English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 6 Issue 3 . SayıEditör
Sibel ÜST

Editör Yardımcısı


Erzincan  30.09.2011

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRamazan KORKMAZ  
Kendi Kaleminden Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın Hayat Yolculuğu: Ülkü'ye Mektup Ss, 000
Kendi Kaleminden Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın Hayat Yolculuğu: Ülkü'ye Mektup
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif AKTAŞ  
Bizim Ramazan ve Ben Ss, 1-3
Our Ramazan and I
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saim SAKAOĞLU  
Parisli Rektörümüz Ss, 5-7
Our Rector from Paris
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mitat DURMUŞ  
Bir Nesle Öncülük Eden Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın Mektuplarında Gelecek İdealizmi, Nesilleri Kurtarabilme Kaygısı ve Dünyanın Algılanmasına İlişkin Estetik Bakış (Güneşe Gönderilecekler) Ss, 9-42
Future Idealism, The Concern of Saving Generations, Eesthetic View in Understanding the World within the Letters of Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (Pioneering a Generation)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2554
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BURAN  
Kürtler ve Kürt Dili Ss, 43-57
Kurds and Kurdish Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2417
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Dilek BATİSLAM  
Kıbrıslı Şâir Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi’nin Kıt‘aları Ss, 59-68
Cypriot poet Kaytaz-zâde Mehmet Nâzım Efendi's Stanzas
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kamil Veli NERİMANOĞLU  
Sovyet ve Dünya Edebiyatı Bağlamında Cengiz Aytmatov Fenomeni Ss, 69-73
The Phenomenon Of Chyngyz Aitmatov in the Context of Soviet and World Literatures
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhittin ELİAÇIK  
Jön Türk Basınında Dinî Zeminde Muhalefet Ss, 75-81
Dissidence on Religious Ground in the Press of Jon Turk
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurullah ÇETİN  
Hüzeyme Yeşim Koçak’ın Sarılmak Romanını Tahlil Ss, 83-92
The Analysis of Sarılmak Novel Written by Hüzeyme Yeşim Koçak
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan SÖYLEMEZ  
Hakikati Yeterice Savunmak: Sultan Rayev Ss, 93-99
Defending enough the Truth: Sultan Rayev
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2616
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şener DEMİREL  
Letâif-nâme Adlı Bir Eserin Roman Tekniği Açısından İncelenmesi Ss, 101-117
The Analysis of Letâif-nâme in Terms of the Novel Technique
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2329
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal AKPINAR Adem BAŞIBÜYÜK  
Jeoekonomik Önemi Giderek Artan Bir Enerji Kaynağı Doğalgaz Ss, 119-136
An Energy Resource Its Geo-Economic Importance Has Gradually Been Increasing Natural Gas
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2640
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal AKTAN  
Manzum Özbek Atasözlerinde Ahenk Ss, 137-153
Uzbek Proverbs in Verse Harmony
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2289
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ercan ALKAYA  
-gAlI Ekinin Sibirya Tatar Türkçesindeki Kullanımı Üzerine Ss, 155-174
On the Use of – gAlI Suffix in Siberian-Tatar Turkish
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan ALTINKAYNAK  
Malya’da Âşık İrfani’den Derlenen Nergis Hikâyesi Ss, 175-195
The Narcissus Story Which Compiled From Âşık İrfani in the Malya
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2649
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhalim AYDIN  
Namık Kemal’i Victor Hugo’ya Götüren Etkenler Ss, 197-204
The Factors That Lead Namık Kemal to Victor Hugo
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2242
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem DAYANÇ Emrah KAYIMKAYA  
Ragıp Şevki Yeşim’in Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Tarihî Romanları Ss, 205-220
Life, Historical Novels and Litterary Personality of Ragıp Şevki Yeşim
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ülkü ELİUZ  
Cinsel Kimlik Paniği: Kadın Olmak Ss, 221-232
Panic of Sexual Idenity: Being A Woman
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ Şenel ELALDI  
Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Okuma Becerilerinin Değerlendirilmesi Ss, 233-257
An Assessment of English Reading Skills of Preparatory Class Students
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2563
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayten HACIYEVA  
Fizyon Mekanizmasının Türk Dillerinin Erken Dönem Kelime Türetimindeki Rolü ve Bir Akrabalık Teriminin Etimolojisi Ss, 259-267
The Role of Fusion Mechanism in the Word Formation of Early Turkic Languages and the Etymology of One Kinship Term
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2652
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Esat HARMANCI  
Kültür İnşacılarının Evrensel Dili: Edebî Hamaset Ss, 269-284
The Universal Language of the Founders of the National Culture: Literary Heroism
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sami KILIÇ  
Yezîdîlik ve Yezîdîlikte Harrânî İzleri Ss, 285-296
Yezîdîsm and the Harrânî Traces in Yezîdîsm
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2635
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tanju ORAL SEYHAN  
Eserlerine Göre Babur Şah’ın Sosyal Devlet Anlayışı Ss, 297-327
Social State Concept in the works of Babur Shah
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Selen TEKİN  
Şâir ve Besteci Arasındaki Âhenk Ss, 329-354
The Harmony Between the Poet and the Composer
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2433
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadiye TUTSAK Zekerya BATUR  
Cumhuriyetten Günümüze Türk Eğitim Sisteminde Ders Kitabı İncelemesine Dair İki Örnekleme Ss, 355-389
Two Examples Concerning the Examination of Lecture Books in Turkish Education System From the Republican Era to The Present
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2484
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soyalp TAMÇELİK  
Kıbrıslı Rumların Bölge Barışını Tehdit Eden Silahlanma Çabaları Ss, 391-424
The Greek Cypriots’ Efforts to Arm Threatening Regional Peace
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2353
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Sani ADIGÜZEL  
Ziya Gökalp’ın ‘Lisan’ Şiirini Anahtar Kelime Yöntemiyle Okuma Denemesi Ss, 425-437
An Essay on Re-Interpreting Ziya Gökalp’s Poem “Lisan (Language)” By Means of Key Word Approach
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2515
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner AKŞEHİRLİ  
“Çocuksu Duyarlılık” Kavramı Bağlamında Reşat Nuri Güntekin’in Gamsızın Ölümü Hikâyesi Ss, 439-446
The Story “Gamsız’ın Ölümü” By Reşat Nuri Güntekin în Context of Childish Susceptibility
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Minara ALİYEVA ÇINAR  
Rus Türkolojisinde Dil Öğretimi ve Eğitimi Meselesi Üzerine (1965-2011) Ss, 447-460
On The Matter of Language Teaching and Education in Russian Turcology (1965-2011)]
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2609
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Fatih ALKAYIŞ Ahmet Turan DOĞAN  
El-Ferec Ba’de’ş-Şidde’de Geçen Deyimler Ss, 461-487
The Idıoms in the El-Ferec Ba’de’ş-Şidde
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2618
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ARI  
Türkçe (6, 7, 8. Sınıf) Ders Kitaplarındaki Okuma ve Dinleme/İzleme Metinleri İle Yazma Görevleri Arasındaki Tür Uyumu Ss, 489-511
The Genre Consistency Between the Reading and Listening/Viewing Texts and Writing Tasks in Turkish (6th, 7th and 8th Grades) Course Books
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulselam ARVAS  
"Akınlık" ve "Âşıklık" Geleneği Arasındaki Bazı Ortaklıklar (Togolok Moldo Örneği) Ss, 513-522
Some Similarities Between “Akınlık” and "Âşıklık" Tradition (The Case of Togolok Moldo)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taner ASLAN  
Pertev Tevfik ve Muahede Gazetesi Ss, 523-565
Pertev Tevfik and Muahede (Treaty) Newspaper
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2290
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih BAŞPINAR  
Basîrî’nin Bengînâme Adlı Eseri Ss, 567-576
Basıri’s Joke Named “Benginame”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2142
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekerya BATUR  
Atasözü ve Deyimlerde Kadın Ve Kadının Sosyo-Psikolojik Özellikleri Ss, 577-584
Women and the Socio- Pyschologic Characteristics of Woman in Idioms and Proverb
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.1866
Özet | Abstract | Tam Metin |

Parvana BAYRAM  
Anar’ın Ak Koç Kara Koç Adlı Eserinde Bir Azerbaycan ve Türk Dünyası Ütopyası Ss, 585-600
The Azerbaijani and Turkey Utopia in Anar`s White Ram and Black Ram
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2321
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem BEKTAŞ  
16. Asırda Gemi Yolculuğunu Yeren Bir Manzume: Cûyî’nin Keştî-nâme’si Ss, 601-613
A Poem Which Dısparages Sailing in 16. Century: Cûyî’s Kesti-nâme
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2379
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÇETİN BAYCANLAR  
Halit Ziya’nın Romanlarında Yalnızlık ve Ölüm Çemberinde “Tutunamayanlar” Ss, 615-622
Grip Losers Surrounded by Loneliness and Death in Halit Ziya Novels
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat ÇİFTÇİ  
Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Özel Mülkiyet ve Yapısal Özellikleri Ss, 623-644
Private Property in Period of Ottoman Empire and Its Structural Characteristics
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2481
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün ÇÖL  
Galata Kent Dokusu İçerisinde Saliha Sultan Sebil Çeşmesinin Değerlendirilmesi Ss, 645-659
The Evaluation of Saliha Sultan Fountain in the Galata Urban Structure
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat Gökhan DALYAN  
XIX. Yüzyıl Nasturilerinde Evlilik ve Düğün Ss, 661-673
XIX Century Marriage and Wedding in Nestorians
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DEMİR  
Sosyo-Ekonomik Yönüyle Almanya’ya Göçün Yüksel Pazarkaya’nın ‘Oturma İzni’ Adlı Öykü Kitabına Yansımaları Ss, 675-689
Reflections of Germany Migration to the Yüksel Pazarkaya’s Story Book Oturma İzni by Its Socio-Economic Aspects
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2263
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif DEMİR  
Dünden Bugüne Türkiye’nin Suriye ve Ortadoğu Politikası Ss, 691-713
The Middle East and Syria Policy of Turkey From Past to Present
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mutlu DEVECİ  
Yahya Kemal’in Süleymaniye’de Bayram Sabahı Şiirinde Zamana Diyalektik Bir Bakış Ss, 715-729
Yahya Kemal’s Süleymaniye’de Bayram Sabahı Poetry of Time a Dialectical Perspective
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2571
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Can DOĞAN  
İkinci Yeni Söyleminin Öncüsü, İkinci Yeni Şiiri’nin Gönülsüzü: Sezai Karakoç Ss, 731-744
Pioneer of Second New Discourse, Unwilling of Second New Poetry: Sezai Karakoç
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mitat DURMUŞ  
İmge- Sembol Kavramlarını Yorumlama Projesi Ss, 745-762
The Interpretation Project of the Image-Symbol Concepts and Image in Melih Cevdet Anday’s Poems
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2549
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem FEDAİ  
Ali Ekrem’in (Bolayır) Şiir Demeti’nde Çocuklara Verdiği Dinî ve Ahlâkî Eğitim Ss, 763-779
Şiir Demeti Written by Ali Ekrem (Bolayır) for Children to the Religious and Moral Education
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cafer GARİPER  
Destandan Modern Şiire Kolektif Bilincin Sürekliliği ve Yeniden İnşası: Oğuz Kağan Destanı İle Yahya Kemal’in O Rüzgâr Şiiri Ss, 781-796
The Continuance and Re-Construction of the Collective Consciousness from Epic to Modern Poetry: A Reading Practice of Yahya Kemal’s O Rüzgâr (That Wind) and Oğuz Kağan Destanı (The Epic of Oghuz Kagan).
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2407
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali GÖÇER Selçuk MOĞUL  
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi İle İlgili Çalışmalara Genel Bir Bakış Ss, 797-810
A General Persrective on the Studies in Accordance with the Teaching Turkish as a Foreign Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNDÜZ  
Kırşehir’de Bulunan Dulkadirli Köyleri Hakkında Bilgiler (Tarihi, Gelenek, Görenek, Örf, Adet, Geçim Kaynakları) Ss, 811-833
Information About the Villages Dulkadirli Kirsehir (Tradition, Custom, Customs, Sources of livelihood)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2339
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip GÜNER  
Dîvânü Lugâti’t-Türk’te Oğuzca Olarak Geçen Geşür “havuç” Kelimesinin Kökeni Üzerine Düşünceler Ss, 835-840
Notes on the Etymology of Oghuz Turkic Geşür “Carrot” at Dîvân Lugât At-Turk
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2602
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meriç GÜVEN  
Türk Dili Ve Kültürü Açısından XIV-XV. Yüzyıl Eski Anadolu Türkçesi Türkçe Tıp Yazmalarına Eleştirel Bir Bakış Ss, 841-850
A Critical Review Of The XIVth-XVth Century Olden Anatolian Turkish Turkish Medical Literature In Terms Of Turkish Language And Culture
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2456
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah HARMANCI  
Cihan Aktaş’ın “Azize’nin Son Günü” Adlı Öykü Kitabında Azerbaycan ve Azeriler Ss, 851-874
Azerbaijan and Azerbaijanis in the Short Story Book of Cihan Aktaş Titled
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2565
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsemin HAZER  
Selma Rıza’nın Romanında Kurmaca Yapı Ss, 875-893
The Fiction Structure in Uhuvvet by Selma Rıza
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2243
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice İÇEL  
Devlet Ana Romanında Şamanizm İzleri Ss, 895-902
Traces of the Shamanism in Devlet Ana Novel
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2643
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer İLHAN  
Feyyaz Kayacan'ın Çocuktaki Bahçe Romanında Ev ve Sokak Karşıtlığı ya da İçerdekiler ve Dışardakiler Ss, 903-928
Feyyaz Kayacan's Çocuktaki Bahçe İn Novel Home and Street Contrast Or İnsider and Outsider
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuba Işınsu İSEN-DURMUŞ  
Klasik Eserlere Çocuklar Nasıl Yönlendirilmeli ve Buna İlişkin Batıdaki Uygulamalardan Örnekler Ss, 929-937
How Classics Must Bedirected to Children and Examples of Applications in the West
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2552
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem İŞCAN  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi Ss, 939-948
The Role and Significance of Films in the Turkish Teaching as Foreign Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tahir KAHRAMAN  
Sözcüklerin Yapılarına Göre Türleri İçinde Belirtme Öbeklerinin Yeri Ss, 949-961
The Place of the Demonstrative Groups within the Types of Words in Terms of Their Structures
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2399
Özet | Abstract | Tam Metin |

M. Fatih KANTER  
Tevfik Fikret ve Ahmet Haşim’in Şiirlerinde Ütopya Ss, 963-972
Utopia in the Poems of Tevfik Fikret and Ahmet Haşim
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2542
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KARABULUT  
Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım Ss, 973-988
A Psychoanalytic Approach to Cahit Sıtkı Tarancı’s Poetry
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2257
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ruhan KARADAĞ Bekir KAYABAŞI  
Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde Gazete Kullanımı Ss, 989-1010
Using Newspapers to Improving Writing Skills
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2492
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz KARADENİZ  
İran’ın Bağımsızlığının Curzon’a Teslim Edilmesi: 1919 İngiltere-İran Anlaşması ve Sadrazam Hasan Vusûk Ss, 1011-1027
Handover of Iran’s independence to Curzon: 1919 England-Iran treaty and Hasan Vusuk (Vusukuddavla)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2457
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halit KARATAY  
4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin Öğretmen Adaylarının Yazılı Anlatım Tutumlarını ve Yazma Becerilerini Geliştirmeye Etkisi Ss, 1029-1047
The Effect of 4+1 Planned Writing and Evaluation Model to Develop the Attitudes of Preservice Teachers as to Written Expression and Their Writing Skills
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2622
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat KORKMAZ  
Bir Gazetecinin Romanı: Esrâr-ı Cinâyât Ss, 1049-1063
The Novel of the Journalist: Esrâr-ı Cinâyât
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin Ziya KÖSE  
Osmanlı Galata’sında Tercüman Olmak: Bir Venedik Tercümanının Terekesi ve Borçları (1672) Ss, 1065-1074
Being an Interpreter in Ottoman Galata: Estate and Depts of a Venetian Dragoman (1672)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2414
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer MALKOÇ  
Dil Biliminde Zamanın Tanımı ve İşlevi Nedir Ss, 1075-1081
Definition and Function of Tense
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin MENGİ  
Selim İleri'nin Romanlarında Zaman Kurgusu Ss, 1083-1096
Time Fiction in Selim İleri's Novels
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2137
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orhan OĞUZ  
Yusuf Atılgan’ın Hikâyelerinde Köy Ss, 1097-1115
The Vîllage in the Stories by Yusuf Atılgan
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2665
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat ÖNCÜL  
Kars Bağlamında Âşık Tarzı Şiir Geleneğinin Sorgulanması Ss, 1117-1123
The Question of The Studies of Minstrel Style Poems in Kars Context
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2476
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sema ÖZHER KOÇ  
Fenomenolojik Açıdan Bir Türkü Çözümlemesi: ‘Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık’ Ss, 1125-1132
An Assay on A Turkish Folk Music Song From Fenomenological Perspective : 'Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık'
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2593
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent ÖZKAN Ayşe Eda GÜNDOĞDU  
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Türkçede Atasözleri ve Deyimler Ss, 1133-1147
Proverbs and Idioms in the Context of Gender in Turkish
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2653
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Turan SİNAN Sezgin DEMİR  
İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatısal Metinlerin Yapı Özellikleri ve Programa Uygunluğu Ss, 1149-1167
The Sctucture of Narrative Texts in Turkish Lesson Books for Primary School and the Compatibility of These Texts With Program
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2629
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SOLAK  
Bir “Heveskâr Edebiyatı” Örneği Olarak Gördüm Ss, 1169-1181
Fan Literature as a Neglected Field in Literature Criticism and Analysis and a Sample: Gördüm
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2317
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SOLMAZ  
Ortaöğretim Ders Kitaplarındaki Biçim Bilimi Alanıyla İlgili Konular Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 1183-1203
An Evaluation On The Topics Related To Morphology In The Secondary School Text Books
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2326
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Mete TAŞLIOVA  
Dede Korkut’ta Bir Kelime Bir Anlam: Ss, 1205-1210
One Meaning of a Word in the Book of Dede Korkut
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2591
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel TOPALOĞLU  
Pervaneler Romanının Yapısı ve Anlamı Üzerine Ss, 1211-1228
About The Framework of The Novel Pervaneler And Its Meaning
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2497
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TOKER  
Derleme Sözlüğü ve Mersin Ağzı Sözlüğü’ne Tarsus Yöresinden Katkılar Ss, 1229-1249
Additions From Tarsus Region to the Dictionary of Compilation (Derleme Sozlugu) and the Dictionary of Mersin Dialect (Mersin Agzi Sozlugu)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2540
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeter TORUN  
Dede Korkut Hikâyelerinde Barınma İle İlgili Sözler ve Bu Sözlerin Birliktelik Kullanımları Üzerine Ss, 1251-1263
Words with Regard to Housing in Dede Qorqut Stories and on Overview to co-occurence of This Words
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat TUNCER  
Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması Ss, 1265-1275
Adaptation Of Adolescent Future Expectations Scale
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2335
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TÜZER  
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın “Mürebbiye”sinin Hallerinden Anlatının Unsurlarına Ss, 1277-1285
From Moods of "Murebbiye" to Narration of Huseyin Rahmi Gürpınar
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2639
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selman YAŞAR  
Karabük’ün İlk Yayını: Karabük Dergisi Ss, 1287-1298
Karabük’s First Publication: Karabük Magazine
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2217
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nermin YAZICI  
Yazılı Türk Mizahının Gelişim Sürecinde Batılı Anlamda İlk Mizah Dergisi: Cem Ss, 1299-1313
Cem: The First Comic Book in Western Sense in The Development of Turkish Humour
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2588
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru BURCU YILMAZ  
Geceye Söylenen Masallar: Fantastik Anlatılarda Gerçeküstünün İşlevi Ss, 1315-1328
Tales Told To Night: Function of The Surreal In Fantastic Narratives
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU  
Safevi Hükümdarı Şah Abbas’ın Dinî Siyaseti Ss, 1329-1337
Religious Politics of the Safavid Ruler Shah Abbas
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2451
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet BAHADIR  
Kızılırmak Nehri Akım Değişimlerinin İstatistiksel Analizi Ss, 1339-1356
A Statistical Analysis of the Flow Changes of Kızılırmak River
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2120
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma BÖLÜKBAŞ KAYA  
Arap Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi Ss, 1357-1367
An Evaluation of Arab Students’ Turkish Writing Skills
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2415
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sadi GEDİK  
Son Dönem Çağatay Şairi Baba Rahim Meşreb’in Kitab-ı Mebde-i Nur Mesnevisi’nin Dil Özellikleri Ss, 1369-1400
ln Language Characteristics of Last period Chagatai Poet Baba Rahim Mashrab’s Kitab-ı Mabda-i Nur Masnavi
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2525
Özet | Abstract | Tam Metin |

Semran CENGİZ  
Martin Hartmann ve Şarkiyat Çalışmaları Ss, 1401-1413
Martin Hartmann and Oriental studies
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜNEŞ  
“Kendi Mezarını Kazan Adam” Hikâyesinde Tekliğin Simgesi, Sığınak ve Dost Olarak Meşe Ağacı Ss, 1415-1422
The Oak Tree As a Symbol of the Uniqueness, Firend and Shelter in the Story of "Kendi Mezarını Kazan Adam/ A Man Digging His Own Grave"
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet GÜRLEK  
Anadoluda Yazılmış İlk Türkçe Cerrahi Yazmalara Bir Örnek: Alâ’im-i Cerrâhîn Ss, 1423-1434
Alâim-i Cerrâhîn: An Example for the First Writen Turkish Surgical Scriptures in Anatolia
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2541
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARAASLAN  
Kaşkay Türklerinde Doğum Çevresinde Gelişen İnanç ve Pratikler Ss, 1435-1448
Beliefs and Practices of Qashqai Turks Within The Circle of Birth
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder KOCATÜRK  
İngilizlerin Irak ve Basra Bölgesindeki Faaliyetleri (1913-1914) Ss, 1449-1462
The Activities of the British in Iraq and Basra (1913-1914)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2058
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KURT  
Modernizm ve Gerçeküstücülük Bağlamında Sait Faik’in Son Hikâyeleri Ss, 1463-1475
Sait Faik's Last Stories Within The Context of Modernism and Surrealism
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ÖCAL  
Gündeliklik-Tarihsellik Kavramları ve Yenişehir'de Bir Öğle Vakti Romanı Ss, 1477-1486
Everydayness-Historicity Concepts and the Novel A Midday in the Newcity
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.1844
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuran ÖZLÜK  
Resimli Yirminci Asır’ın Türk Siyasi, Kültür, Düşünce ve Edebî Hayatındaki Yeri Ss, 1487-1508
Place of Resimli Yirminci Asır in Turkish Political, Cultural, Thought and Literature Life
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI  
Tiyatro İle Tarihten Milliyetçiliğe: Türkiye’de Attila Ss, 1509-1533
From History to Nationalism with Theatre: Attila in Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2449
Özet | Abstract | Tam Metin |

İLHAN BAŞGÖZ Çeviren: SERDAR UĞURLU  
Türkiye’de Folklor Çalışmaları ve Milliyetçilik Ss, 1535-1547
Folklore Studies and Nationalism in Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel ŞAHİN  
Kimliksel Değerlerin Çatıştığı Mekân: ‘Sinekli Bakkal’ Romanında Yapı ve İzlek Ss, 1549-1580
The Place Where the Identity Values Conflict: The Structure and Theme in ‘Sinekli Bakkal’
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2202
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurdin USEEV  
Tonyukuk Yazıtındaki Tün Kat- Birleşik Fiili Üzerine Ss, 1581-1583
Compound Verb Tun Kat- On The Tonyukuk İnscription
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman YALÇIN  
İstiklal Savaşı’nda Orduya Uçak Bağışlayan İşadamı: “Erzurumlu Nafiz Beyin Hayatı Ve Çalışmaları” Ss, 1585-1596
Businessman Who Donated Aircraft in Independence War: “Nafiz of Erzurum Biography and Works”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman Kaan YALÇIN  
Türk Dilinde Ses Grupları ve Ses Gruplarının Ünlüleşmesi Ss, 1597-1622
Sound Groups and Vocalisation of Sound Groups in Turkish Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2624
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan YÜREK  
Bab-ı Esrar ve Aşk Üzerine Bir Mukayese Denemesi Ss, 1623-1636
A Study of Comparison between the Novels Bab-ı Esrar and Aşk
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeliz AKAR  
Fakir Baykurt’un Romanlarında Yabancılaşma ve Aidiyet Sorunu Ss, 1637-1644
Alienation and Problems Of Identity in Fakir Baykurt’s Novels
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2534
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysel ASLANBOĞA  
Masumiyet Müzesi Romanı’nda Modernizm- Gelenek Algısı Ss, 1645-1652
Perceptions of Modernism-Tradition in Masumiyet Müzesi (The Museum of Innocence)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2585
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif DÜLGER  
Âşık Paşazâde’ninTevârih-i Âl-i Osmân Adlı Eserine Göre Türklerde Yer Adı Verme Geleneği Ss, 1653-1662
The Custom Of Naming A Place According To The Work Called Tevarih-i Al-i Osman By Aşik Paşazade
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemile KINACI  
Kazak Şairi Mağcan Cumabayoğlu’nun Şiirlerinde “Kendi” ve “Öteki” İmajı Ss, 1663-1678
"Self" and "Other" İmages in Kazakh Poet Mağcan Cumabayev's Poems
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2227
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sıtkı NAZİK  
Ahmed Paşa’nın “Elimden Ne Gelir” Redifli İki Gazeli ve Divan Edebiyatında Çaresiz Âşık İmajı Ss, 1679-1696
Two Ghazals with the Redif “What Can I Do?" of Ahmet Paşa and The Hopeless Lover Image in the Divan Literature
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2556
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ÖKSÜZ  
“Cam ve Elmas” Romanında İletişim/sizlik ve Yabancılaşma Temaları Ss, 1697-1704
The Themes of Miscomunication and Alienation in the Novel “Cam ve Elmas”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2520
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem POLAT  
Ramazan Korkmaz Üzerine Bir Heidegger Okuması: ‘Dasein’ın İçinden Seslenmek Ss, 1705-1714
A Heidegger's reading on Ramazan Korkmaz: Called from'Dasein'
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2573
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan SATIŞ  
Sadâret’ten Başvekâlet’e Sadrazamlık Ss, 1715-1728
From Grand Viziership to Prime Ministry
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan SEVİM  
Dramatik Aksiyonu Sağlayan Değerler Açısından Bamsı Beyrek Hikâyesi Ss, 1729-1739
The Story of Bamsı Beyrek In Terms of Values Which Ensure Dramatic Action
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ŞENER  
Türk Edebiyatı’nda Hileci Bir Figür Olarak Nasreddin Hoca ve Klasik Çin Edebiyatı’nda Sunwukong(孙悟空):Karşılaştırmalı Bir Analiz Ss, 1741-1748
Nasreddin Hodja As A Trickster Figure in Turkish Literature and Xiyoujı's (西游记) Sunwukong(孙悟空)in Chinese Literature: A Comparative Analysis
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tufan TURAN Esin TÜYLÜ TURAN  
Cumhuriyet ve Ulus Gazetelerinde Saadâbad Paktı’nın İmzalanmasının Yansımaları Ss, 1749-1767
Reflections of the Saadabad Pact in Cumhurıyet and Ulus Newspapers
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgül TÜRKMENOĞLU  
İlhan Berk’in İstanbul Kitabı’nda Flaneur Ss, 1769-1781
The Flaneur in the İlhan Berk’s İstanbul Kitabı
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Farız YILDIRIM  
Ahmet Mithat Efendi’nin “Felatun Bey İle Rakım Efendi” Romanında İronik Söylem Ss, 1783-1794
Ironic Discourse in Ahmet Mithat Efendi’s “Felatun Bey and Rakım Efendi” Novel
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.1856
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ALTAY  
Klasik Dönem Osmanlı Siyasetnâme Geleneğine Genel Bir Bakış Ss, 1795-1809
A General Outlook Upon Classical Period Ottoman Siyasetname Tradition
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fethi DEMİR  
Orhan Pamuk’un Postmodern Bir Labirentte Yazıyı Arayan Kahramanları Ss, 1811-1822
Orhan Pamuk’s Heroes Looking for Writing in a Postmodern Labyrinth
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2307
Özet | Abstract | Tam Metin |

Chinara SASYKULOVA  
Aman Saspaev’in Öykülerindeki Karakterler Ss, 1823-1827
Oh Characters of Aman Saspaev stories
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2572
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DÜZLÜ  
Klasik Şiirimizde Evlat Acısının Bir Yansıması Olarak Şairlerin Çocuklarına Yazdıkları Mersiyeler Ss, 1829-1839
The Elegiacs Which Poets Wrote for Their Children in Our Classical Poetry as a Reflection of the Grief for One's Deceased Child
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2487
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir Şakir KONYALI  
Do Sesi’ni Yaşam-Ölüm Çatışmasının Edebî Temsili Olarak Okumak Ss, 1841-1849
Reading the Story Do Sesı as a Representatıon of Life-Death Conflict
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2412
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat Şamil ŞAHİN  
Sevgilinin Güzellik Unsurlarından Saç ve Saçın Âşık Üzerindeki Etkisi Ss, 1851-1867
An Element of Beloved’s Beauty, Hair, and Its Effect on Lover
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2246
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gaye Belkız YETER  
Hasan Ali Toptaş’ın “Gölgesizler” Adlı Anlatısında Postmodern Ögeler Ss, 1869-1892
Postmodern Elements in Hasan Ali Toptaş’s Narrative Named “Gölgesizler”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2531
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILMAZ  
Kente Alışamayan Uyumsuz Bireyin Öyküsü: Turgut Uyar’ın Geyikli Gece Şiiri Üzerine Bir Tahlil Denemesi Ss, 1893-1906
IncompatibleI Who Can’t Get Used to The City Life: An Essay Assay (Analysis) on Turgut Uyar’s Geyikli Gece Poem
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selami ÇAKMAKCI  
Osmancık Romanında Başkişinin Arayış, Değişim ve Dönüşüm Süreci Ss, 1907-1923
Search, Change and Transformation Process of Main Character in the Novel of Osmancık
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2570
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir GÖKÇE Nesrin SİS  
Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinin “Hikâye Haritası” Yöntemine Göre İncelenmesi ve Genel Bir Değerlendirme Ss, 1925-1949
Examination of Gulten Dayıoglu’s Children Stories According to the "Story Map" And a General Evaluation
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilüfer YILDIRIM  
Türk Halklarının Destan Yaratılarında Üç Dünya Ss, 1951-1965
Three Worlds in Epic Creation of Turkish Public
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muzaffer KILIÇ  
Divan Şiirinde Bir Hayvan Masalı: "Harname" Ss, 1967-1982
An Animal Tail in Divan: "Harname"
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KILINÇ  
Sevim Burak'ın Küçürek Öykücülüğü Ss, 1983-1994
The Shorty Storytelling of Sevim Burak
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2584
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif ÖZGEN  
Memleket Hikâyecisi Refik Halit Karay'ın "Yatık Emine" Adlı Hikâyesi Üzerine Bir Tahlil Denemesi Ss, 1995-2011
An Analysis Essay On The Story "Yatık Emine" By The Narrator Of Country Stories, Refik Halit Karay
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2567
Özet | Abstract | Tam Metin |

Volkan KARAGÖZLÜ  
Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül; Demir Baba Velâyetnâmesi (İnceleme-Tenkitli Metin), Grafiker Yayınları, Ankara 2011, 200s. ISBN: 978-975-635570-1 Ss, 2013-2015
Filiz Kılıç, Tuncay Bülbül; Demir Baba Velâyetnâmesi (Review-Criticism Text), Grafiker Yayınları, Ankara 2011, 200 pages, ISBN: 978-975-635570-1
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2644
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah ADAKLI  
Kütahyalı Abdurrahman Fevzi Efendi (1802-1864)’ nin Mikyasu’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme Ss, 2017-2014
A Review on the Book, Mikyasu'l-Lisan Kıstasu'l Beyan Written by Abdurrahman Fevzi From Kütahya (1802-1864)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz TANYERİ  
Ahmet BURAN, SĀATNĀME, Akçağ Yayınları, Ankara 2011, 622 s. Ss, 2015-2019

Doi Number :10.7827/TurkishStudies.2682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni Sayı Hakkında

    Sayın yazarlarımız;

    Turkish Studies dergisi Aralık 2018 sayıları için en son makale gönderme tarihi 15 Kasım 2018'dir. Bu tarihe kadar makalenizi yüklemeniz gerekmektedir. Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com