English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 13 Issue 30 . SayıEditör
Bilal SOLAK

Editör Yardımcısı
Oktay KIZILKAYA - Azamat MAKSÜDÜNOV - Nevzat TETİK - Hakan ÖZDEMİR – Murat YILDIZ

Ankara-TÜRKİYE Fall 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSaffet AKDAĞ - Ömer İSKENDEROĞLU  
Avrupa Birliğine Üye ve Aday Ülkelerde Yenilenemeyen Enerji, Yenilenebilir Enerji ve Nükleer Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi Ss, 1-14
The Effects of Non-Renewable Energy, Renewable Energy and Nuclear Energy Consumption on Economic Growth in EU Member States and Candidate Countries
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14423
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulvahap AKINCI - Oğuz YAVUZYILMAZ  
Milli Kimlik İnşaasında Resmi Tarih Yazımının Rolü Ss, 15-24
The Role of Official History Writing at the National Identity Building Process
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14337
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk ALP - Buse ŞİMŞEK  
Bulanık Hedef Programlama Yöntemi ile İmalat Sektöründe Üretim Stratejisi Belirleme Uygulaması Ss, 25-49
Fuzzy Goal Programming Method for Specification A Production Strategy in Manufacturing Sector
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14485
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seçkin ARSLAN  
KÂR MARJININ BELİRLEYİCİLERİNİN İNCELENMESİ: TURİZM İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 51-62
INVESTIGATION OF THE DETERMINANTS OF PROFIT MARGIN: AN APPLICATION ON TOURISM BUSINESS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14537
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BAKAY  
DEVLET ÜNİVERSİTELERİ LİSANS PROGRAMLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN HARCAMA ALIŞKANLIKLARI Ss, 63-74
SPENDING HABITS OF THE STUDENTS WHO ARE REGISTERED IN THE BACHE-LOR PROGRAMMES OF PUBLIC UNIVERSITIES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14371
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fetullah BATTAL - Sinan YAZICI - Ertuğrul ÇINAR - Şenol KILIÇASLAN  
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR İLİŞKİSİ Ss, 75-88
THE RELATION BETWEEN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE REPUTATION
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14291
Özet | Abstract | Tam Metin |

Faruk DAYI - Tolga ULUSOY  
Minimum Kapsayan Ağaç Yöntemi Kullanılarak Finansal Performans Karşılaştırılması: Havayolları Şirketlerinde Bir Uygulama Ss, 89-103
Evaluating Financial Performance with Minimum Spanning Tree Approach: An Application in Airlines Companies
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14348
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yılmaz DEMİRHAN - Seyfettin ASLAN - Özkan ADIGÜZEL - M. Emin KURT - Bünyamin HAN - Ömer TAYLAN  
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Halkın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Bakışı ve Sistemden Beklentilerinin Tespiti Üzerine Bir Araştırma Ss, 105-124
A Research on the Public's View on and Expectations from the New Presidential Government System in the Southeastern Anatolia Region
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14360
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem DENLİ  
EVRENSELCİLİKTEN VAZGEÇİŞ: JOHN RAWLS’UN İNSAN HAKLARI KAVRAYIŞININ DÖNÜŞÜMÜ Ss, 125-135
ABANDONING UNIVERSALISM: THE TRANSFORMATION OF JOHN RAWLS’S CONCEPTION OF HUMAN RIGHTS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14378
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz Dilara DERELİ  
Türkiye'de Döviz Kuru ile Enflasyon Arasındaki İlişkinin VAR Tekniği ile Analizi Ss, 137-150
Analysis of the Relationship Between Exchange Rate and Inflation in Turkey by VAR Technique (2005-2017)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14427
Özet | Abstract | Tam Metin |

Günhan GAYIRHAN  
Michel Foucault'da Öznenin Tarihsel Ontolojisi ve İktidar İlişkileri Analizi Ss, 151-163
Historical Ontology of the Subject and Analysis of the Power Relations
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14480
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esen GÜRBÜZ  
PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARI VE GÜVEN Ss, 165-178
MARKETING MIX AND POSITIVENESS/TRUST
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14498
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemal İNCE - Tolga GÖK  
Seyahat Acentası Çalışanlarının İş Değerleri Algısı ve İşten Ayrılma Niyetleri İlişkisi Ss, 179-201
Relationship between Work Values Perception and Turnover Intention of Travel Agency Employees
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14677
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Elanur KAPLAN  
ONLİNE TÜKETİCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BİRLEŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL VE KULLANIM TEORİSİ KULLANARAK İNCELENMESİ Ss, 203-212
EXAMINATION OF FACTORS AFFECTING ONLINE CONSUMER BEHAVIOR FROM THE PERSPECTIVE OF THE UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14647
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazife Özge KILIÇ - Kerem KARABULUT - Süleyman UĞURLU  
İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİ FRANSA, ALMANYA VE TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ Mİ? YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK ANALİZİ Ss, 213-223
IS UNEMPLOYMENT HYSTERESIS HYPOTHESIS VALID FOR FRANCE, GERMANY AND TURKEY UNIT ROOT ANALYSIS WITH STRUCTURAL BREAK
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14251
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram KIRMIZIGÜL  
ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMENİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 225-241
THE EFFECT OF ORGANİZATİONAL SOCİALİSM ON ORGANİZATİONAL IDENTIFICATION: A RESEARCH IN BANKING SECTOR
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14630
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sabit MENTEŞE - Tarkan GÜLMEZ  
Öğrenci Harcamalarının İlin Ekonomisine Katkılarının Munzur Üniversitesi Yönünden Değerlendirmesi Ss, 243-272
Evaluation of the Student Expenditures to the City Economy in the Case of Munzur University
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14411
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru ONURLUBAŞ  
Marka Değeri Boyutlarının Marka Bağlılığı ve Satın Alma Niyeti Üzerine Etkisi: X markası Beyaz Eşya Kullanıcıları Üzerine Bir Uygulama Ss, 273-302
The Effect of Brand Value Dimensions on Brand Loyalty and Purchasing Intent: An Application on X Brand White Goods Users
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14362
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erhan ÖRSELLİ - Veysel BABAHANOĞLU - Zekeriya BİLİCİ  
KAMU POLİTİKALARINDA YENİ AKTÖRLER: CUMHURBAŞKANLIĞI POLİTİKA KURULLARI VE OFİSLERİ Ss, 303-318
NEW ACTORS IN PUBLIC POLICIES: PRESIDENTIAL POLICY BOARDS AND OFFICES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14641
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf Kemal ÖZTÜRK  
NEOKLASİK İKTİSATTA RASYONEL BEKLENTİLERİN FİYAT OLUŞUMUNA ETKİSİ Ss, 319-329
THE EFFECT OF RATIONAL EXPECTATIONS TO PRICE MAKING IN NEOCLASSICAL ECONOMICS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14225
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haydar PEKDOĞAN  
Jandarma personelinin bilgi okuryazarlığı ve teknoloji yeterlilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Ss, 331-346
A research on the relationship between gendarmerie personnel's information literacy and technology proficiency levels
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14128
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeynep Müjde SAKAR  
1950-1957 YILLARI ARASINDA UYGULANAN TÜRK TARIM POLİTİKALARININ ÜLKE EKONOMİSİNE ETKİLERİ Ss, 347-368
THE EFFECTS OF TURKISH AGRICULTURAL POLICIES APPLIED BETWEEN 1950-1957 ON THE COUNTRY ECONOMY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14533
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SERÇEMELİ  
MUHASEBE VE DENETİM MESLEKLERİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNDE YAPAY ZEKÂ Ss, 369-386
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DIGITAL TRANSFORMATION OF ACCOUNTING AND AUDITING PROFESSIONS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14373
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevgi SEZER  
Dış Ticaret Açığının Giderilmesinde Ortodoks ve Heteredoks İktisat Politikalarının Etkinliği: BRICS Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırması Ss, 387-420
The Effectiveness of Orthodox and Heterodox Economic Policies in the Elimination of Froeign Trade Deficit : The Brics Countries and Turkey Comparison
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14151
Özet | Abstract | Tam Metin |

R. VEDAT SÖNMEZ  
Pozitif Psikolojik Sermayenin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma Ss, 421-438
Effectıve and Investıgatıon on Posıtıve Psychologıcal Capacıty Entrepreneurshıp Trends
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13631
Özet | Abstract | Tam Metin |

Merve ŞİMŞEK - Enis Baha BİÇER  
Sağlık Kurumlarında Maddi Duran Varlıkların TMS 16’ya Göre Muhasebeleştirilmesi Ss, 439-458
Accountıng For Accordıng To Turkısh Accountıng Standards 16 Tangıble Fıxed Assets Accountıng At Health Instıtutıons
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14623
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Tamer TOKLU  
GENÇ TÜKETİCİLER İÇİN KOT PANTOLON NİTELİKLERİNİN ÖNEMİ Ss, 459-476
THE IMPORTANCE OF DENIM JEANS ATTRIBUTES FOR YOUNG CONSUMERS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14324
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tolga ULUSOY - Hakkı ATAY  
İL ÖZEL İDARELERİNDE ALTERNATİF FİNANSMAN KAYNAKLARI: KARBON SERTİFİKALARI VE KULLANIMI Ss, 477-494
ALTERNATIVE FINANCING SOURCES FOR PROVINCIAL SPECIAL ADMINISTRATIONS: CARBON CERTIFICATES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14303
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevilay USLU DİVANOĞLU - Leyla İÇERLİ - Talip ARSU  
Tüketicilerin Duygusal Zekâsının İçgüdüsel ve Kompülsif Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Aksaray İli Örneği Ss, 495-518
The Effect of The Emotional Intelligence of Consumers on The Impulsive and Compulsive Buying Behavior: The Case of Aksaray Province
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com