English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 13 Issue 4 . SayıEditör
Sibel ÜST

Editör Yardımcısı
Ramazan BÖLÜK - Mehmet Burak ÇAKIN

Ankara-TÜRKİYE Winter 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenKamil AKBAYIR  
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Ögrencilerinin Görüslerine Göre Ögretmenlik Uygulaması Dersinin Etkililiğinin Cinsiyete Göre İncelenmesi Ss, 1-19
According to the Graduate Students of Education Faculty the İnvestigation of Effectiveness of Teaching Practice Course by Gender
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13013
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma ALTUN  
Edebi Metin İnceleme Dersinde Fantastik Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Eserlerinin İncelenmesi Ss, 21-34
An Investigation of Fantastic Children's and Youth Literature Works in the Literary Text Review Course
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12924
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esergül BALCI - Ferdane DENKCİ AKKAŞ  
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Sözleşmeli Öğretmenliğe İlişkin Görüşleri Ss, 35-48
Pedagogical Formation Certificate Program Students’ Opinions Concerning the Employment of Teachers under a Contract in Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12988
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mazhar BAL  
Türkçe Dersinin 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi Ss, 49-64
Investigation on the 21st Century Skills of Turkish Language Course
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12922
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BAŞARAN - Melike ÖZYURT - Bilge KUŞDEMİR KAYIRAN  
İlkokul Öğrencilerinin STEM'e İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 65-82
Analysis of Primary School Students’ Attitudes Towards Stem in terms of Various Variables
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12700
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sercan BAYDOĞDU - Hasan Hüseyin ŞAHAN  
Öğrenme Galerisi Öğretim Tekniğinin Matematik Başarısına ve Tutuma Etkisi Ss, 83-98
The Effect of Learning Gallery Teachingtechniques Maths Lesson Success Andattitude
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12957
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bora BAYRAM  
Öğretmen Adaylarının Ana Dili Eğitimi Sürecinde Okuma Becerisine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Belirlenmesi Ss, 99-116
Determining the Perceptions of Pre-Service Teachers about Reading Skills During Mother Tongue Education Through Metaphors
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13102
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mahir BİBER - Hatice Nur ERBAY - Murat KİRİŞÇİ  
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri Ss, 117-138
Teacher Candidates Opinions About School Teaching Lesson and Teaching Profession
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13060
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suzan CANLI - Hasan DEMİRTAŞ  
Okul Müdürlerinin Okul Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Stratejileri Ss, 139-162
School Security Strategies of School Principals
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12869
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan CANSOY - Mahmut POLATCAN  
Türkiye’de Okullarda Örgütsel Adalet Araştırmaları: Ampirik Araştırmalara Bir Bakış Ss, 163-184
Research on Organizational Justice in Turkish Schools: A Review of Literature
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12912
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin CEYLAN  
Wortbildung im Türkischen und Deutschen: Eine Kontrastiv Linguistische Untersuchung der Wortbildung mit Wortbildungsanalysen von Daf-Studierenden Ss, 185-202
A Contrastive Linguistic Presentation of Word Formation in the Turkish and German Languages with Word Formation Analyzes from the View of the Daf-Learner
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12894
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar ÇAĞ - İbrahim YILDIRIM  
Evlilik Doyumunda Öznel İyi Olma: Yaşam Doyumu ve İyimserliğin Rolü Ss, 203-224
Subjective Well-Being in Marital Satisfaction: The Role of Life Satisfaction and Optimism
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12849
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap ÇALIŞKAN - Gamze Sezgin SELÇUK - Salih DEMİRCİOĞLU  
Fizik Özyeterlik Ölçeğinin Lise Öğrencilerine Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi Ss, 225-244
Determining the Applicability of the Physics Self-Efficacy Scale for High School Students
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13011
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğba ÇELİK  
Türkiye’de 1924-2017 Dil ve Edebiyat Dersi Öğretim Programlarına Bakış Ss, 245-274
An Overview on Language and Literature Course Curriculum in Turkey Between 1924-2017
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13019
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar ÇELİK  
Kuantum Öğrenme Modeline Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Öz Düzenleme Becerilerine Etkisi Ss, 275-298
The Influence of Teaching Based on Quantum Learning Model on Academic Achievements and Self-Regulation Skills of Students
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12908
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR - Hayati AKYOL  
Bitişik Eğik Yazı Becerilerinin Geliştirilmesi: İlkokul Üçüncü Sınıf Örneği Ss, 299-320
Improving Cursive Handwriting Skills: A Third-Grade Primary School Student Sample
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12904
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülnaz ÇETİNOĞLU - Meral GÜLLÜLÜ  
A2 Seviyesi İçin Hazırlanmış İstanbul Yabancılara Türkçe Öğretim Seti ve Yunus Emre Enstitüsünün Yedi İklim Setinin Kültürel Aktarım Açısından Karşılaştırılması Ss, 321-344
Comparison of Istanbul Teaching Turkish to Foreigners Set and Yedi Iklim Set by Yunus Emre Institute Prepared for A2 Level in terms of Cultural Transfer
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mikail TEL - Alaattin ÇİMEN  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime İlişkin Görüşleri ve Beklentilerinin İncelenmesi Ss, 345-362
The Investigation of the Opinions and Expectations of Physical Education and Sport Teacher Candidates Regarding Post Graduate Education
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12695
Özet | Abstract | Tam Metin |

İkram ÇINAR  
Atabek Yurdu Etnopedagojisi :Ahıska Örneği Ss, 363-386
The Ethno-Pedagogy of Atabek Country: The Ahiskan Case
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13145
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gürkan DAĞBAŞI  
Şiirle Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi Ss, 387-402
Arabic Teaching as a Foreign Language Through Poetry
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12883
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa DAMAR  
Yurt Dışında Verilen Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri Kapsamında Çocukların Anlatma Becerilerinin İncelenmesi Ss, 403-420
Examination of Children's Expression Skills within the Scope of Turkish and Turkish Culture Lessons Given Abroad
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13141
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin DARANCIK  
Merak Duygusu İle Etkili Yabancı Dil Öğretimi Ss, 421-437
Curiosity and Effective Language Teaching
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13084
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Nuri DEMİREL  
Öğrencilerin Çevresel Faktörlerden Etkilenme Durumlarına Dönük İfadeler İle Öğrencilerin Teftiş Sistemini Algılamalarına Dönük İfadeler Hakkındaki Öğretmen Adaylarının Bakış Açıları Ss, 439-454
The Viewpoints of Teacher Candidates on the Statements towards Students’ Exposure to Peripheral Factors and Their Perceptions of Inspection System
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13161
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hilmi DEMİRKAYA - Orhan ÜNAL  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kamu Hizmeti Motivasyonu Algıları ve Sosyal Adalet İdealleri Ss, 455-474
Public Service Motivation Perceptions and Social Justice Ideals of Preservice Social Studies Teachers
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13016
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zühal DİNÇ ALTUN  
Türk ve Yabancı Müzik Kitaplarında Yer Alan Batı Müzik Teorisine Ait Geçici Değiştirici İşaretler Terminolojisi Üzerine Bir İnceleme Ss, 475-498
An Investigation on Accidentals Terminology Belong to Western Music Theory in Turkish and Foreign Music Books
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu DUMAN  
Öğretmen Adaylarının İstasyon Tekniği ve İstasyon Tekniği Kapsamında Öğretmen - Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları Ss, 499-518
Metaphorical Perceptions of Prospective Teachers About Station Technique and Concepts of Teacher and Student Within the Scope of Station Technique
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13048
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif DURKAN - Fatmanur ÖZEN  
İlkokul Dördüncü Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğrencilerinde Üstbilişsel Okuma Stratejileri Kullanmalarını Sağlayan Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Giresun İli Örneği Ss, 519-550
Evaluation of The Class Teachers' Applications That Enable Their Students to Use Metacognitive Reading Strategies During Fourth Grade Turkish Lessons: The Sample of Giresun Province
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12822
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet Akif ERBAŞ - Gülşah BATDAL KARADUMAN - Güneş YAVUZ  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilişötesi Farkındalık Düzeyleri, Yaratıcılık Düzeyleri Ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 551-568
The Investigation of the Relationship Between the Classroom Teacher Candidates' Cognitive Levels, Creativity Levels and Problem Solving Skills
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12816
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga ERDOĞAN - Özge ERDOĞAN  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Farklı Metin Türlerine Yönelik Hazırladıkları Soruların İncelenmesi Ss, 569-582
Investigation of Pre-Service Primary School Teachers’ Questions Related to Different Text of Types
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12972
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap GACSİ İLHAN  
Üniversitelerde Kelime Gruplarının Öğretimi ve Kelime Gruplarının Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir İnceleme Ss, 583-598
Teaching Vocabulary Groups at Universities a Review on the Problems Encountered in Teaching Word Groups
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12594
Özet | Abstract | Tam Metin |

Anıl GÖRKEM - Lütfiye TÜCCAR  
Psikodramanın Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi Ss, 599-620
Effects of Psychodrama on University Student’s Anxiety Level
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12737
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğçe GÜNTER  
Ön Lisans Düzeyi Öğrencilerine Yönelik ‘Proteinler’ Konusuna İlişkin Geliştirilen Senaryonun Uygulanması: Probleme-Dayalı Öğrenme Ss, 621-648
The Implementation of a Developed Scenario Concerning ‘Proteins’ Topic for the Associate’s Degree Level Students: Problem-Based Learning
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12803
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim GÜL - Fatma TÜRKMEN  
Öğretmen Görüşlerine Göre, Okul Yöneticilerinin Farklılıkların Yönetimi ve Çatışma Çözme Becerilerinin İncelenmesi Ss, 649-668
Investigation of Administration and Conflict Resolution Skills of Differences of School Administrators by Teacher's Vision
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12434
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GÜNEYLİ - Düriye GÖKÇEBAĞ  
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Kıbrıslı Rumların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 669-683
Analyzing Anxiety Levels of Greek Cypriots Learning Turkish as a Foreign Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12757
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevil HASIRCI  
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Konuşma Kaygıları Üzerindeki Etkisi Açısından Akran ve Öğretmen Geribildirimi Ss, 685-706
Peer and Teacher Feedback in terms of Effect on Speaking Anxiety of Turkish Teacher Candidates
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13078
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şükrü İLGÜN - Esra ALTINTAŞ - Zeynep HAN ŞİMŞEKLER - Rıdvan EZENTAŞ  
Üstün Zekalı Çocuklarda Matematiksel Soyutlamaya İlişkin Bir Örnek Olay Çalışması Ss, 707-727
A Case Study On Mathematical Abstraction Of Gifted Students
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice KADIOĞLU ATEŞ  
Sınıf Öğretmenlerinin Yıldırma Algısına İlişkin Nitel Bir Çalışma Ss, 729-747
A Qualitative Study on Mobbing Perception of Primary School Teachers
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13014
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşin KAPLAN SAYI  
Dezavantajlı Özel Yetenekli Çocuklar İçin Zenginleştirilmiş Destek Eğitim Programı Projesi Katılımcı Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 749-770
Examining the Views of Participants’ About an Enrichment Program for Disadvantaged Gifted and Talented
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13104
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arif KAPTAN - Hüseyin ANILAN  
Bitişik Eğik Yazıyla İlk Okuma Yazma Öğrenen Öğrencilerin Bitişik Eğik Yazıya İlişkin Tutumları ve Kullanma Durumları Ss, 771-792
Students' Who Learn First Read And Write With Cursive Writing Attitudes To Cursive Writing And Usage Conditions
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Songül KARABATAK - Muhammed TURHAN - Dönüş ŞENGÜR  
Öğretmenlerin Eylem Kimlikleme Biçimleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki Ss, 793-808
The Relationship Between Teacher's Action Identification Styles and Burnout Levels
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12835
Özet | Abstract | Tam Metin |

Beytullah KAYA  
Üniversite Tarih Bölümü Öğrencilerinin Tarih Ders Kitapları İçerisindeki Konulara Yönelik Görüşleri Ss, 809-822
Views of the University History Department Students’ Towards the Subjects in the History Book
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13038
Özet | Abstract | Tam Metin |

Çağrı KAYGISIZ  
Okuma Eğitiminde Metin Yapısı Farkındalığı: Bilgilendirici Metin Örneği Ss, 823-840
The Awareness of Text Structure in Reading Instruction: The Case of Informative Texts
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12868
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan KAYILI  
Anaokulu Çocuklarının İletişim Becerileri İle Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Ss, 841-858
The Relationship Between Kindergarten Children’s Social Problem Solving Skills And Their Communication Skills
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12914
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevin KOZCU ÇAKIR - Mustafa SARIKAYA  
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerinin Değerlendirilmesi Ss, 859-884
Evaluation of Scince Process Skills of Pre-Service Science Teachers
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12823
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat KUL - Mustafa YILDIZ  
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Psikolojik Şiddete Maruz Kalma Düzeylerinin Motivasyon Düzeyleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Ss, 885-898
İnvestigation on the Effects of Motivation Levels of Psychological Violence Exposure Levels on Physical Education and Sport Teachers
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13139
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aylin MENTİŞ KÖKSOY  
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müzik Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 899-918
Examination Of Classroom Teacher Candidates’ Music Literacy Levels In Terms Of Various Variables
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13126
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sibel OĞUZ HAÇAT - Mehmet Ali ÇAKMAK  
Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Çerçevesinde Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi Ss, 919-940
Determining the Legal Literacy Levels of Secondary School Students in the Frame of Social Studies Education
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13057
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ORHAN  
Anregungen für das Fach "Vergleichende Landeskunde" in der Deutschlehrerausbildung an der Uludağ Universität Ss, 941-963
Suggestions in the Practice for “Comparative Country Knowledge” in the Field of German as a Foreign Language in German Teacher Training at Uludağ University
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12863
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Gülhan ORHAN KARSAK  
Japon Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış Ss, 965-997
An Overview of Japanese Education System
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12974
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem Ezgi ÖZDEMİR - Gülmira KURUOĞLU  
Ortaokul Öğrencilerinin Konuşmalarında Gözlemlenen Akıcılık Sorunlarının Yaş Ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi Ss, 999-1013
An Investigation of Fluency Problem on Middle School Students According to Age and Gender Variables
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13117
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özkan SAPSAĞLAM - Nermin TEMEL  
Gerçek Yaşam Temelli Değerler Eğitimi Programının İlkokul 1.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Yeterlik ve Okula Uyum Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Ss, 1015-1034
An Analysis of the Effect of the Real Life Based Values Education Program on Students' School Adjustment Skills and Social Competence of the First-Grade Primary School Students
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezgi SARAÇ - Tuba TAN  
Üniversite Düzeyindeki İngiliz Dili Öğrencilerinin Kullandıkları Okuma Sonrası Stratejileri Üzerine Nicel Bir Çalışma Ss, 1035-1044
A Quantitative Study of Post-Reading Strategies Used by Tertiary Level Students of English Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12845
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsün ŞAHAN  
Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Değerlendirilmesi Ss, 1045-1056
Evaluation of Democratic Attitudes of Prospective Teachers who Receive Formation Training
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13006
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ŞAHİN - Ali SABANCI  
Pedagojik Formasyon Eğitimi Öğrencilerinin Okul Yöneticileri İle Öğretmenlere İlişkin Algıları: Metafor Çalışması Ss, 1057-1082
Perceptions of Prospective Teachers Attanding Pedagojical Formation Courses Regarding the School Administrators and Teachers: A Metaphorical Study
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12902
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayfer ŞAHİN  
Türkiye’deki Bitişik Eğik Yazı Uygulamalarının Bilimsel Araştırma Sonuçlarına Göre Değerlendirilmesi Ss, 1083-1096
Evaluating Cursive Handwriting Application Scientific Research Results in Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Melek ŞENER PARS - Cevat ELMA  
Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki İlişki Ss, 1097-1112
The Relationship Between Power Sources Used By School Principals And Organisational Trust of Primary And Secondary School Teachers
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12892
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Betül ŞENOL - Tuğçe AKYOL - Aslı YÜKSEL  
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Müziğe İlişkin Algılarının Belirlenmesi Ss, 1113-1136
Identifying Early Childhood Teacher Candidates’ Music Perceptions
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12707
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nihat ŞİMŞEK - M.Emin KALGI  
Dini Dogmatizm ve Dindarlık Bağlamında Yaşam Doyumu: Bir Karma Yöntemli Yaklaşım Ss, 1137-1152
Life Satisfaction with Religious Dogmatism and Religion: A Composotion Approach
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12061
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut TABUK - Metin TABUK  
Matematik Öğretimi Dersinin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiğe Ve Matematik Öğretimine Yönelik Tutumlarına Etkisi Ss, 1153-1168
The Effect of Teaching Mathmatics Cource on Pre-Service Primary Teachers’ Attitudes Towards Mathematics and Teaching Mathematics
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12861
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil TAŞ  
Hoşgörü Tutum Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması Ss, 1169-1192
Scale of Tolerance Attitude: A Study of Scale Developing
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12884
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fahri TEMİZYÜREK - Bahadır GÜLDEN  
8. Sınıf Öğrencilerinin Türk Kültürünü Benimseyebilmeleri Açısından Okulların ve Eğitim Sistemimizin İşlevselliği Ss, 1193-1210
The Effectivity of Schools and Educational System on Behalf of Adopting Turkish Culture for 8th Grade Students
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12827
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma TORUN - Çağrı DEMİRTAŞ  
Medyada Yer Alan Haberlerin Öğretmen Adaylarının Suriyelilere Yönelik Algılarına Etkisinin İncelenmesi Ss, 1211-1226
Investigation of the Effects of the News in the Media on the Perceptions of Preservice Teachers towards the Syrians
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13076
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda TÜRKBEN AYDIN  
Dil Öğreniminde Türkçe-Farsça Ortak Deyimlerin Önemi Üzerine Bir İnceleme Ss, 1227-1236
An Investigation on the Importance of Turkish- Persian Common Idioms in Language Learning
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12575
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuncay TÜRKBEN - Fahri TEMİZYÜREK  
Etkileşimsel Okuma Modelini Temel Alan Türkçe Öğretiminin Öğrencilerin Okuduğunu Anlama Becerileri Üzerine Etkisi Ss, 1237-1268
Effect of Turkish Teaching Based on Interactive Reading Model on Reading Comprehension Skills of Students
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12982
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adalet UYAN - Ayten GENÇ  
Zur Konzeption eines Rahmenlehrplans für den Einsatz in den DaF- Vorbereitungsklassen in der Türkei Ss, 1269-1290
On Preparing a German Preparatory Framework Program Draft at University Level in Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12788
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Celal VARIŞOĞLU - Ergün HAMZADAYI  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen C1 Düzeyindeki Öğrencilerin Bağlayıcı Bilgi Düzeyleri Ss, 1291-1304
The Students’ Conjunction Knowledge Levels Who Learning Turkish as a Foreign Language at Level C1
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12888
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YAMAN - Mehmet BAHAR - Soner DURMUŞ - Mustafa YILMAZ - Yunus ÖZYURT - Naciye SOMUNCU DEMİR  
Fen ve Matematik Öğretmen Adaylarının Fen ve Matematik Entegrasyonuna Yönelik Algılarının Ve Uygulama Yeterliklerinin Belirlenmesi Ss, 1305-1340
Determination of the Perceptions and Implementation Competences of the Teacher Candidates for Science and Mathematics Integration
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12730
Özet | Abstract | Tam Metin |

Taha YAZAR - Emel AVERBEK  
1933 Üniversite Reformundan Günümüze Türkiye’de Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi Ss, 1341-1360
Historical Development of the Universities in Turkey from the 1933 University Reform to Present
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12711
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meryem YILMAZ DOĞAN - Necla ŞAHİN FIRAT  
Ortaokul Öğretmen ve Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Ss, 1361-1383
Organizational Commitment Levels of the Middle School Teachers and Administrators
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12568
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap YILMAZ ÖZELÇİ - Ayşe ELİÜŞÜK BÜLBÜL  
Üniversite Öğrencilerinin Okula Bağlanma Düzeylerinin Yordayıcısı olarak İyi-oluş düzeyleri Ss, 1385-1396
Well-Being Levels as a Predictor of University Students' Level of Student Engagement
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13071
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sedat ALTINTAŞ - Güler GÖÇEN KABARAN - Hasret KABARAN  
Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi Ss, 1397-1411
The Determination of Preservice Teachers’ Cognitive Structures on the term of Curriculums by Word Association Test
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13034
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman AYDIN - Pınar URAL KELEŞ  
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İnsandaki Sindirim Organlarına İlişkin Algılamalarının Belirlenmesi “Ağrı İli Örneği” Ss, 1413-1421
Determination of Fifth Grade Students' Perceptions on Digestive Organs in Human Body
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vasfiye BAYRAM DEĞER - Elçin BALÇI  
Adölesan Dönemde Üreme Sağlığı, Cinsellik ve Cinsel Eğitimin Önemi Ss, 1423-1448
The Importance of Reproductive Health, Sexuality and Sexual Education in Adolescence
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13152
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com