English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 4 Issue 3 . SayıEditör
Mehmet Dursun ERDEM

Editör Yardımcısı
Sibel ÜST

Erzincan  2009

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat KÜÇÜK  
Prof. Dr. Hamza ZÜLFİKAR’IN Öz Geçmişi Ve Eserleri Ss,

Doi Number :10.7827/TurkishStudies.667
Özet | Abstract | Tam Metin |

Shahla ABDULLAYEVA  
Fahri Uğurlu`nun “Şeyh San´an” Hikayesi Ss, 1-9
Fakhrı Ughurlu`s «Shaıkh Sanan» Story
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.668
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin AGAYEV  
Mirali Seyidov’un Türk Mitolojisine Ait Araştirmalari Ss, 10-19
Investigations Of Mirali Seyidov About Turkish Mythology
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.669
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan AKAY  
‘Okuma’nın Yeniden Okunması: Bile Bile Okumak -‘İle Bile Okumak’ Ss, 20-41
A New Aspect To ‘Reading’: Reading By Taking Notice Of What Is Meant-Reading Through Different Aspects
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.671
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KARAKAYA Fatma AKÇAOĞLU  
Ubersetzungsfertigkeit, Ubersetzungsvergleich Und Ihre Anwendung Im Fremdsprachenunterricht Ss, 42-59
Translation Acquisition, Translation Comperison And Ist Usage In Foreign Language Courses
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.672
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet Fatih ALKAYIŞ  
Çağdaş Türk Şiveleri Arasında Aktarma Meseleleri (Yeni Uygur Türkçesi – Türkiye Türkçesi Örneği) Ss, 60-70
The Translatıng Problems Of Contemporary Turkısh Dıalects (Between The New Uygur Turkısh Dıalect And Turkey Turkısh Dıalect)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.673
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk ALTUNTAŞ  
Astırhan’da Jön Türk Taraftarı Bir Tatar Yayın Organı: Mizan Gazetesi Ve İzahlı Fihristi Ss, 71-153
A Joung Turk Supporter Tatar Periodical In Astrakhan: Mizan (Balance) Newspaper And Its Annotated Index
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.674
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail ARSLAN  
İngiliz Konsolos Raporları Işığında XIX. Yüzyıl Ortalarında Drama Sancağı’nda Tütün Yetiştiriciliği ve Ticareti Ss, 154-178
According To The British Consulate Reports Tobacco Cultivation And Trade In The Sanjak Of Drama During The Mid 19th Century
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.675
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulselam ARVAS  
Âşıklar Çay Evi: Günümüz Van Âşıklık Geleneğinden Bir Fasıl Ss, 179-196
The Cafe Of The Bards: A Chapter From Today’s Ministrelsy Tradition In The City Of Van
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.676
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ATASOY M. Dursun ÇİTÇİ  
Elazığ Şehri’nin Nüfus Özellikleri Ve Çevrenin Toplum Sağlığı Üzerindeki Etkisi Ss, 197-226
Demographic Traıts Of The City, Elazığ (Chatacteristics) And Effects Of The Environment On The Society’s Health
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gönül AYAN  
Anadolu Sahasında Yazılan Bazı “Yusuf U Züleyha” Mesnevilerinde Sebeb-i Telifler Ss, 227-272
Anatolia In The Field Of Printed Some "Yusuf U Zuleyha" Mesnevi Of The Sebeb-i Telif
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.678
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan AYDIN  
Köl Tigin ve Bilge Kağan Yazıtlarındaki Amga (Amgı) Korgan Üzerine Ss, 273-282
On Amga (Amgi) Korgan In The Inscriptions Of Bilge Khan And Köl Tigin
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.679
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah BAĞDEMİR  
“Adalet Mülkün Temelidir” Özdeyişi Üzerine Ss, 283-296
On “Justice Is The Basis Of Property”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.680
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali Galip BALTAOĞLU  
Bir Vali Hakkında Atatürk’e Yazılmış Şikayet Mektubu (Dilekçesi) Ve Düşündürdükleri Ss, 297-310
A Camplaınt Letter About A Mayor
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.681
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin BARANOĞLU  
“Çeştepe” Adı Hakkında Ss, 311-318
On The Name Of “Çeştepe”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.682
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin BAYDEMİR  
Fazıl Yoldaşoğlu’nun Leyla İle Mecnun Hikâyesi Üzerine Bir İnceleme Ss, 319-337
A Study Of Leyla And Mecnun By Fazıl Yoldaşoğlu
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.683
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nergis BİRAY  
Kazak Türkçesinde Modal Söz (Kelimenin Dokuzuncu Türü Mü?) Ss, 338-361
Modal Words Of Kazakh Turkish
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.684
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülcan ÇOLAK BOSTANCI  
Kişilere İsim Vermenin Sahne Arkası Ss, 362-375
The Backstage Of The Personifıcation
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.685
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şerif Ali BOZKAPLAN  
Anadolu Ağızlarında Güzel Adlandırma Örnekleri Ss, 376-396
In Anatolian Dialects Beautiful Naming Examples
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.686
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay BÖLER  
Kutadgu Bilig’de Ahlaklılık, Soyluluk ve Seçkinlik İfade Eden Sözler Ss, 397-418
Words Referring To Morality, Nobility And Selectness In Kutadgu Bilig
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.687
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsine BÖREKÇİ  
Türk Dili Edebiyatı ve Türkçe Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi Sürecinde Dilbilim ve Türkçe Öğretimi Ss, 419-429
Teaching Of Linguistics And Turkish In The Process Of Education Of The Teachers Of Turkish And Turkish Language And Literature
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet BURAN  
Sovyet Türkolojisi Ve Birinci Türkoloji Kurultayı Ss, 430-444
Soviet Turcology And The First Turcology General Assembly
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.689
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali CİN  
Avram Galanti’nin “Türkçede Arabî ve Lâtin Harfleri ve İmlâ Meseleleri” Adlı Çalışması Ss, 445-491
The Issue “Arabian And Latin Letters In Turkish Language And Orthography Problems” By Abraham Galante
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.690
Özet | Abstract | Tam Metin |

Salim ÇONOĞLU  
Ziya Osman Saba’nın Yurdu:Ev Ss, 492-511
Ziya Osman Saba’s Homeland: House
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.691
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ibrahim Etem ÇAKİR  
İnebahtı (Lepanto) Savaşı Ve Osmanlı Donanmasının Yeniden İnşası Üzerine Bazı Bilgiler Ss, 512-531
Inebahti (Lepanto) War And Some Information On The Reconstruction Of The Ottoman Fleet
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.692
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Surur ÇELEPİ  
Hatay’da Hızır İnanışları Ss, 532-549
Beliefs Hızır (Deus Ex Machina) In Hatay
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.693
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat ÇELİK  
565 Numaralı Karahisar-ı Sahib Şer’iyye Sicili’nin Tanıtımı ve Fihristi 1839-1840 ( H. 1255-1256) Ss, 550-582
Karahisar-ı Sahib Sharia Records No 565 Presentation And Index 1839-1840 (H.1255-1256)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.694
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çulpan ZARİPOVA ÇETİN  
Tatar Folklor Ve Halk Edebiyatında Kayın Ağacı Ss, 583-601
Beech Tree In Tatar Literature And Folklore
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.695
Özet | Abstract | Tam Metin |

Turhan ÇETİN  
Bulgaristan’dan Türkiye’ye Son Türk Göçünün (1989) Sosyo-Ekonomik Etkileri Ss, 602-632
The Socio-Economic Outcomes Of The Last Turkish Migration (1989) From Bulgaria To Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.696
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selcen ÇİFÇİ  
Kelime Çağrışımlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Gösterdiği Temel Nitelikler Üzerine Bir Deneme Ss, 633-654
An Essay About Basic Qualities Of Word Associations That Points Out Gender Variable
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.697
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahattin ÇİTÇİ  
Halide Edip Adıvar’ın Feminist ve Semitik Bir Operası: Kenan Çobanları Ss, 655-668
A Feminist And Semitic Opera Of Halide Edıp Adıvar: Kenan Çobanları
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.698
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sinan ÇİTÇİ  
Mehmet Akif’in Şiirlerinde Baba Oğul İlişkisi Ss, 669-680
The Relation Between Father And Son In The Poems Of Mehmet Akif
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.699
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nilgün ÇÖL  
XVI. Yüzyıla Kadar Galata’da Kentsel Dokuyu Etkileyen Faktörler Ss, 681-695
The Factors That Efect On Urbans` Structure In Galata Untıl XVIth Century
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Robert DANKOFF Çev. Nurettin GEMİCİ  
Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Önceki Baskısında Yer Almamış Olan “Mum Söndürmek” Anlatısı Ss, 696-702
On Tradition Of “Candle Blowing”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.701
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. İbrahim DELİCE  
Türkçenin Öncül Ekliliği Ve Türkçede Öncül Ek Taşıyan Yapılar Ss, 703-716
Prefixes In Turkish And Structure Which Have Prefixes
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.702
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tazegül DEMİR ATALAY  
İlköğretim II. Kademe Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma (Gazi Üniversitesi Örneği) Ss, 717-745
A Survey On Reading Habits Of Prospective Teachers For Elementary School’s Second Grade (Case Of Gazi Unıversity)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.703
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DİNC Ramazan ÇAKIR  
18. Asır Şair-Mütefekkirlerinden Azadi Ve Mahtumkulu'nun Sosyo-Ekonomik Düşünceleri Ss, 746-765
Socıo-Economıc Thought Of Azad-ı And Mahtumkulu In 18th Century
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.704
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaziye DİNÇER  
Türkiye Türkçesinde “Ad + Durum Biçimbirimi + İlgeç” Yapısındaki İlgeç Öbeklerinin İşlevleri Ss, 766-807
Functions Of The Preposition Groups In Which ''Noun+Case Form+Preposition'' Construction In Turkey Turkish”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.705
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman EFENDİOĞLU  
Ağrı İli Ağızları Ss, 808-840
Ağrı Province’s Local Dialects
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.706
Özet | Abstract | Tam Metin |

Genciana ABAZİ-EGRO  
Dünyada ve Türkiye’de Anlam ve Kelime Değişmelerine İlişkin Araştırmalar Münasebetiyle Ss, 841-870
Studies On Meaning And Word Changes In World And Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Jasaral ENSEPOV  
Dombra-Eğitim Kaynağı Ss, 871-887
Dombra-Source Of Education
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.708
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlhan ERDEM  
Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi Ss, 888-937
A Bibliography Essay On The Teaching Turkish To The Foreigners
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.709
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serpil ERSÖZ  
Sancaklı Yörükleri Ağzında Bir Ayrıntı: +Ca Ve +Cık Ss, 938-951
A Detail In Dialect Of Sancaklı Yuruks: +Ca And +Cık
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.710
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut ERŞAN  
Hüseyin Fevzi Bey’in, Enver Paşa-İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı - Anadolu Arasındaki İlişkilere Dair Raporu Ss, 952-975
The Report Of Huseyin Fevzi Bey On The Relations Between Enver Pahsa-The Union Of Islamic Revolutionary Committees And Anatolia
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak GÖKBULUT  
Tahir İle Zühre Hikâyesi (Kıbrıs Türk Varyantı)’nın Yapı Bakımından İncelenmesi Ss, 976-990
Structural Examination Of The Folk Story Of “Tahir İle Zühre (Cyprus Turkısh Varıant)”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.712
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aziz GÖKÇE  
Eski Anadolu Türkçesinden Osmanlı Türkçesine Dudak Uyumu Ve Ünsüz Uyumu Ss, 991-1012
The Consonant And Labial Harmony Throughout Old Anatolian Turkish And Ottoman Turkish
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.713
Özet | Abstract | Tam Metin |

Saadettin GÖMEÇ  
Kırım Bölgesinde İlk Türkleşme Faaliyetleri Ss, 1013-1023
Activities Of Turkization In Crimean Region
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.714
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulkadir GÜL  
XVI. Yüzyılda Antakya Kazası’nın Demografık Yapısı Ss, 1024-1066
The Demographic Structure Of Antioch Town In XVI. Century
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.715
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürer GÜLSEVİN  
Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler ve Çepni Ağızları Üzerine Ss, 1067-1080
On The Ethnıc Characterıstıcs Of Anatolıan Dıalects And Çepni Dıalects
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.716
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNŞEN  
Gaziantep Ağzının Şekil Bilgisini Belirleyen Temel Özellikler Ss, 1081-1123
Main Characteristics Determining The Morphology Of Gaziantep Dialect
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.717
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet HAZAR  
Türkolojide Kullanılan İşaretler Ss, 1124-1159
Symbols That Are Used In Turcology
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.718
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ali HUSEYİNOGLU  
Türk Halklarının Birliği İçin Savaşan Bir Bilim Adamı Veya Dilci Abdulla Şerifov Ss, 1160-1173
Scientist Or Linguist Abdulla Sharifov Who Fought For The Unity Of Turkic Nations
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.719
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alpay İĞCİ  
Kosova Türkçesinde Bazı Yeni Eğilimler Ss, 1174-1182
Some New Views In Kosova Turkish
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.720
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alimcan İNAYET Adem ÖGER  
Uygur Türklerinin Mitolojik, Dinî Ve Tarihî Kadın Kahramanları Üzerine Ss, 1183-1198
A Study About Mythological, Religious And Historical Heroines In Uyghur Turks
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.721
Özet | Abstract | Tam Metin |

Birol İPEK  
Divânü Lugâti’t-Türk’te Geçen Enklitik Edatları Ss, 1199-1212
Enclitics In Dıvânü Lûgati’t-Turk
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.722
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ogtay JALİLBEYLİ  
Japon Dilinde Gramatikal Zaman Kategorisi: (Azerbaycan Diliyle Mükayeseli Şekilde) Ss, 1213-1228
The Grammar Tense Categories In Japanese Language (In Comparison With Azerbaijani Language)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.723
Özet | Abstract | Tam Metin |

Xhemile ABDIU  
Türkçe Yapım Eklerinin Arnavutçada Yapım Eklerine Etkisi Ss, 1229-1241
The Influence Of Turkish Suffix On Albanian Language Suffix
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.724
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrullah KAHYA  
Karamanlıca Bir Zarf-Fiil Eki: {-Incas} Ss, 1242-1252
A Gerindium {-Incas} In Caramanian
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünal KALAYCI  
Tsalka (Parmaksız) Urumları Ağzında Rusça Kelimeler Ss, 1253-1261
Russian Words In Tsalka (Parmaksız) Urums Dialect
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.726
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alsu KAMALİEVA  
Ayaz İshaki’nin Eserlerinde Eğitim Ss, 1262-1280
Education In Ayaz Ishaki’s Works
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.727
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda KARA  
Edat Ve Zarf Üzerine Bazı Düşünceler Ss, 1281-1300
Some Ideas On Preposıtıon And Adverbs
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.728
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARA  
Türk Cumhuriyetleri ve Otuz Dört Harfli Ortak Latin Alfabes Ss, 1301-1310
Turkıc Republics And Thirty-Four Letter Common Latin Alphabet
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan Rüştü KARABEYOĞLU  
Perifrastik Çiftlerde Anlam Ayırıcı Hususlar ve Semantik Hiyerarşi Üzerine Ss, 1311-1325
On Distinctive Semantical Features Of Periphrastic Doublets And Their Semantical
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferhat KARABULUT  
Dünya Dilbilimi Tarihi İçinde Divân-U Lûgâti’t-Türk’ün Yeri ve Önemi Ss, 1326-1342
The Place And The Importance Of Divan-u Lugati’t-Turk In History Of Linguistics World
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.731
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fevzi KARADEMİR  
-ma Olumsuzluk Biçimbiriminin “Kip”le İlgisi ve Olumsuz Fiil Çekimlerinin Adlandırılması Sorunu Ss, 1343-1374
The Relatıon Of Negatıve Morpheme “-ma” With Modals And The Problem Of Naming The Conjugation Of Negative Verbs
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.732
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdal KARAMAN  
Rusça’daki Türkçe Ödünçlemeler Ss, 1375-1392
Borrowings From Turkish In Russıan Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.733
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeki KAYMAZ  
Kutadgu Bilig Hakkında Türkiye’de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Deneme Ss, 1408-1422
On Kutadgu Bilig
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.735
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat MADEN Ahmet KIRKKILIÇ  
Hızlı Okuma İçin Yapılandırıcı Bir Model Önerisi: Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma (Prof. Dr. Firdevs Güneş) Ss, 1423-1436
A Constructivist Model Proposal For Speed Reading: Speed Reading And Constructing The Meaning
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.736
Özet | Abstract | Tam Metin |

Güray KIRPIK  
Haçlı Seferleri Tarihinin Kaynakları Ss, 1437-1452
The Sources Of The History Of The Crusading Campaigns
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.737
Özet | Abstract | Tam Metin |

Raşit KOÇ  
Düzeltme (İnceltme, Uzatma) İşaretinin Kullanımı İle İgili Tartışmalar Ss, 1453-1468
Discussions About The Use Of Circumflex Accent
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.738
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep KORKMAZ  
Alfabe Devriminin Türk Toplumu Üzerindeki Sosyal Ve Kültürel Etkileri Ss, 1469-1480
The Social And Cultural Effects Of Alphabet Revolution On Turkish Society
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.739
Özet | Abstract | Tam Metin |

Baktygul KULAMSHAEVA  
Ç. Aytmatov’un Atadan Kalgan Tuyak Hikâyesinde Eşit Olmayan Zaman Dilimleri İlişkileri Ss, 1481-1499
Unequal Periods Of Time Relations In The Story “Atadan Kalgan Tuyak” By C. Aytmatov
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.740
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alaeddin MEHMEDOĞLU  
Türkiye Türkçesinde Karışık Türlü Bağımlı Birleşik Cümle Ss, 1500-1540
In Turkey Turkish Complex Compound Specied Dependent Compound Sentence
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.741
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulhekim MEHMET  
Uygur Halk Destanları Üzerine Çin’de Yapılan Çalışmalar Ve Eleştirel Değerlendirilmesi Ss, 1541-1564
A Critical Evaluation Of Uyghur Epics Studies In China
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.742
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayvaz MORKOÇ  
Sevinç Çokum’un “Rozalya Ana” Hikayesinde Kırım Türklerinin Göç Hadisesi Ve Vatan Sevgisi Ss, 1565-1576
The Immigration And Patriotism Of Crimean Turks In The Story “Mother Rosalia” By Sevinc Cokum
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.743
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin Kahraman MUTLU  
Balıkesir Çepnileri ve Ağız Özellikleri Ss, 1577-1605
Balıkesir Cepnies And Their Accent Properties
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.744
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Vefa NALBANT  
Çok Dillilik ve Taşıyıcı Dil Kavramları Bağlamında Siirt Merkez Ağzı ve Bazı Türkçe Sözcüklerin Durumu Ss, 1606-1621
Wıthın The Framework Of The Concept Of Bilingualism And Carrier Language Dialect Of Siirt Center And Status Of Some Turkish Word
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.745
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet OCAK  
Selçuklu Medreselerinin Mağrib Ve Endülüs Üzerindeki Etkileri Ss, 1622-1647
Effects Of Seljuk Madrassas On Andalusia And Magrib
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.746
Özet | Abstract | Tam Metin |

Neslihan KARAKUŞ  
İki Ayrı Üniversitenin Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarında Türkçeyi Kullanma Becerilerinin Tespiti ve Karşılaştırması Ss, 1648-1661
Determination And Comparison Of Skılls On Using Turkish Language Within Written Expressions For Classroom Teacher Section’s Students In Two Separate University
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.747
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faik ÖMÜR  
İkinci Yabancı Dil Öğrenirken Ana Dilden Veya Birinci Yabancı Dilden Kaynaklanan Olumsuz Aktarımlar Ss, 1662-1679
The Definition Of Mother Tongue And Foreign Language Was Written Shortly And Then The Problems Which Arose While The Language Learners Were Using The Native And Foreign Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.748
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat ÖNCÜL  
Türk Kültüründe Av Ceza İlişkisi Ss, 1680-1688
Hunt And Penalty Relation In Turkish Culture
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.749
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat ÖNCÜL  
Manas Destanı’nda Sihirsel Düşünüş Sistemi Ss, 1689-1696
Magic Thought In Manas Epic
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.750
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emin ÖZDEMİR  
Rusya’nın Kazakistan’da Uyguladığı Kültür Siyasetine Örnek Olarak “Dala Vilayeti Gazetesi” Ss, 1697-1715
The Procedure That Russian Applies To Kazakhstan Culture Politic To Give An Example “Dala Vilayeti Newspaper”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.751
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zülküfli ÖZDOĞAN  
Kırgız Türkçesinde İlk Hecedeki Ünlü- Ünsüz (Vk) Ses Gruplarının Değişmesi ve İkincil Uzun Ünlülerin Oluşması Ss, 1716-1729
In Kyrgyz Turkish, In The First Syllable The Change Of Vowel- Consonant Phoneme Group And Form Secondary Long Vowels
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.752
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muna YÜCEOL ÖZEZEN  
Tercih Et- ve Yeğle- (Yeğ Tut-, Yeğ Bul-, Yeğ Gör-) Fiillerinin Söz Dizimsel Özellikleri Ss, 1730-1743
Syntactic Properties Of Tercih Et- And Yeğle- (Yeğ Tut-, Yeğ Bul-, Yeğ Gör-) In Turkey Turkish
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Can ÖZGÜR  
Necati İle Hüseyn-i Baykara’nın Kullandığı Atasözleri Ve Deyimler Üzerine Bir Karşılaştırma Ss, 1744-1754
A Comparison About Proverbs And Idioms Used By Necati And Hüseyn-ı Baykara
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.754
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ÖZKAN  
Tasavvufî Mesnevîlerde Sıklıkla İşlenen Bir Motif: Sefer / Seyahat Ss, 1755-1778
A Motif That Frequently Dealt With In Sufistic Mesnevis: Travel/Journey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim Hilmi ÖZKAN  
Türk Tarihinin Kırılma Noktası: Zenta Faciası Ss, 1779-1793
Breaking Point Of Turkish History: Zenta Clamity
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.756
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şaban ÖZ  
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Medeniyet Tasavvurları –Ahmet Ağaoğlu (1869-1939) Özelinde- Ss, 1794-1803
The Civilization Consepts In The First Period Of Turkish Republic –In The Privacy Of Ahmet Agaoglu (1869-1939)-
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rıdvan ÖZTÜRK  
Afganistan Türkmenlerinin Ferhengi Encümeni ve Güneş Dergisi Ss, 1804-1818
Culture Guıld Of Afghanıstan Turkomans And Journal Of Gunesh
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.758
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rasim Özyürek  
Türk Devlet ve Topluluklarından Türkiye Üniversitelerine Gelen Türk Soylu Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenimlerinde Karşılaştıkları Sorunlar Ss, 1819-1862
The Problems Encountered In Learning Turkish By Foreign Students Of Turkic Origin Coming From Turkic States And Communities To Turkish Universities
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.759
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan SAFİ  
Edebiyatçı Siyasetçi İlişkisi Ss, 1863-1878
The Relation Of Literary Man And Politician
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa SARICA  
Formes Verbales Nomınalısees En Turc Et En Françaıs Ss, 1879-1902
Verbal Nouns In Turkish And French
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.761
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yağmur SAY  
Karakeçili Aşireti ve Eskişehir’e Iskani Ile Kuyucak Karyesi’ndeki Özbekli Cema’ati Ss, 1903-1954
Karakeçili Tribe And Ozbekli Troop In Kuyucak Village With Housing To Eskisehir
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.762
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Turan SİNAN Sezgin DEMİR  
Metin Dilbilimsel Yöntemler Işığında Tahsin Yücel’in “Ayna” Adlı Öyküsünün Okunması Ss, 1955-1974
The Perusal Of Tahsin Yucel’s Story “Ayna ( Mirror)” In The Light Of The Text Linguistic Methods
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.763
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesrin SİS Bekir GÖKÇE  
Gülten Dayıoğlu’nun Çocuk Öykülerinde Yansımalar ve Kalıp Sözler Ss, 1975-1989
Onomatopoeias And Set Phrases In Gulten Dayıoglu’s Children Stories
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.764
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer SOLAK  
Ziya Paşa’nın Terci-i Bend’i Ve Tanzimat Neslinde İlk Tereddütler Ss, 1990-2006
Ziya Pasha’s Terci-i Bend And First Hesitations In Tanzimat Generation
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.765
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Ali ŞAHİN  
Eski Asur Toplumunda Çocuklara Ad Verme Geleneği Ss, 2007-2019
In The Old Assyrian Society The Tradition Of Given Names
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.766
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice SAHİN  
Kaşgarlı’dan Günümüze Organ İsimleriyle Kurulmuş Deyimler Ss, 2020-2036
Idioms Are Made The Names Of The Organ From Kasgarlı To Today
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.767
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmet ŞANLI Mustafa Fırat TÜMER  
Xvı. Yüzyıl Divan Şairi Ubeydî’nin Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve Divanı’ndaki Tasavvufî Unsurlar Ss, 2037-2071
XVIth Century Divan Poet Ubeydî’s Life, Literary Character And The Mystic Issues In His Divan
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.768
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ŞEYDA  
Muallim Naci’nin Türkçe Üzerine Düşünceleri Ss, 2072-2080
Muallim Naci’s Thoughts Concerning Turkish
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.769
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğça Poyraz TACOĞLU  
Kosovalı Türklerin Sosyo-Ekonomik Durumları,Ekonomik Sorunları ve Türkiye’den Beklentileri Ss, 2081-2111
Socio-Economic Status, Economic Problems And Expectations From Turkey Of Kosovian Turkish People
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.770
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersin TERES  
Orta Türkçede ‘Zırh, Kalkan’ Anlamı Taşıyan Bazı Sözcükler Ss, 2112-2118
Some Words Which Mean Armor And Shield In Middle Turkic
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.771
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bahir SELÇUK  
18. Yüzyıla Ait Bir Mecmuada Üsküdar Ss, 2119-2132
Üsküdar, According To A Mecmua In The 18TH Century
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.772
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TOKSOY  
Kitab-ı Diyarbekriyye’ye Göre Kara Yülük Osman Bey Ss, 2133-2158
Karayuluk Osman Bey Based On The Kitab-ı Diyarbekkiryye
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.773
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selahittin TOLKUN  
Kırgızca -gxla Ekinin Menşei Ss, 2159-2170
The Origin Of The -gxla Suffix In Kyrgyz
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.774
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ersoy TOPUZKANAMIŞ  
Türkçe Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin İmla Başarıları Ss, 2171-2189
The Orthographic Achievement Of The Students’ Of Turkish Teaching Department
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.775
Özet | Abstract | Tam Metin |

Lan-Ya TSENG  
Harf İnkılabından Bugüne Kadar Türkçe Kelimelerin İmlası Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 2190-2204
Spell Of The Soon Revolution Letter Word On The Evaluation Turkish Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.776
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fikret TÜRKMEN Burak GÖKBULUT  
Kıbrıs Türk Halk Bilimi Çalışmalarının Değerlendirilmesi Ss, 2205-2237
The Quality And Evaluation Of Cyprus Turkish Folklore Studies
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.777
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kerime ÜSTÜNOVA  
“Bak-” Eylemiyle Kurulu Eksiltili Cümle Türü Üzerine Ss, 2238-2246
On The Elliptical Sentences With The Verb “Bak-”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.778
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer YAĞMUR  
Abdurrahmân El-Bistâmî Ve Xvı. Yüzyılda Yapılmış Bir İlimler Ansiklopedisi Tercümesi:Terceme-i Kitâb-ı Fevâihü’l-Miskiyye Fi’l-Fevâtihi’l-Mekkiyye Ss, 2247-2263
Abdurrahmân El-Bistâmî And A Translation Of An Ansiklopedia Written In XVIth Century:Terceme-i Kitâb-ı Fevâihü’l-Miskiyye Fi’l-Fevâtihi’l-Mekkiyye
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.779
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cevdet YAKUPOĞLU  
Germiyanoğulları Muhitinde Ahiler ve Zaviyeleri Ss, 2264-2285
Akhis And Zaviyes (Small Dervish Lodge) In Germiyanoğulları District
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.780
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YENİASIR  
Süleyman Uluçamgil’in Kıbrıs Türk Şiirindeki Yeri Ss, 2286-2299
Suleyman Uluçamgil’s Place In The Turkish Cypriot Poetry
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.781
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yahya YEŞİLYURT  
Ali Emirî’nin Yemen Islahına Dair Görüşleri Ss, 2300-2321
Alı Emırı’s Vıews On The Reformatıon Of Yemen
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.782
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa YILDIZ  
Nogay Türkçesinin Söz Varlığındaki Divanü Lugati’t-Türk Kaynaklı Oğuzca Kelimeler Ss, 2322-2337
Oġhuz Turkish Word, Diwan Luġat At-Turk Source, In Nogay Turkish Vocabulary
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.783
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe AYDIN  
Cümlenin Sınıflandırılmasında Kullanılan Olumluluk-Olumsuzluk Kategorisi Üzerine Ss, 2338-2350
About That The Posiıtiveness And Negativeness Category Which Is Used In Classification Of Sentence
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.784
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüsüppcan YASİN  
Türk Kültürünün Çin Kültürü Üzerindeki Etkileri Ss, 2351-2370
The Effects Of Turkish Culture On Chinese Culture
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.785
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdoğan BOZ  
Türkiye Türkçesinde Özne Durum Biçimbirimi Alabilir mi? Ss, Volume 4 Issue 3
Does The “Subject” Connect With Case Morphome In Turkey Turkish
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.786
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zuhal KÜLTÜRAL  
Dil Bilgisi Terimleri Sözlükleri ve Terimlerin Kullanımında Görülen Aksaklıklar Ss, 2378-2389
The Matters Of Using Grammar Terms Dictionaries And Terms
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.787
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet SARI Vedat BALKAN  
Kazim Meçi’nin Karaçay Türkçesi “Yaralı Dağkeçisi” (Jaralı Jugutur) Manzumesi Ss, 2390-2410
Kazım Mechi’s Poem With Karachay Turkish: Yaralı Dag Kecisi (Jaralı Jugutur)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna AKYÜZ SİZGEN  
Mithat Cemal Kuntay Ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Romanlarında İstanbul’un Kültür, Sanat, Basın, Edebiyat Dünyası Ss, 2411-2431
The Culture And Art Of The Istanbul, To Mithat Cemal's Three Istanbul And The Stories Of The Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.789
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman DOĞAN  
İlköğretim’de Zorunlu Eğitime Geçişte Planlama Ve Mekan Yetersizliği Ss, 2432-2444
Lack Of Sufficient Planning And Infrastructure To Compulsory Education
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.790
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Mesut AĞIR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Muhyî Ed-dîn B. Abd Ez-zâhir, Teşrîf El-eyyâm vel-‘usûr Fî Siret el-Melik El-Mansûr, Nşr.: Murad Kâmil, Kahire 1961, 419 S. Ss, 2445-2450

Doi Number :10.7827/TurkishStudies.791
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahabettin GEDİK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem: Hazret-i Ali Cenkleri, Ankara 2007,411 S. Destan Yayınları, Türk Destanları Dizisi Eski Türkiye Türkçesi: Isbn: 978-9944-788-00-7 Ss, 2451-2453

Doi Number :10.7827/TurkishStudies.792
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru SİLAHŞÖR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Üstünova, Kerime (2008); Türkiye Türkçesi Ad İşletimi (Biçim Bilgisi), Kesit Yayınları, İstanbul Ss, 2454-2458

Doi Number :10.7827/TurkishStudies.793
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel ŞAHİN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Prof. Dr. Ramazan Korkmaz (2008), Aytmatov Anlatılarında Ötekileşme Sorunu Ve Dönüş İzlekleri, Grafiker Yayınları, 226 S. Ankara Ss, 2459-2464

Doi Number :10.7827/TurkishStudies.794
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar VURSUN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Necati Demir, Mehmet Dursun Erdem, Sibel Üst: Ebâ Müslim-Nâme, Ankara 2007, C. I514 S., C. Iı 529 S. (Destan Yayınları, Türk Destanları Dizisi Eski Türkiye Türkçesi) Isbn: 978-9944-788-05-2 Ss, 2465-2472

Doi Number :10.7827/TurkishStudies.795
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru KAVAS  
Hasan Ali Toptaş’ın “Uykuların Doğusu” Romanının Çok Katmanlı Yapısına Betimsel Bir Bakış Ss, 1393-1407
A View On To Describe The Multi-Layered Structure Of ,“Uykuların Doguşu” By Hasan Aliı Toptaş
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.734
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com