English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 6 Issue 3 . SayıEditör
Sibel ÜST

Editör Yardımcısı


Erzincan  30.09.2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRamazan KORKMAZ  
Kendi Kaleminden Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın Hayat Yolculuğu: Ülkü'ye Mektup Ss, 000
Kendi Kaleminden Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın Hayat Yolculuğu: Ülkü'ye Mektup
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif AKTAŞ  
Bizim Ramazan ve Ben Ss, 1-3
Our Ramazan and I
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saim SAKAOĞLU  
Parisli Rektörümüz Ss, 5-7
Our Rector from Paris
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mitat DURMUŞ  
Bir Nesle Öncülük Eden Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın Mektuplarında Gelecek İdealizmi, Nesilleri Kurtarabilme Kaygısı ve Dünyanın Algılanmasına İlişkin Estetik Bakış (Güneşe Gönderilecekler) Ss, 9-42
Future Idealism, The Concern of Saving Generations, Eesthetic View in Understanding the World within the Letters of Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Pioneering a Generation)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BURAN  
Kürtler ve Kürt Dili Ss, 43-57
Kurds and Kurdish Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2417
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Dilek BATİSLAM  
Kıbrıslı Şâir Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi’nin Kıt‘aları Ss, 59-68
Cypriot poet Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi's Stanzas
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil Veli NERİMANOĞLU  
Sovyet ve Dünya Edebiyatı Bağlamında Cengiz Aytmatov Fenomeni Ss, 69-73
The Phenomenon Of Chyngyz Aitmatov in the Context of Soviet and World Literatures
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
Jön Türk Basınında Dinî Zeminde Muhalefet Ss, 75-81
Dissidence on Religious Ground in the Press of Jon Turk
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah ÇETİN  
Hüzeyme Yeşim Koçak’ın Sarılmak Romanını Tahlil Ss, 83-92
The Analysis of Sarılmak Novel Written by Hüzeyme Yeşim Koçak
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Hakikati Yeterice Savunmak: Sultan Rayev Ss, 93-99
Defending enough the Truth: Sultan Rayev
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2616
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şener DEMİREL  
Letâif-nâme Adlı Bir Eserin Roman Tekniği Açısından İncelenmesi Ss, 101-117
The Analysis of Letâif-nâme in Terms of the Novel Technique
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal AKPINAR Adem BAŞIBÜYÜK  
Jeoekonomik Önemi Giderek Artan Bir Enerji Kaynağı Doğalgaz Ss, 119-136
An Energy Resource Its Geo-Economic Importance Has Gradually Been Increasing Natural Gas
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal AKTAN  
Manzum Özbek Atasözlerinde Ahenk Ss, 137-153
Uzbek Proverbs in Verse Harmony
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ALKAYA  
-gAlI Ekinin Sibirya Tatar Türkçesindeki Kullanımı Üzerine Ss, 155-174
On the Use of – gAlI Suffix in Siberian-Tatar Turkish
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan ALTINKAYNAK  
Malya’da Âşık İrfani’den Derlenen Nergis Hikâyesi Ss, 175-195
The Narcissus Story Which Compiled From Âşık İrfani in the Malya
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhalim AYDIN  
Namık Kemal’i Victor Hugo’ya Götüren Etkenler Ss, 197-204
The Factors That Lead Namık Kemal to Victor Hugo
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem DAYANÇ Emrah KAYIMKAYA  
Ragıp Şevki Yeşim’in Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Tarihî Romanları Ss, 205-220
Life, Historical Novels and Litterary Personality of Ragıp Şevki Yeşim
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü ELİUZ  
Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak Ss, 221-232
Panic of Sexual Idenity: Being A Woman
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Şenel ELALDI  
Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi Ss, 233-257
An Assessment of English Reading Skills of Preparatory Class Students
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten HACIYEVA  
Fizyon Mekanizmasının Türk Dillerinin Erken Dönem Kelime Türetimindeki Rolü ve Bir Akrabalık Teriminin Etimolojisi Ss, 259-267
The Role of Fusion Mechanism in the Word Formation of Early Turkic Languages and the Etymology of One Kinship Term
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2652
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Esat HARMANCI  
Kültür İnşacılarının Evrensel Dili: Edebî Hamaset Ss, 269-284
The Universal Language of the Founders of the National Culture: Literary Heroism
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami KILIÇ  
Yezîdîlik ve Yezîdîlikte Harrânî İzleri Ss, 285-296
Yezîdîsm and the Harrânî Traces in Yezîdîsm
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tanju ORAL SEYHAN  
Eserlerine Göre Babur Şah’ın Sosyal Devlet Anlayışı Ss, 297-327
Social State Concept in the works of Babur Shah
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Selen TEKİN  
Şâir ve Besteci Arasındaki Âhenk Ss, 329-354
The Harmony Between the Poet and the Composer
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadiye TUTSAK Zekerya BATUR  
Cumhuriyetten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Ders Kitabı İncelemesine Dair İki Örnekleme Ss, 355-389
Two Examples Concerning the Examination of Lecture Books in Turkish Education System From the Republican Era to The Present
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soyalp TAMÇELİK  
Kıbrıslı Rumların Bölge Barışını Tehdit Eden Silahlanma Çabaları Ss, 391-424
The Greek Cypriots’ Efforts to Arm Threatening Regional Peace
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Sani ADIGÜZEL  
Ziya Gökalp’ın ‘Lisan’ Şiirini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma Denemesi Ss, 425-437
An Essay on Re-Interpreting Ziya Gökalp’s Poem “Lisan (Language)” By Means of Key Word Approach
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner AKŞEHİRLİ  
“Çocuksu Duyarlılık” Kavramı Bağlamında Reşat Nuri Güntekin’in Gamsızın Ölümü Hikâyesi Ss, 439-446
The Story “Gamsız’ın Ölümü” By Reşat Nuri Güntekin în Context of Childish Susceptibility
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Minara ALİYEVA ÇINAR  
Rus Türkolojisinde Dil Öğretimi ve Eğitimi Meselesi Üzerine (1965-2011) Ss, 447-460
On The Matter of Language Teaching and Education in Russian Turcology (1965-2011)]
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Fatih ALKAYIŞ Ahmet Turan DOĞAN  
El-Ferec Ba’de’ş-Şidde’de Geçen Deyimler Ss, 461-487
The Idıoms in the El-Ferec Ba’de’ş-Şidde
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ARI  
Türkçe (6, 7, 8. Sınıf) Ders Kitaplarındaki Okuma ve Dinleme/İzleme Metinleri İle Yazma Görevleri Arasındaki Tür Uyumu Ss, 489-511
The Genre Consistency Between the Reading and Listening/Viewing Texts and Writing Tasks in Turkish (6th, 7th and 8th Grades) Course Books
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulselam ARVAS  
"Akınlık" ve "Âşıklık" Geleneği Arasındaki Bazı Ortaklıklar (Togolok Moldo Örneği) Ss, 513-522
Some Similarities Between “Akınlık” and "Âşıklık" Tradition (The Case of Togolok Moldo)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner ASLAN  
Pertev Tevfik ve Muahede Gazetesi Ss, 523-565
Pertev Tevfik and Muahede (Treaty) Newspaper
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BAŞPINAR  
Basîrî’nin Bengînâme Adlı Eseri Ss, 567-576
Basıri’s Joke Named “Benginame”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekerya BATUR  
Atasözü ve Deyimlerde Kadın Ve Kadının Sosyo-Psikolojik Özellikleri Ss, 577-584
Women and the Socio- Pyschologic Characteristics of Woman in Idioms and Proverb
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.1866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Parvana BAYRAM  
Anar’ın Ak Koç Kara Koç Adlı Eserinde Bir Azerbaycan ve Türk Dünyası Ütopyası Ss, 585-600
The Azerbaijani and Turkey Utopia in Anar`s White Ram and Black Ram
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem BEKTAŞ  
16. Asırda Gemi Yolculuğunu Yeren Bir Manzume: Cûyî’nin Keştî-nâme’si Ss, 601-613
A Poem Which Dısparages Sailing in 16. Century: Cûyî’s Kesti-nâme
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÇETİN BAYCANLAR  
Halit Ziya’nın Romanlarında Yalnızlık ve Ölüm Çemberinde “Tutunamayanlar” Ss, 615-622
Grip Losers Surrounded by Loneliness and Death in Halit Ziya Novels
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÇİFTÇİ  
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Özel Mülkiyet ve Yapısal Özellikleri Ss, 623-644
Private Property in Period of Ottoman Empire and Its Structural Characteristics
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün ÇÖL  
Galata Kent Dokusu İçerisinde Saliha Sultan Sebil Çeşmesinin Değerlendirilmesi Ss, 645-659
The Evaluation of Saliha Sultan Fountain in the Galata Urban Structure
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Gökhan DALYAN  
XIX. Yüzyıl Nasturilerinde Evlilik ve Düğün Ss, 661-673
XIX Century Marriage and Wedding in Nestorians
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİR  
Sosyo-Ekonomik Yönüyle Almanya’ya Göçün Yüksel Pazarkaya’nın ‘Oturma İzni’ Adlı Öykü Kitabına Yansımaları Ss, 675-689
Reflections of Germany Migration to the Yüksel Pazarkaya’s Story Book Oturma İzni by Its Socio-Economic Aspects
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif DEMİR  
Dünden Bugüne Türkiye’nin Suriye ve Ortadoğu Politikası Ss, 691-713
The Middle East and Syria Policy of Turkey From Past to Present
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu DEVECİ  
Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı Şiirinde Zamana Diyalektik Bir Bakış Ss, 715-729
Yahya Kemal’s Süleymaniye’de Bayram Sabahı Poetry of Time a Dialectical Perspective
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Can DOĞAN  
İkinci Yeni Söyleminin Öncüsü, İkinci Yeni Şiiri’nin Gönülsüzü: Sezai Karakoç Ss, 731-744
Pioneer of Second New Discourse, Unwilling of Second New Poetry: Sezai Karakoç
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mitat DURMUŞ  
İmge- Sembol Kavramlarını Yorumlama Projesi Ss, 745-762
The Interpretation Project of the Image-Symbol Concepts and Image in Melih Cevdet Anday’s Poems
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem FEDAİ  
Ali Ekrem’in (Bolayır) Şiir Demeti’nde Çocuklara Verdiği Dinî ve Ahlâkî Eğitim Ss, 763-779
Şiir Demeti Written by Ali Ekrem (Bolayır) for Children to the Religious and Moral Education
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer GARİPER  
Destandan Modern Şiire Kolektif Bilincin Sürekliliği ve Yeniden İnşası: Oğuz Kağan Destanı İle Yahya Kemal’in O Rüzgâr Şiiri Ss, 781-796
The Continuance and Re-Construction of the Collective Consciousness from Epic to Modern Poetry: A Reading Practice of Yahya Kemal’s O Rüzgâr (That Wind) and Oğuz Kağan Destanı (The Epic of Oghuz Kagan).
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali GÖÇER Selçuk MOĞUL  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış Ss, 797-810
A General Persrective on the Studies in Accordance with the Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
Kırşehir’de Bulunan Dulkadirli Köyleri Hakkında Bilgiler (Tarihi, Gelenek, Görenek, Örf, Adet, Geçim Kaynakları) Ss, 811-833
Information About the Villages Dulkadirli Kirsehir (Tradition, Custom, Customs, Sources of livelihood)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca Olarak Geçen Geşür “havuç” Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler Ss, 835-840
Notes on the Etymology of Oghuz Turkic Geşür “Carrot” at Dîvân Lugât At-Turk
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meriç GÜVEN  
Türk Dili Ve Kültürü Açısından XIV-XV. Yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi Türkçe Tıp Yazmalarına Eleştirel Bir Bakış Ss, 841-850
A Critical Review Of The XIVth-XVth Century Olden Anatolian Turkish Turkish Medical Literature In Terms Of Turkish Language And Culture
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah HARMANCI  
Cihan Aktaş’ın “Azize’nin Son Günü” Adlı Öykü Kitabında Azerbaycan ve Azeriler Ss, 851-874
Azerbaijan and Azerbaijanis in the Short Story Book of Cihan Aktaş Titled
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsemin HAZER  
Selma Rıza’nın Romanında Kurmaca Yapı Ss, 875-893
The Fiction Structure in Uhuvvet by Selma Rıza
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice İÇEL  
Devlet Ana Romanında Şamanizm İzleri Ss, 895-902
Traces of the Shamanism in Devlet Ana Novel
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer İLHAN  
Feyyaz Kayacan'ın Çocuktaki Bahçe Romanında Ev ve Sokak Karşıtlığı ya da İçerdekiler ve Dışardakiler Ss, 903-928
Feyyaz Kayacan's Çocuktaki Bahçe İn Novel Home and Street Contrast Or İnsider and Outsider
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Işınsu İSEN-DURMUŞ  
Klasik Eserlere Çocuklar Nasıl Yönlendirilmeli ve Buna İlişkin Batıdaki Uygulamalardan Örnekler Ss, 929-937
How Classics Must Bedirected to Children and Examples of Applications in the West
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem İŞCAN  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi Ss, 939-948
The Role and Significance of Films in the Turkish Teaching as Foreign Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir KAHRAMAN  
Sözcüklerin Yapılarına Göre Türleri İçinde Belirtme Öbeklerinin Yeri Ss, 949-961
The Place of the Demonstrative Groups within the Types of Words in Terms of Their Structures
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2399
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih KANTER  
Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim’in Şiirlerinde Ütopya Ss, 963-972
Utopia in the Poems of Tevfik Fikret and Ahmet Haşim
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KARABULUT  
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım Ss, 973-988
A Psychoanalytic Approach to Cahit Sıtkı Tarancı’s Poetry
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhan KARADAĞ Bekir KAYABAŞI  
Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Gazete Kullanımı Ss, 989-1010
Using Newspapers to Improving Writing Skills
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz KARADENİZ  
İran’ın Bağımsızlığının Curzon’a Teslim Edilmesi: 1919 İngiltere-İran Anlaşması ve Sadrazam Hasan Vusûk Ss, 1011-1027
Handover of Iran’s independence to Curzon: 1919 England-Iran treaty and Hasan Vusuk (Vusukuddavla)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit KARATAY  
4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Tutumlarını ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi Ss, 1029-1047
The Effect of 4+1 Planned Writing and Evaluation Model to Develop the Attitudes of Preservice Teachers as to Written Expression and Their Writing Skills
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat KORKMAZ  
Bir Gazetecinin Romanı: Esrâr-ı Cinâyât Ss, 1049-1063
The Novel of the Journalist: Esrâr-ı Cinâyât
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin Ziya KÖSE  
Osmanlı Galata’sında Tercüman Olmak: Bir Venedik Tercümanının Terekesi ve Borçları (1672) Ss, 1065-1074
Being an Interpreter in Ottoman Galata: Estate and Depts of a Venetian Dragoman (1672)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer MALKOÇ  
Dil Biliminde Zamanın Tanımı ve İşlevi Nedir Ss, 1075-1081
Definition and Function of Tense
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin MENGİ  
Selim İleri'nin Romanlarında Zaman Kurgusu Ss, 1083-1096
Time Fiction in Selim İleri's Novels
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan OĞUZ  
Yusuf Atılgan’ın Hikâyelerinde Köy Ss, 1097-1115
The Vîllage in the Stories by Yusuf Atılgan
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat ÖNCÜL  
Kars Bağlamında Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Sorgulanması Ss, 1117-1123
The Question of The Studies of Minstrel Style Poems in Kars Context
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÖZHER KOÇ  
Fenomenolojik Açıdan Bir Türkü Çözümlemesi: ‘Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık’ Ss, 1125-1132
An Assay on A Turkish Folk Music Song From Fenomenological Perspective : 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık'
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ÖZKAN Ayşe Eda GÜNDOĞDU  
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler Ss, 1133-1147
Proverbs and Idioms in the Context of Gender in Turkish
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Turan SİNAN Sezgin DEMİR  
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatısal Metinlerin Yapı Özellikleri ve Programa Uygunluğu Ss, 1149-1167
The Sctucture of Narrative Texts in Turkish Lesson Books for Primary School and the Compatibility of These Texts With Program
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SOLAK  
Bir “Heveskâr Edebiyatı” Örneği Olarak Gördüm Ss, 1169-1181
Fan Literature as a Neglected Field in Literature Criticism and Analysis and a Sample: Gördüm
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SOLMAZ  
Ortaöğretim Ders Kitaplarındaki Biçim Bilimi Alanıyla İlgili Konular Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 1183-1203
An Evaluation On The Topics Related To Morphology In The Secondary School Text Books
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Mete TAŞLIOVA  
Dede Korkut’ta Bir Kelime Bir Anlam: Ss, 1205-1210
One Meaning of a Word in the Book of Dede Korkut
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel TOPALOĞLU  
Pervaneler Romanının Yapısı ve Anlamı Üzerine Ss, 1211-1228
About The Framework of The Novel Pervaneler And Its Meaning
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TOKER  
Derleme Sözlüğü ve Mersin Ağzı Sözlüğü’ne Tarsus Yöresinden Katkılar Ss, 1229-1249
Additions From Tarsus Region to the Dictionary of Compilation (Derleme Sozlugu) and the Dictionary of Mersin Dialect (Mersin Agzi Sozlugu)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeter TORUN  
Dede Korkut Hikâyelerinde Barınma İle İlgili Sözler ve Bu Sözlerin Birliktelik Kullanımları Üzerine Ss, 1251-1263
Words with Regard to Housing in Dede Qorqut Stories and on Overview to co-occurence of This Words
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TUNCER  
Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Ss, 1265-1275
Adaptation Of Adolescent Future Expectations Scale
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2335
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TÜZER  
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın “Mürebbiye”sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına Ss, 1277-1285
From Moods of "Murebbiye" to Narration of Huseyin Rahmi Gürpınar
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman YAŞAR  
Karabük’ün İlk Yayını: Karabük Dergisi Ss, 1287-1298
Karabük’s First Publication: Karabük Magazine
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nermin YAZICI  
Yazılı Türk Mizahının Gelişim Sürecinde Batılı Anlamda İlk Mizah Dergisi: Cem Ss, 1299-1313
Cem: The First Comic Book in Western Sense in The Development of Turkish Humour
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru BURCU YILMAZ  
Geceye Söylenen Masallar: Fantastik Anlatılarda Gerçeküstünün İşlevi Ss, 1315-1328
Tales Told To Night: Function of The Surreal In Fantastic Narratives
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU  
Safevi Hükümdarı Şah Abbas’ın Dinî Siyaseti Ss, 1329-1337
Religious Politics of the Safavid Ruler Shah Abbas
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet BAHADIR  
Kızılırmak Nehri Akım Değişimlerinin İstatistiksel Analizi Ss, 1339-1356
A Statistical Analysis of the Flow Changes of Kızılırmak River
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma BÖLÜKBAŞ KAYA  
Arap Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi Ss, 1357-1367
An Evaluation of Arab Students’ Turkish Writing Skills
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadi GEDİK  
Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb’in Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi’nin Dil Özellikleri Ss, 1369-1400
ln Language Characteristics of Last period Chagatai Poet Baba Rahim Mashrab’s Kitab-ı Mabda-i Nur Masnavi
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semran CENGİZ  
Martin Hartmann ve Şarkiyat Çalışmaları Ss, 1401-1413
Martin Hartmann and Oriental studies
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNEŞ  
“Kendi Mezarını Kazan Adam” Hikâyesinde Tekliğin Simgesi, Sığınak ve Dost Olarak Meşe Ağacı Ss, 1415-1422
The Oak Tree As a Symbol of the Uniqueness, Firend and Shelter in the Story of "Kendi Mezarını Kazan Adam/ A Man Digging His Own Grave"
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜRLEK  
Anadoluda Yazılmış İlk Türkçe Cerrahi Yazmalara Bir Örnek: Alâ’im-i Cerrâhîn Ss, 1423-1434
Alâim-i Cerrâhîn: An Example for the First Writen Turkish Surgical Scriptures in Anatolia
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARAASLAN  
Kaşkay Türklerinde Doğum Çevresinde Gelişen İnanç ve Pratikler Ss, 1435-1448
Beliefs and Practices of Qashqai Turks Within The Circle of Birth
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder KOCATÜRK  
İngilizlerin Irak ve Basra Bölgesindeki Faaliyetleri (1913-1914) Ss, 1449-1462
The Activities of the British in Iraq and Basra (1913-1914)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2058
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KURT  
Modernizm ve Gerçeküstücülük Bağlamında Sait Faik’in Son Hikâyeleri Ss, 1463-1475
Sait Faik's Last Stories Within The Context of Modernism and Surrealism
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ÖCAL  
Gündeliklik-Tarihsellik Kavramları ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti Romanı Ss, 1477-1486
Everydayness-Historicity Concepts and the Novel A Midday in the Newcity
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.1844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran ÖZLÜK  
Resimli Yirminci Asır’ın Türk Siyasi, Kültür, Düşünce ve Edebî Hayatındaki Yeri Ss, 1487-1508
Place of Resimli Yirminci Asır in Turkish Political, Cultural, Thought and Literature Life
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI  
Tiyatro İle Tarihten Milliyetçiliğe: Türkiye’de Attila Ss, 1509-1533
From History to Nationalism with Theatre: Attila in Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2449
Özet | Abstract | Tam Metin |

İLHAN BAŞGÖZ Çeviren: SERDAR UĞURLU  
Türkiye’de Folklor Çalışmaları ve Milliyetçilik Ss, 1535-1547
Folklore Studies and Nationalism in Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel ŞAHİN  
Kimliksel Değerlerin Çatıştığı Mekân: ‘Sinekli Bakkal’ Romanında Yapı ve İzlek Ss, 1549-1580
The Place Where the Identity Values Conflict: The Structure and Theme in ‘Sinekli Bakkal’
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
Tonyukuk Yazıtındaki Tün Kat- Birleşik Fiili Üzerine Ss, 1581-1583
Compound Verb Tun Kat- On The Tonyukuk İnscription
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman YALÇIN  
İstiklal Savaşı’nda Orduya Uçak Bağışlayan İşadamı: “Erzurumlu Nafiz Beyin Hayatı Ve Çalışmaları” Ss, 1585-1596
Businessman Who Donated Aircraft in Independence War: “Nafiz of Erzurum Biography and Works”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Kaan YALÇIN  
Türk Dilinde Ses Grupları ve Ses Gruplarının Ünlüleşmesi Ss, 1597-1622
Sound Groups and Vocalisation of Sound Groups in Turkish Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YÜREK  
Bab-ı Esrar ve Aşk Üzerine Bir Mukayese Denemesi Ss, 1623-1636
A Study of Comparison between the Novels Bab-ı Esrar and Aşk
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz AKAR  
Fakir Baykurt’un Romanlarında Yabancılaşma ve Aidiyet Sorunu Ss, 1637-1644
Alienation and Problems Of Identity in Fakir Baykurt’s Novels
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysel ASLANBOĞA  
Masumiyet Müzesi Romanı’nda Modernizm- Gelenek Algısı Ss, 1645-1652
Perceptions of Modernism-Tradition in Masumiyet Müzesi (The Museum of Innocence)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif DÜLGER  
Âşık Paşazâde’ninTevârih-i Âl-i Osmân Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği Ss, 1653-1662
The Custom Of Naming A Place According To The Work Called Tevarih-i Al-i Osman By Aşik Paşazade
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile KINACI  
Kazak Şairi Mağcan Cumabayoğlu’nun Şiirlerinde “Kendi” ve “Öteki” İmajı Ss, 1663-1678
"Self" and "Other" İmages in Kazakh Poet Mağcan Cumabayev's Poems
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı NAZİK  
Ahmed Paşa’nın “Elimden Ne Gelir” Redifli İki Gazeli ve Divan Edebiyatında Çaresiz Âşık İmajı Ss, 1679-1696
Two Ghazals with the Redif “What Can I Do?" of Ahmet Paşa and The Hopeless Lover Image in the Divan Literature
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ÖKSÜZ  
“Cam ve Elmas” Romanında İletişim/sizlik ve Yabancılaşma Temaları Ss, 1697-1704
The Themes of Miscomunication and Alienation in the Novel “Cam ve Elmas”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem POLAT  
Ramazan Korkmaz Üzerine Bir Heidegger Okuması: ‘Dasein’ın İçinden Seslenmek Ss, 1705-1714
A Heidegger's reading on Ramazan Korkmaz: Called from'Dasein'
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2573
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan SATIŞ  
Sadâret’ten Başvekâlet’e Sadrazamlık Ss, 1715-1728
From Grand Viziership to Prime Ministry
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM  
Dramatik Aksiyonu Sağlayan Değerler Açısından Bamsı Beyrek Hikâyesi Ss, 1729-1739
The Story of Bamsı Beyrek In Terms of Values Which Ensure Dramatic Action
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ŞENER  
Türk Edebiyatı’nda Hileci Bir Figür Olarak Nasreddin Hoca ve Klasik Çin Edebiyatı’nda Sunwukong(孙悟空):Karşılaştırmalı Bir Analiz Ss, 1741-1748
Nasreddin Hodja As A Trickster Figure in Turkish Literature and Xiyoujı's (西游记) Sunwukong(孙悟空)in Chinese Literature: A Comparative Analysis
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tufan TURAN Esin TÜYLÜ TURAN  
Cumhuriyet ve Ulus Gazetelerinde Saadâbad Paktı’nın İmzalanmasının Yansımaları Ss, 1749-1767
Reflections of the Saadabad Pact in Cumhurıyet and Ulus Newspapers
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgül TÜRKMENOĞLU  
İlhan Berk’in İstanbul Kitabı’nda Flaneur Ss, 1769-1781
The Flaneur in the İlhan Berk’s İstanbul Kitabı
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farız YILDIRIM  
Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey İle Rakım Efendi” Romanında İronik Söylem Ss, 1783-1794
Ironic Discourse in Ahmet Mithat Efendi’s “Felatun Bey and Rakım Efendi” Novel
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.1856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ALTAY  
Klasik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış Ss, 1795-1809
A General Outlook Upon Classical Period Ottoman Siyasetname Tradition
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethi DEMİR  
Orhan Pamuk’un Postmodern Bir Labirentte Yazıyı Arayan Kahramanları Ss, 1811-1822
Orhan Pamuk’s Heroes Looking for Writing in a Postmodern Labyrinth
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Chinara SASYKULOVA  
Aman Saspaev’in Öykülerindeki Karakterler Ss, 1823-1827
Oh Characters of Aman Saspaev stories
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DÜZLÜ  
Klasik Şiirimizde Evlat Acısının Bir Yansıması Olarak Şairlerin Çocuklarına Yazdıkları Mersiyeler Ss, 1829-1839
The Elegiacs Which Poets Wrote for Their Children in Our Classical Poetry as a Reflection of the Grief for One's Deceased Child
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Şakir KONYALI  
Do Sesi’ni Yaşam-Ölüm Çatışmasının Edebî Temsili Olarak Okumak Ss, 1841-1849
Reading the Story Do Sesı as a Representatıon of Life-Death Conflict
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat Şamil ŞAHİN  
Sevgilinin Güzellik Unsurlarından Saç ve Saçın Âşık Üzerindeki Etkisi Ss, 1851-1867
An Element of Beloved’s Beauty, Hair, and Its Effect on Lover
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gaye Belkız YETER ŞAHİN  
Hasan Ali Toptaş’ın “Gölgesizler” Adlı Anlatısında Postmodern Ögeler Ss, 1869-1892
Postmodern Elements in Hasan Ali Toptaş’s Narrative Named “Gölgesizler”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ  
Kente Alışamayan Uyumsuz Bireyin Öyküsü: Turgut Uyar’ın Geyikli Gece Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi Ss, 1893-1906
IncompatibleI Who Can’t Get Used to The City Life: An Essay Assay (Analysis) on Turgut Uyar’s Geyikli Gece Poem
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ÇAKMAKCI  
Osmancık Romanında Başkişinin Arayış, Değişim ve Dönüşüm Süreci Ss, 1907-1923
Search, Change and Transformation Process of Main Character in the Novel of Osmancık
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir GÖKÇE Nesrin SİS  
Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinin “Hikâye Haritası” Yöntemine Göre İncelenmesi ve Genel Bir Değerlendirme Ss, 1925-1949
Examination of Gulten Dayıoglu’s Children Stories According to the "Story Map" And a General Evaluation
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer YILDIRIM  
Türk Halklarının Destan Yaratılarında Üç Dünya Ss, 1951-1965
Three Worlds in Epic Creation of Turkish Public
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer KILIÇ  
Divan Şiirinde Bir Hayvan Masalı: "Harname" Ss, 1967-1982
An Animal Tail in Divan: "Harname"
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KILINÇ  
Sevim Burak'ın Küçürek Öykücülüğü Ss, 1983-1994
The Shorty Storytelling of Sevim Burak
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif ÖZGEN  
Memleket Hikâyecisi Refik Halit Karay'ın "Yatık Emine" Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi Ss, 1995-2011
An Analysis Essay On The Story "Yatık Emine" By The Narrator Of Country Stories, Refik Halit Karay
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan KARAGÖZLÜ  
Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül; Demir Baba Velâyetnâmesi (İnceleme-Tenkitli Metin), Grafiker Yayınları, Ankara 2011, 200s. ISBN: 978-975-635570-1 Ss, 2013-2015
Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül; Demir Baba Velâyetnâmesi (Review-Criticism Text), Grafiker Yayınları, Ankara 2011, 200 pages, ISBN: 978-975-635570-1
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah ADAKLI  
Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi (1802-1864)’ nin Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme Ss, 2017-2014
A Review on the Book, Mikyasu'l-Lisan Kıstasu'l Beyan Written by Abdurrahman Fevzi From Kütahya (1802-1864)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz TANYERİ  
Ahmet BURAN, SĀATNĀME, Akçağ Yayınları, Ankara 2011, 622 s. Ss, 2015-2019

Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com