Türkçe İzler Ss, 1-18
The Traces of Old Turkish in the 16th Century Turkiclanguage Werk Râhatu’n-Nüfûs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13020
Özet | Abstract | Tam Metin |

Shahla AHMADOVA  
Azerbaycan Dilinde Enantiosemiya Ss, 19-26
Enantiosemy in the Azerbaijani language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Munise AKSÖZ  
Yanmetin (Paratexte) Nedir? Metin Çevresindeki Yazılı Öğeler (Perıtexte) Nelerdir? Ss, 27-47
What are paratexts? What are peritexts?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gizem AKYOL  
Berci Kristin Çöp Masalları'nda Gecekondu Kültürü Ss, 49-57
The Slum Culture in Berci Kristin Garbage Tales
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12932
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gulhan AL-TURK  
Arap Alfabesiyle Yazılmış Memlûk-Kıpçak Sözlüklerinden Hareketle Türkçe Telaffuzu Belirten Arapça İfadeler ve Kısaltmalar Ss, 59-70
Moving from the Mamluk-Kipchak Dictionaries That Written in Arabic Alphabet The Arabic Terms and Abbreviations Which Rules The Turkish Pronunciation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melik BÜLBÜL  
Metin Yorum ve Anlam Kavşağında Bildirişim Sorunu Ss, 71-84
Communication Problem in the Contexte of Text İnterpretation and Meaning
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13479
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma BÜYÜKKARCI YILMAZ  
Osmanlı Hac Menzilnamelerinde Sosyal ve Maddi Kültüre Ait Unsurlar Ss, 85-94
Social and Material Culture Elements in Ottoman Pilgrimage Menzilnames (Itineraries)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13219
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurettin ÇAKIR  
Gulag Kamplarında Gözardı Edilen Bir Unsur Olarak Kadın Ss, 95-109
Women as the Neglected Fact of Gulag Camps
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13385
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yıldıray ÇAVDAR  
Kemal Tahir’in “Devlet Ana” Adlı Romanında İkilemeler Ss, 111-138
Reduplicatives in Kemal Tahir’s Novel Devlet Ana (Mother State/Parens Matriae)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülay DURMAZ  
Lâmiî Çelebi Divan’ında “Baş” İle İlgili Deyimler Ss, 139-159
Idioms about the “Head” in the Lâmiî Chelebi Divan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emra DURUKAN - Kartal ÇELİKAY  
Çeviri Edinci Kavramına Yönelik Kapsayıcı Bir Tanım Önerisi Ss, 161-176
A Suggestion of a Comprehensive Definition for the Concept of Translation Competence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan GEMİLİ  
Sait Faik’in Yalnızlığı ve “Küçük İnsanlar”ı Ss, 177-214
Sait Faik’s Lonliness and His “Commoners”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13578
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret GÜVEN  
John Updike’ın Terrörist Adlı Eserinde Şarkiyatçılık Ss, 215-237
Orientalism in John Updike’ s Novel Terrorist
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13436
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer İNCE  
Necati’nin Şiir Dilinde İşlemeyi Başardığı, Türkî-İ Basît’in Başaramadığı Dil Malzemesi: Deyimler Ve Atasözleri Ss, 239-258
What Necati Has Suceeded İn Doing That Turki-i Basit Has Not With The Use Of Exspressions And Proverbs
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Akif KILIÇ  
Türkçedeki Burun Ünsüzlerinin Akustik Özellikleri Ss, 259-271
The Acoustic Characteristics of Nasal Consonants in Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuray KÜÇÜKLER KUŞCU  
Oktay Rifat Şiirinde Pastoral ve Toplumsal Görünümler: Çobanıl Şiirler, Bir Cigara İçimi, Elifli Ss, 273-288
Social and Pastoral Views in Oktay Rifat’s Poetry: Çobanıl Şiirler, Bir Cigara İçimi, Elifli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan OKTAY  
Âmid-i Sevdâ Gazetesindeki Şiirlerde Tematik Bir İnceleme Ss, 289-326
The Thematic Review in the Poems of Amid-i Sevda Newspaper
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan ÖKTEMGİL TURGUT  
Ercüment Ekrem Talu'nun Yeni Bulunan Eserleri Ss, 327-340
Ercüment Ekrem Talu's Newly Discovered Works
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13569
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ÖZER - Özlem TURAN – Semanur YENER  
Zonguldak’ın Yöresel Yemek İsimleri Üzerine Bir İnceleme Ss, 341-361
An Review Upon the Names of Zonguldak’s Local Food
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ÖZYÖN  
Behiç Ak’ın Çevreci Bakış Açısının Oyunlarına Yansıması: Küçülecek Yer Kalmadı, Benim Küçük Küresel Köyüm ve Tek Kişilik Şehir Ss, 363-376
The Reflection of Behiç Ak’s Environmentalist Viewpoint in His Plays: Küçülecek Yer Kalmadi, Benim Küçük Küresel Köyüm ve Tek Kişilik Şehir
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil SOYDAN  
Memlük- Kıpçak Türkçesine Ait Dört Sözlük ve Gramer Eserlerinde Hayvan Adları Üzerine Değerlendirme Ss, 377-397
Evaluation to Upon Animal Names on Four Glossary and Grammatical Works Belonging to Memluk-Kipçak Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ŞAHBAZ  
Fethiye’de Yaşayan Yetişkin İki Dilli İngilizlerin Yaptıkları Türkçe Biçim Bilgisel Sapmalar Ss, 399-426
Turkish Morphological Deviatons of Adult English Bilinguals Living in Fethiye
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13140
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül TAŞ  
İlhan Geçer’in Şiirlerindeki Değişmeler Ss, 427-469
Changes in the Poems of Ilhan Gecer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan TEKER - Didem ARDALI BÜYÜKARMAN  
BirTipoloji İncelemesi: Güner Sümer'in Küçük İnsanı Ss, 471-506
A Tpology Analysıs:: Guner Sumer's Types
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak TELLİ  
Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme: Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Örneği Ss, 507-526
AN EVALUATION ON PLACE NAMES AN EXAMPLE OF ADIYAMAN PROVINCE GÖLBAŞI DISTRICT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram TOPLU  
Muhammed Sıddık Rüşdi’nin Hayatı, Eserleri ve Dünya Görüşü Ss, 527-536
Muhammad Sıddık Rushdi’s Life His Works and Viewworld
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13050
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lazzat URAKOVA YANÇ  
Kadın Yaşının Büyük Olmasının Kazak Kadın-Erkek Aytıslarındaki Şakalaşma Durumuna Etkisi Ss, 537-553
Effect of Women’s Higher Age on Bantering Status in Kazakhstan Woman-Men’s Aytis (Duels)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÜSTÜN KÜLÜNK  
19. Yüzyıl Sosyo-Kültürel Dönüşüm Sürecini Bir Dönem Aydınının Dil ve Tercüme Söylemi Üzerinden Okumak: Bir Kültürel Değişim Öznesi Olarak Namık Kemal (1840-1888) Örneği Ss, 555-573
Reading the Socio-Cultural Transformation Process of the 19th Century Ottoman Empire through the Linguistic and Translational Discourse of an Intellectual of the Period: The Case of Namık Kemal (1840-1888) as a Cultural Agent of Change
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13674
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ceylan YILDIRIM  
Türkiye’deki Resmi Kurum ve Kuruluşlarda Yürütülen Terminoloji Çalışmalarında Yeni Yönelimler Ss, 575-590
New Orientations in Terminology Works Carried Out in Official Institutions and Organizations in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13460
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volga YILMAZ GÜMÜŞ  
21. Yüzyıl Türk Romanında Çevirmen Karakterler: Satır Aralarında Çevirmenlik Mesleğine Dair İpuçları Peşinde Ss, 591-611
Fictional Translators in the 21st-Century Turkish Novel: Reading between the Lines to Find Hints about the Translation Profession
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer BAŞKAYA  
Âşıklık Geleneğinin Son Temsilcilerinden Trabzonlu Halk Ozanı Baba Salim (1887-1956) Ss, 613-630
Baba Salim of Trabzon Who is One of the Last Representatives of the Minstrel Custom (1887-1956)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümit EKER  
Çağatay Türkçesiyle Yazılmış “Dört İmam” Efsanesi (Dil İncelemesi-Çevriyazı-Türkiye Türkçesine Aktarım) Ss, 631-681
The Legendary of "Four Imams" Written In Chagatai Turkish (The Language Analysis-Transcription-Transfer to Turkey’s Turkish)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13228
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinem GÖNEN KAYACAN  
Kutadgu Bilig’de Farkındalık Ss, 683-692
Awareness in Kutadgu Bilig
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan TOMAKİN  
Eylem Araştırması: Eylem Modelleri ve Eylem Döngülerinin Tanıtımı Ss, 693-712
Action Research: Introduction of Action Models and Action Cycles
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13367
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerife YALÇINKAYA  
Nev'î-zâde Atâyî'nin Nefhatü'l-Ezhâr Mesnevisindeki Mevsimler Hikâyesi Ss, 713-725
The Seasons Story in Nefhatü'l-ezhar Masnawi by Nev’i-zade Atayi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com