English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 13 Issue 28 . SayıEditör
Sibel ÜST

Editör Yardımcısı
Ramazan BÖLÜK - Mehmet Burak ÇAKIN - Esra KİRİK

Ankara-TÜRKİYE Fall 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİlkay AKAY  
AHMET YILMAZ BOYUNAĞA'NIN ÇOCUK ROMANLARINDA YER ALAN KÖK DEĞERLER Ss, 1-30
THE ROOT VALUES İN CHİLDREN'S NOVEL OF AHMET YILMAZ BOYUNAĞA
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14430
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet ALPTEKİN  
GÂVUR DAĞI TÜRKMEN MASALLARI'NDA ÖLÜMDEN SONRA HAYATIN VARLIĞI DÜŞÜNCESİYLE İLGİLİ TESPİTLER Ss, 31-46
DETERMINATIONS RELATED TO THE PRESENCE OF LIFE AFTER DEATH IN THE TURKMEN TALES OF MOUNT GÂVUR REGION
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14295
Özet | Abstract | Tam Metin |

Canan ASLAN - Bilge Nur DOĞAN GÜLDENOĞLU - İlke ALTUNTAŞ  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDAKİ SÖZ SANATLARIYLA İLGİLİ SORULAR VE ETKİNLİKLER ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 47-66
AN INVESTIGATION ON THE QUESTIONS AND ACTIVITIES OF THE SPEECH ARTS IN THE TURKISH LANGUAGE BOOKS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14729
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammet ATASEVER  
SİBİRYA SAHASI TÜRK DESTANLARINDA AİLENİN KURULMASI Ss, 67-118
THE FORMATION OF FAMILY IN SIBERIAN AREA
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14463
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuzhan AYDIN  
ARSTANBEK BUYLAŞ UULU’NUN, ŞİİRLERİNDE ÖL- “ÖLMEK” FİİLİ VE ONUN ÖLÜM GERÇEĞİNE YAKLAŞIMI Ss, 119-138
THE VERB "TO DIE" IN ARSTANBEK BUYLAŞ UULU'S POEMS AND HIS APPROACH TO THE CONCEPT OF DEATH
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14767
Özet | Abstract | Tam Metin |

Timuçin AYKANAT  
SÜLEYMÂN El-CELVETÎ VE “MEVLÛDİ’N-NEBΔ Ss, 139-176
SÜLEYMÂN Al-JELVETÎ AND “MEVLÛDİ’N-NEBΔ
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.12423
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem BAYRAKTAR  
CLEMENTS’İN ÇOCUK KİTAPLARINDA “DİL” KONUSUNUN İNCELENMESİ Ss, 177-190
INVESTİGATION OF ”LANGUAGE” IN CHİLDREN BOOKS OF CLEMENTS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14600
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan CUŞA  
Adalet Ağaoğlu’nun Dar Zamanlar Dörtlemesinde Zaman Analizi Ss, 191-216
Temporal Analysis in Adalet Ağaoğlu’s Tetralogy Dar Zamanlar
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14664
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ÇEVİK  
ŞECERE-İ HAREZMŞÂHÎ’DE HEDİYE VE HEDİYELEŞME Ss, 217-240
GIFT AND GIFT GIVING IN SECERE-I HAREZMSAHI
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa ÇİFCİ - Önder SEZER  
DERLEME SÖZLÜĞÜNE KATKILAR (EMİRDAĞ / BURUNARKAÇ KÖYÜ) II Ss, 241-264
A CONTRIBUTION THE COMPILATION DICTIONARY (EMIRDAĞ/ BURUNARKAÇ VILLAGE) II
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14511
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer ÇİFTÇİ - Rıdvan DEMİRCİ  
Yabancılara Türkçe Öğretimiyle İlgili Bir Kaynakça Denemesi Ss, 265-339
A Bıblıography On Teachıng Turkısh As A Second Language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13725
Özet | Abstract | Tam Metin |

Avni ERDEMİR  
AYNI EDEBÎ MUHİT İÇİNDE ÜÇ ŞAİR: MİHRÎ HATUN, MÜNÎRÎ, MÛSÂ MEDHÎ VE LÂDİK METHİYELERİ Ss, 341-379
THREE POETS IN THE SAME LITERATURE ENVIRONMENT: MİHRÎ HATUN, MÜNÎRÎ, MÛSÂ MEDHÎ AND LÂDİK PRAISE POETRIES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14205
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Mehdi ERGÜZEL - Esra KİRİK  
Kutadgu Bilig’in Söz Varlığı Ve Kelime Gruplarına Dair Ss, 381-398
About Kutadgu Bilig's Vocabulary and Word Groups
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14536
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet EROL  
Kurbani Hikâyesinin Türkiye’deki Yazılı Metinleri Üzerine Bir Mukayese Ss, 399-415
A comparison on Texts of Kurbani's Tale in Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14621
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüsniddin EŞONKULOV  
ALİ ŞİİR NEVAÎ GAZALLERİNDEKİ SIR TUTMAKLA İLGİLİ DÜŞÜNCELERİN İRFANİ ANLAMLARI HUSUSUNDA Ss, 417-426
ON THE RELIGIOUS MEANING OF THE NOTIONS OF KEEPING SECRET IN ALISHER NAVAIY’S GHAZALS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14459
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah Gaye FİDAN  
Bir Hikâye Mecmuasında Yer Alan İbn Sînâ Hikâyesi Üzerine Değerlendirme Ss, 427-435
Evaluation on the İbn Sînâ Story in a Story Journal
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14297
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet GEMİ  
Mehcer Edebiyatı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 437-451
An Investigation on The Literature of Mahjar
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14558
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia GÖKCEN KAYABAŞI - Tuğba AYDOĞAN  
AKSARAY EFSANELERİNDE MİTOLOJİK İZLER Ss, 453-468
MYTHOLOGIC EVIDENCES IN AKSARAY LEGENDS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14666
Özet | Abstract | Tam Metin |

Leyla HACIZADE  
MİHAİL BULGAKOV’UN GENÇ BİR DOKTORUN ANILARI ESERİNDE NATÜRALİST ÖGELER Ss, 469-482
NATURALISTIC ELEMENTS IN MIKHAIL BULGAKOV'S WORK NAMED A COUNTRY DOCTOR’S NOTEBOOK
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14270
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim Nilay IŞIKSALAN  
TÜRKİYE’DE ÇAĞDAŞ EDEBİYAT KURAM VE YAKLAŞIMLARI ÜZERİNDE YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERLE İLGİLİ BİR ARAŞTIRMA Ss, 483-512
THE RESEARCH ON POSTGRADUATE THESES CONDUCTED IN CONTEMPORARY TEXT ANALYZES IN TURKEY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14323
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet KAYINTU  
SEKÜLERİZM VE EDEBİYAT ELEŞTİRİSİ Ss, 513-527
SECULARISM AND LITERARY CRITICISM
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14398
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ferdi KİREMİTÇİ  
EDEBİYATIMIZDA MANZUM MENÂKIBNÂME TÜRÜNÜN BİLİNEN SON ÖRNEĞİ: ÂŞIK MOLLA RAHÎM’İN “ABDÜLKÂDİR GEYLÂNÎ HAZRETLERİ” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 529-551
THE LAST KNOWN EXAMPLE OF VERSE MENAQIPNAME IN OUR LITERATURE: AN EVALUATION ON THE WORK NAMED “ABDÜLKADİR-İ GEYLANİ HAZRETLERİ” OF AŞIK MOLLA RAHİM
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14468
Özet | Abstract | Tam Metin |

Maşallah KIZILTAŞ  
BELİĞ TEZKİRESİ’NDE ŞAİRLERİN ÖLÜMÜNÜN İFADE EDİLİŞİ Ss, 553-577
EXPRESSIONS OF THE POETS’ DEATHS IN COLLECTION OF BIOGRAPHIES (BELIG TEZKIRAH)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14634
Özet | Abstract | Tam Metin |

Munise KOÇ  
Mazlûm ve Yûsuf u Züleyhâsı Ss, 579-596
Mazlûm and His Masnavi Yûsuf u Züleyhâ
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14325
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut KULELİ  
ÇEVİRİ GÖSTERGEBİLİMİ YAKLAŞIMININ BİR ÖYKÜNÜN ÇEVİRİ DEĞERLENDİRMESİNE UYGULANMASI Ss, 597-638
APPLICATION OF SEMIOTICS OF TRANSLATION IN TRANSLATION EVALUATION OF A SHORT STORY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14264
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsün MEHMET  
BİR BÖLGESEL DOMİNANT DİL OLARAK AMDO TİBET DİLİ Ss, 639-649
AMDO TİBETAN LANGUAGE AS REGİONAL DOMİNANT LANGUAGE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14675
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazlı MEMİŞ BAYTİMUR  
“ARA NESİL”DEN İKİ YAZARLI BİR HİKÂYE ÖRNEĞİ: “NEVBAHÂR YÂHÛD SAÂDET-İ AİLE” Ss, 651-663
AN EXAMPLE OF STORY WITH TWO WRITERS FROM “ARA NESIL”: “NEVBAHÂR YÂHÛD SAÂDET-I AILE”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14470
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gamze MUTLU  
Ebüzziyâ Tevfîk'in "Ne Edât-ı Nefyi Hakkında Tetebbuât" Adlı Eseri Üzerine Ss, 665-698
On Ebüzziyâ Tevfîk's Work Called "Ne Edât-ı Nefyi Hakkında Tetebbuât"
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14300
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülsün NAKIBOĞLU  
GÜN DOĞMADAN “İÇİNE GÜL KOYDUĞUM TÜFEK”: SEZAİ KARAKOÇ ŞİİRİNDE SİLAHLAR VE “SİLÂHIN ÖLÜMÜ” Ss, 699-743
THE RIFLE IN WHICH I PUT A ROSE BEFORE SUNRISE: RIFLES IN SEZAİ KARAKOÇ’S POETRY OR DEATH OF WEAPON
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14471
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halef NAS  
Birlik Sağlama Çabası Olarak Necip Fazıl’ın Şiirlerinde Yaptığı Değişiklikler Ss, 745-762
As Union of Support Necip Fazıl’s Doing Changes in His Poetry
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14187
Özet | Abstract | Tam Metin |

Haluk ÖNER  
YUSUF ZİYA ORTAÇ’IN ROMANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 763-783
A REWIEW OF THE NOVEL’S OF YUSUF ZİYA ORTAÇ
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14311
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muharrem ÖZDEN  
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDE KULLANILAN İNSAN NİTELEYİCİLERİNİN ANADOLU AĞIZLARINDAKİ YANSIMALARI ÜZERİNE Ss, 785-848
ON THE REFLECTIONS OF THE HUMAN QUALIFIERS USED IN THE OLD ANATOLIAN TURKISH ANATOLIAN DIALECTS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14342
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşegül SEKMAN  
Cemal Süreya’nın Papirüs’e Yansıyan Şiir Poetikası Ss, 849-868
Cemal Süreya's Poetry Poetics Reflected in Papyrus
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14091
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selim SELİMİ  
TÜRKÇE`DEN ARNAVUTÇAYA ÖDÜNÇ VERİLMİŞ KELİMELER Ss, 869-885
TURKISH LOANWORDS IN ALBANIAN LANGUAGE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14443
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rabia Şenay ŞİŞMAN  
İŞ YERİ ADLANDIRMA EĞİLİMLERİ Muş-Merkez Modeli Ss, 887-917
WORKPLACE NAMING TENDENCIES Muş-Merkez Sample
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14275
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muammer Mete TAŞLIOVA  
Âşık Geleneğine, Sanatına ve Edebiyatına Dair: Reyhanî Diyor ki Ss, 919-952
About Minstrel Tradition, Art and Literature: Reyhani Says
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14648
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet TEKİN  
ARAP DİLİNDE DÜZENSİZ ÇOĞULLAR VE BUNLARIN KUR'ÂN'DAKİ KULLANIMLARI Ss, 953-974
IRREGULAR PLURALS IN THE ARABİC LANGUAGE AND THEİR USE IN THE QURAN
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14391
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe TOMAT YILMAZ  
TÜKETİM TOPLUMUNDA YAŞAMLARINI TÜKETEN BİREYLER: BAYRAM VE KUMRU ÖRNEKLERİ Ss, 975-986
INDIVIDUALS CONSUMING THEIR LIVES IN THE CONSUMPTION SOCIETY: EXAMPLES OF BAYRAM AND KUMRU
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14447
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda TOPRAK  
ALİ ŞİR NEVĀYÎ’DE CENNET-CEHENNEM METAFORU Ss, 987-999
HEAVEN AND HELL’S METAPHORE IN ALI SHIR NEVAYI’S POETRY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14613
Özet | Abstract | Tam Metin |

Necla TÜRKYILMAZ  
Klasik Şiir Üzerine Yapılan Tenkit Terminolojisine Bir Örnek: “Rengin” Ss, 1001-1021
An Example of Critical Terminology on Classical Poetry: “Rengin”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14068
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan ULUCUTSOY  
Türk Basınında Savaş Edebiyatı Tartışmaları (1913-1941) Ss, 1023-1040
Discussions of War Literature in Turkish Press (1913-1941)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14499
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevinç ÜÇGÜL  
İSTANBUL’DA RUS GÖÇMEN BASININ GÖRSEL MİZAHI: “ZARNİTSI” DERGİSİNDE YER ALAN KARİKATÜRLER Ss, 1041-1064
CARİCATURE İN THE ALMANAC ‘ZARNİTSY’ AS AN İLLUSTRATİON OF THE EMİGRANT PRESS İN TURKEY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14688
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar BULUT - Osman ALBAYRAK - Mustafa ORAL - Cihat BIÇAKCI  
GİRESUN İLİ TİREBOLU İLÇESİ MESKÛN YER ADLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 1065-1102
A REVIEW ON INHABITED PLACE NAMES OF TIREBOLU DISTRICT OF GIRESUN
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14654
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsa IŞIK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: TÜRK EDEBİYATI TARİHİNİN ARŞİV KAYNAKLARI Ss, 1103-1106
THE ARCHIVAL SOURCES OF TURKISH LİTERARY HISTORY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14561
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “ÂB-I HAYÂT’I ARAMAK, GÖNÜL TEKİN’E ARMAĞAN. (Yayıma hazırlayanlar: Ozan Kolbaş - Orçun Üçer). Yeditepe Yayınevi: 393, İstanbul , I. Baskı: Ağustos 2018. 921 s. ISBN: 978-605-2070-55-0.” Ss, 1107-1110
“ÂB-I HAYÂT’I ARAMAK, GÖNÜL TEKİN’E ARMAĞAN. (Yayıma hazırlayanlar: Ozan Kolbaş - Orçun Üçer). Yeditepe Yayınevi: 393, İstanbul , I. Baskı: Ağustos 2018. 921 s. ISBN: 978-605-2070-55-0.”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14753
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: “Bilal GÜZEL (hzl.) (2018). Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa, NUHBETÜ’L-ÂSÂR FÎ-FERÂ’İDİ’L-EŞ’ÂR. AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayınları: IV/A-2-2.A Dizi-Sayı: 4. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. I. Baskı. 501 s. ISBN: 978-975-16-3567-9.” Ss, 1111-1114
“Bilal GÜZEL (hzl.) (2018). Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa, NUHBETÜ’L-ÂSÂR FÎ-FERÂ’İDİ’L-EŞ’ÂR. AKDTYK Türk Tarih Kurumu Yayınları: IV/A-2-2.A Dizi-Sayı: 4. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. I. Baskı. 501 s. ISBN: 978-975-16-3567-9.”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14760
Özet | Abstract | Tam Metin |

Koray ÜSTÜN  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ufuk Özdağ, Çevreci Eleştiriye Giriş, Doğa Kültür Edebiyat. Ankara: Ürün Yayınları. 2014. 174 s. ISBN: 978-605-4938-30-8 Ss, 1115-1117
Ufuk Özdağ, Çevreci Eleştiriye Giriş, Doğa Kültür Edebiyat. Ankara: Ürün Yayınları. 2014. 174 s. ISBN: 978-605-4938-30-8
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14755
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com