English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 13 Issue 27 . SayıEditör
Mehmet Dursun ERDEM

Editör Yardımcısı
Ramazan BÖLÜK - Mehmet Burak ÇAKIN - Esra KİRİK

Ankara-TÜRKİYE Fall 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenReyhan AĞÇAM - M. Pınar BABANOĞLU  
İngilizce Öğretim Programlarının SOLO Çözümlemesi: Türkiye Örneği Ss, 1-18
The SOLO Analysis of EFL Teaching Programmes: Evidence from Turkey
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emine AHMETOĞLU - Manolya AŞIK ÖZTÜRK - İbrahim Hakkı ACAR  
Grup Ortamlarındaki Oyunun Değerlendirilmesi (GOOD) Gözlem Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 19-32
Validity and Reliability Study of the Play Assessment For Group Settings (PAGS)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14473
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur AKBULUT  
Okul Gezileri Konusunda Öğretmenlerin Algılamaları: Fethiye İlçesi Örneği Ss, 33-48
Teachers’ Perceptions about School Trips: The Case of Fethiye District
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14529
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nur AKCANCA - Tuğba SÖMEN  
Öğretmen Adaylarının Eğitsel Oyun Tasarlama ve Uygulama Durumları Ss, 49-71
Prospective Teachers’ Educational Game Designing and Applications
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14506
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif AKDEMİR - Özlem YAVUZ  
ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ, TEKNOLOJİYE YÖNELİK EĞİLİMLERİ VE BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK ALGILARININ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 73-85
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP AMONG STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS, TECHNOLOGY ORIENTATION AND INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP PERCEPTIONS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14393
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pelin AKYOL - Osman İMAMOĞLU  
KADINLARDA AEROBİK STEP EGZERSİZİNİN STRES DÜZEYİ, YAŞAM KALİTESİ VE MENSTURASYON DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 87-96
THE EFFECT OF AEROBIC STEP EXERCISE ON STRESS LEVEL, LIFE QUALITY AND MENSTRUAL STATUS IN WOMEN
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14286
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sezen ARSLAN  
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ İÇİN TASARLANAN MESLEKİ GELİŞİM PROGRAMLARININ YÖNTEMLERİ ÜZERİNE BİR DERLEME: YÜZ-YÜZE, ÇEVRİMİÇİ VE KARMA PROGRAMLAR Ss, 97-106
A REVIEW ON THE DELIVERY OF THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS FOR EFL TEACHERS: FACE-TO-FACE, ONLINE AND BLENDED PROGRAMS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14347
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah Mücahit ASLAN - Fatma İNCEMAN KARA - Mustafa KAYIR - Adnan KAN  
PSİKOLOJİK DANIŞMA YARDIMI VERMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ Ss, 107-122
DEVELOPMENTOF ATTITUDE SCALE TOWARDS GIVING PSYCHOLOGICAL COLUNSELING HELPING
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14444
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ATEŞ  
Öğretmen Adaylarının Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Algıları Ss, 123-141
Preservice Teachers’ Perceptions of Pedagogical Formation Certificate Program and Teaching Profession
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14617
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih AYDEMİR  
Okul Zorbalığını Önlemede “Merhamet Devrimi” Ss, 143-162
"The Compassion Revolution” in Prevention of School Bullying
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13919
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevinç AYDIN - Şener ŞENTÜRK - Volkan DURAN  
Okul Öncesi Programının Stufflebeam CIPP Modeline Göre Değerlendirilmesi Ss, 163-181
Evaluation of Pre-School Curriculum According to Stufflebeam’s CIPP Model
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14222
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murtaza AYKAÇ - Necdet AYKAÇ - Hakan Serhan SARIKAYA  
BİR MODERNLEŞME ÖYKÜSÜ: KÖY ENSTİTÜLERİ Ss, 183-201
A TALE OF MODERNIZATION: VILLAGE INSTITUTES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14620
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asiye BERBER - Burcu ANILAN  
SON ON YILDA YAPILAN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SINAVLARINDAKİ FEN BİLİMLERİ SORULARININ ÖĞRETMEN ADAYLARI GÖZÜYLE İNCELENMESİ Ss, 203-224
SCIENCE QUESTIONS IN TRANSITION EXAMINATIONS TO TRANSITION TO SECONDARY EDUCATION IN THE LAST TEN YEARS BY TEACHER CANDIDATES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14601
Özet | Abstract | Tam Metin |

Orkun Osman BİLGİVAR  
Arketipsel Liderlik Eğitim Modeli: Karma Gömülü Deneysel Çalışma Ss, 225-262
Archetypal Leadership Education Model (Alem): Mixed Embedded Experimental Study
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14306
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif BOZCAN - Münevver YALÇINKAYA  
TEMEL EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİCİLERİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ Ss, 263-284
THE RELATIONSHIP BETWEEN ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIORS AND COMMUNICATION SKILLS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVELS OF TEACHERS IN PRIMARY EDUCATION INSTITUTIONS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14344
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aynur BOZKURT BOSTANCI - Yusuf GİDİŞ - Filiz DİLSİZ - Elif UĞURLU  
OKULLARDAKİ PAYLAŞILAN LİDERLİK UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL GÜVEN DÜZEYLERİ VE İŞE KARŞI OLUMLU DUYGU DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELEMESİ Ss, 285-297
THE STUDY OF RELATİONSHİP BETWEEN SHARED LEADERSHİP PRACTİCES İN SCHOOLS AND TEACHERS' ORGANİZATİONAL TRUST LEVELS AND POSİTİVE FEELİNGS TOWARDS WORK.
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14603
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eyüp BOZKURT - Mehmet Akif SÖZER  
MENDIL KAPMACA OYUNU İLE SORUMLULUK DEĞERİNİN ÖĞRETİMİNİN VIGNETTE TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ Ss, 299-325
INVESTIGATION OF TEACHING THE VALUE OF RESPONSIBILITY WITH DROP HANDKERCHIEF GAME USING VIGNETTE TECHNIQUE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14368
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mert BÜYÜKDEDE - Rabia TANEL  
İTME-MOMENTUM KONULARINA YÖNELİK FeTeMM ETKİNLİKLERİNİN AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 327-340
EFFECT of THE STEM ACTİVİTİES RELATED TO IMPULSE-MOMENTUM TOPİCS ON ACADEMİC ACHİEVEMENT
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver CAN YAŞAR - Özgün UYANIK AKTULUN - Nezahat Hamiden KARACA - Hülya TEKE  
Okul Öncesi Eğitimin 48-66 Aylar Arasındaki Suriyeli Çocukların Gelişimine Etkisi Ss, 341-366
The Effect of Preschool Education on 48-66 Month-old Syrian Children’s Development
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14599
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sonat COŞKUNER - Bahar AYDIN  
MULLER-RUSCH BAŞLANGIÇ KEMAN METODUNUN İÇERİK ANALİZİ Ss, 367-383
CONTENT ANALYSIS OF MULLER-RUSCH STRING METHOD
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14656
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mürşet ÇAKMAK - Reşit ÇAKMAK - Giray TOPAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SU HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ VE KAVRAM YANILGILARI Ss, 385-404
LEVEL OF KNOWLEDGE AND MISCONCEPTIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT WATER
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14496
Özet | Abstract | Tam Metin |

Naciye ÇALIŞICI ÇELİK - Bilgen KIRAL  
Öğretmenlik Mesleğine Saygıya İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Ss, 405-432
Administrator and Teacher Opinions Regarding the Respect of the Teaching Profession
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14375
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil Coşkun ÇELİK - Muhammet Faysal AKIN - Aziz İLHAN  
Matematik Öğretmeni Adaylarının Bağlam Temelli Olan ve Olmayan Problemlere İlişkin Başarı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Ss, 433-460
Mathematics Teacher Candidates' Success Level Related to Context Based/Non-Context Based Problems And Opinions on This Subject
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14320
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münevver ÇETİN - İsmail KARSANTIK - Esra YAZICI - İsmail EROL  
Yükseköğretim Kurumlarının Örgütsel Hesap Verebilirlik Düzeylerinin Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Düzeyleri ile Olan İlişkisi Ss, 461-478
Relationship of Organizational Accountability Levels of Higher Education Institutions to Organizational Commitment and Organizational Trust Levels of the Academic Staff
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14388
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oktay ÇOBAN  
TENİS SPORCULARININ MENTAL DAYANIKLILIK SEVİYELERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 479-488
THE INVESTIGATION OF MENTAL DURABILITY LEVELS OF TENNIS SPORTS BY SOME VARIABLES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14612
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet ÇÖNDÜ - Orhan Ahmet ŞENER - Şerife ALPA  
BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN ÖĞRENCİLERİN SEÇİLMİŞ MOTORİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KIYASLANMASI Ss, 489-498
PHYSICAL EDUCATION CLASSES OF STUDENTS SELECTED COMPARISON OF THE EFFECTS ON MOTOR FEATURES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14627
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yakup DAĞLI - Hayat BOZ  
YAŞLILIK DÖNEMİNDEKİ BİREYLERİN YAŞLILIĞA İLİŞKİN ALGILARININ VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME İHTİYAÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 499-530
THE EVALUATION OF THE SENESCENCE PERCEPTIONS AND THE LIFELONG LEARNING NEEDS OF ELDERLY INDIVIDUALS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14409
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurhak Cem DEDEBAL - Ulaş KUBAT - Fevzi DURSUN  
HİÇBİR EĞİTİM SİSTEMİNİN KALİTESİ ÖĞRETMENİN KALİTESİNİ AŞAMAZ Ss, 531-546
THE QUALITY OF ANY EDUCATIONAL SYSTEM CAN NOT EXCEED THE QUALITY OF THE TEACHER
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14582
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra DEMİR ÖZTÜRK - Gülşah KURU  
Ebeveynlerin Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi: Çukurca İlçesi Örneği Ss, 547-558
Determining the Education Needs of Parents: The Case of Çukurca District
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14310
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emel DİKMENTEPE - Oğuz ÖZDEMİR  
Yaygın Çevre Eğitimi Üzerine Bir Çalışma: Sürdürülebilir Kent Modeli Önerisi Ss, 559-582
A Study of Informal Environmental Education: Suggestion for a Sustainable Urban Model
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14356
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir DİREKCİ - Mehmet YAVUZ  
1-8. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ SARMAL PROGRAMLAMA YAKLAŞIMI AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 583-599
EVALUATION OF LEARNING OUTCOMES IN TURKISH CURRICULUM (1-8TH GRADES) WITH REGARD TO SPIRAL CURRICULUM MODEL
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14505
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem Ziya DUMAN  
CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE ORTAÖĞRETİM MANTIK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İÇERİK ÖNERİSİ Ss, 601-622
EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL LOGISTICS COURSE TEACHING PROGRAMS AND CONTENT PROPOSAL FROM THE ESTABLISHMENT OF THE TURKISH REPUBLIC ON
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14359
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma DUMANLI KADIZADE - Can SAKAR  
ANGELA SOMMER-BODENBORG'UN KÜÇÜK VAMPİR SERİSİNDE YER ALAN FANTASTİK ÖGELER Ss, 623-639
FANTASTIC ELEMENTS IN THE SERIE OF “LITTLE VAMPIRE” BY ANGELA SOMMER-BODENBURG
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14652
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gülşah DURMUŞ  
ABD’DE OKUTULAN BİR DERS KİTABINDA KULLANILAN MATERYALLER VE BU MATERYALLERDEN TÜRKÇE EĞİTİMİNDE YARARLANMA YOLLARI Ss, 641-660
MATERIALS USED IN A COURSE BOOK TAUGHT IN THE USA AND WAYS TO BENEFIT FROM THESE MATERIALS IN TURKISH EDUCATION
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14345
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra EKİNCİ ÇELİKPAZU - Muhsine BÖREKÇİ  
ORTA ÖĞRETİM ONUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FİİL ÇATISI İLE İLGİLİ KAVRAM YANILGILARI Ss, 661-702
MISCONCEPTIONS ABOUT THE VERB FRAMEWORK OF TENTH GRADE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14510
Özet | Abstract | Tam Metin |

Demirali Yaşar ERGİN  
Akademisyenlerin Sınıf Yönetimi Sözel Becerilerinin Öğretmen Adaylarınca Değerlendirilmesi Ss, 703-722
The Evaluation Of Academicians’ Classroom Management Verbal Skills By Teacher Candidates
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14573
Özet | Abstract | Tam Metin |

İhsan Seyit ERTEM - Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR - Esma GÜLLÜ EGİN - Ersin PALABIYIK  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİJİTAL ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNÜ HAZIRLAMA DENEYİMLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 723-736
OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES’ ON PREPARING DIGITAL CHILDREN LITERATURE PRODUCT EXPERIENCES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14384
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökçen GÖÇEN  
Sınıf Öğretmenlerinin Yazmaya Yönelik Yeterlilik Algısına, Tutumuna ve Yaratıcı Yazma Başarısına Yaratıcı Yazma Çalışmalarının Etkisi Ss, 737-762
The Effect of Creative Writing Activities of Primary School Teachers on their Perceived Competence and Attitude towards Writing and Success in Creative Writing
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14438
Özet | Abstract | Tam Metin |

Metin GÖNÜLTAŞ - Ali ATEŞ - Tuğba TAFLI  
BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÖK HÜCREYE İLİŞKİN ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 763-775
EVALUATION OF PROSPECTIVE BIOLOGY TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT STEM CELLS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14424
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fitnat GÜRGİL - Turhan ÇETİN  
Bütünleştirilmiş Program Uygulamalarının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyonlarına Etkisi Ss, 777-794
The Effect of Integrated Curriculum on Student Motivation in Social Studies Courses
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14312
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevim GÜVEN  
Çocukların Oyun Tercihleri Üzerine Bir Çalışma Ss, 795-813
A Study on the Game Preferences of Children
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14335
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya HAMURCU  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKULLARDA DRAMA UYGULANMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Ss, 815-828
VIEWS OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES ON USE OF DRAMA IN PRIMARY SCHOOLS: CASE STUDY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14302
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bünyamin HAN - Abidin DAĞLI  
Örgütsel Dedikodu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 829-846
Organizational Gossip Scale: Validity and Reliability Study
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14374
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf İNEL - Ali GÖKALP  
Ortaokul Öğrencilerinin Hoşgörü Eğilimlerinin İncelenmesi Ss, 847-877
Investigation of Tolerance Trends of Secondary School Students
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14380
Özet | Abstract | Tam Metin |

H. Özgür İNNALI - İ. Seçkin AYDIN  
YAZMA STRATEJİLERİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 879-889
THE INVESTIGATION OF TEACHER REMARKS ON TEACHING WRITING STRATEGIES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14610
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenan İŞCİ - Nevin AKKAYA  
İKİDİLLİ ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DERSİ DİNLEME BECERİSİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİKLERİ ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 891-905
BILINGUAL STUDENTS’ SELF EFFICACY OF LISTENING IN TURKISH COURSE: A SCALE DEVELOPMENT STUDY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14557
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KANAK - Merve ÇELİK  
Türkiye’de Duygusal İstismar Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlerin (1993–2017) Eğilimleri Ss, 907-920
The Scientific Tendencies of the Dissertations on Emotional Abuse in Turkey (1993–2017)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14363
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk KARAKUŞ - Feyza AŞÇI  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KITA, OKYANUS VE ÜLKE İLE İLGİLİ HARİTA BİLGİLERİ VE ÜLKELERE KARŞI DUYUŞSAL TAVIRLARI Ss, 921-937
THE MAP KNOWLEDGE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS RELATED TO THE CONCEPTS OF CONTINENTS, OCEANS AND COUNTRIES AND THEIR COGNITIVE ATTITUDES TOWARDS COUNTRIES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14454
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyithan KARA - Erhan AKIN  
SATRANC-I UREFA’NIN EĞİTSEL BİR OYUN OLARAK UYARLANMASININ 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KELİME ÖĞRETİMİNE VE TÜRKÇE DERSİ TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ (SİİRT İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 939-970
INVESTIGATING THE EFFECT OF ADAPTING SANTRANC-I UREFA AS AN EDUCATIONAL GAME ON TEACHING VOCABULARY TO 6th GRADE STUDENTS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS TURKISH LESSON (SAMPLE OF SIIRT PROVINCE)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14390
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kasım KARATAŞ - Mustafa BALOĞLU  
Kültürleşme Stresi Kıskacındaki Suriyeli Öğrenciler Ss, 971-990
Syrian Students in the Forceps of Acculturation Stress
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14174
Özet | Abstract | Tam Metin |

Betül KERAY DİNÇEL - Hilmi SAVUR  
TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA (2006, 2015, 2018) ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Ss, 991-1005
INSTRUCTIONAL TECHNOLOGIES IN TURKISH LESSON CURRICULUMS (2006, 2015, 2018)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14500
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nusret KOCA - İskender DAŞDEMİR  
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sanal Tur Uygulamaları Ss, 1007-1016
Virtual Tour Application in Social Studies
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14420
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berker KURT - Bekir DİREKCİ - Mustafa CANER  
İngilizce Öğretmeni Adaylarının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimine İlişkin Görüşleri Ss, 1017-1037
The opinions of EFL pre-service teachers on teaching Turkish as a foreign language
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14382
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Hüseyin MUTLU - Üzeyir SÜĞÜMLÜ  
TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE REKLAM FİLMLERİNİN FARKLI BECERİ VE SEVİYELERDE KULLANIMI Ss, 1039-1053
USE OF ADVERTISEMENTS IN TURKISH TEACHING AS FOREIGN LANGUAGE AT DIFFERENT SKILLS AND LEVELS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14400
Özet | Abstract | Tam Metin |

Engin ÖMEROĞLU  
Bologna Sürecinde Üniversitelerde Okutulan Türk Dili Dersine Yönelik Bir Araştırma Ss, 1055-1085
A Study on Turkish Language Course Which is Held in Universities in Bologna Process
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14516
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatih ÖNDER - Zafer TANEL  
BİLGİSAYAR SİMÜLASYONLARININ ÖĞRENCİLERİN DC DEVRE ANALİZİ DENEYLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME SÜRECİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Ss, 1087-1102
THE EFFECT of COMPUTER SIMULATIONS on THE EXPERIMENTAL PROCEDURES of STUDENTS PERFORMING DC CIRCUIT ANALYSIS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14395
Özet | Abstract | Tam Metin |

Uğur ÖZALP - Esra DALKIRAN  
PİYANO PERFORMANSI DERECELİ PUANLAMA ANAHTARININ GELİŞTİRİLMESİ Ss, 1103-1115
DEVELOPMENT OF PIANO PERFORMANCE RANKING KEY
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14483
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN  
Altın Oran Problemleri Aracılığıyla Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Yeterliliklerinin İncelenmesi Ss, 1117-1127
The Investigation of Eighth Grade Students’ Mathematical Competencies Through Golden Ratio Problems
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14426
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ÖZÇELİK HERDEM  
Güzel Sanatlar Bölümü ile Diğer Bölüm Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Karşılaştırılması "Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği" Ss, 1129-1147
A Comparison of Self-Esteem of the Students Studying at Fine Arts and Others “The Case of Gazi University Faculty of Education”
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14517
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu ÖZDEMİR BECEREN - Fatma Özge ÜNSAL - Hilal İlknur TUNÇELİ  
5 YAŞ ÇOCUKLARININ SORUMLULUK KAZANMA DÜZEYLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 1149-1161
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RESPONSIBILITY AND THE SOCIAL SKILLS OF 5 YEARS OLD CHILDREN
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14394
Özet | Abstract | Tam Metin |

Döndü ÖZDEMİR ÖZDEN - Esra KARAKUŞ TAYŞİ - Handan KILIÇ ŞAHİN - Sevinç DEMİR KAYA - Fatma Özge BAYRAM  
Öğretmen Adaylarının 21. Yüzyıl Becerilerine Yönelik Yeterlik Algıları: Kütahya Örneği Ss, 1163-1184
Pre-service Teachers’ Perceived Efficacy Beliefs towards the 21st Century Skills: The Case of Kütahya
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ÖZGÜL - Melike CÖMERT  
Öğrencilerin Kurdukları Doğa Tarihi Okul Müzesine İlişkin Öğrenci, Öğretmen, Okul Yöneticisi Ve Eğitim Denetmenlerinin Görüşleri Ss, 1185-1212
Students 'Foundations Student, Teacher, School Manager and Training Auditors Related to Natural Historical School Museum
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14633
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tevfik PALAZ - Bülent AKBABA  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KÜRESEL SORUNLAR VE ÖĞRETİMİ Ss, 1213-1246
GLOBAL PROBLEMS AND TEACHING IN SOCIAL STUDIES EDUCATION ACCORDING TO THE OPINIONS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14383
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ergün RECEPOĞLU - Serpil RECEPOĞLU  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MİZAH TARZLARI İLE STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 1247-1267
ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMOR STYLES AND COPING STYLES OF HIGH SCHOOL STUDENTS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14377
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berna SALMAN - İ. Seçkin AYDIN  
Yapılandırmacı Yaklaşıma Göre Dil Bilgisi Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri Ss, 1265-1284
Teachers’ View on the Subject of Grammar Education According to Constructivism Aproach
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14304
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya SÖNMEZ  
Fransa'da Türkçe Eğitiminin İhtiyaçları Üzerine Bir Durum İncelemesi Ss, 1285-1303
A Case Study on the Needs of Turkish Education in France
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14284
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erol SÖZEN  
10. Sınıf Coğrafya Dersi Öğretim Programının Kazanımların, Öğretme Ve Ölçme Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ss, 1305-1322
The Evaluatıon Of The Views Of The Teachers About The Terms Acquisition, Teaching Process And Assessment Of The 10th Grade Geography Currıculum
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14514
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar ŞAFAK - Mehmet YAVUZ  
Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Eğitiminde Kullanılan Kisisel Görüş Noktası İle Yapılan Uygulamaların İncelenmesi Ss, 1323-1343
An Exanimation of Personal Point of View Applications Used for Education of People with Autism Spectrum Disorder
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14334
Özet | Abstract | Tam Metin |

Önder ŞANLI  
OKULLARDA ÖĞRETMENLERE UYGULANAN SEMINER PROGRAMLARININ İNCELENMESİ Ss, 1345-1364
EVALUATION OF THE SEMINAR PROGRAMS CONDUCTED FOR TEACHERS AT SCHOOLS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14196
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk ŞİMŞEK  
Karakter ve Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Algılar Ss, 1365-1388
Perceptions of Character and Values Education
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14467
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şahin ŞİMŞEK - Kadir COŞKUN  
Türkçe Ders Kitaplarında Kabul ve Ret Bildiren İfadeler Ss, 1389-1401
Acceptance and Rejection Expressions in Turkish Textbooks
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14502
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sanem TABAK  
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi Ss, 1403-1418
An Investigation the Pedagogical Content Knowledge of Turkish Language and Literature Pre-Service Teachers
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14464
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim TANRIKULU  
OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARI İÇİN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİ DEĞERLENDİRME: AMAÇLAR, ÖLÇÜM ARAÇLARI, UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNEMLİ KONULAR VE FAKTÖRLER Ss, 1419-1440
STUDENT APPRAISAL FOR SCHOOL COUNSELORS IN ELEMENTARY SCHOOLS: GOALS, ASSESSMENT INSTRUMENTS, SIGNIFICANT ISSUES AND FACTORS FOR PRACTICE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14493
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Ömer TOKATLI - A. Aylin CAN  
ORTAOKUL MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM İLE İLGİLİ ALGI DÜZEYLERİ VE ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 1441-1464
AN INVESTIGATION ON THE PERCEPTION LEVELS OF THE MIDDLE SCHOOL MUSIC TEACHERS IN CONSTRUCTIVIST APPROACH
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14628
Özet | Abstract | Tam Metin |

Onur TOPOĞLU - Evin Erden TOPOĞLU  
EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE TERCİH SEBEPLERİNİN İNCELENMESİ (EGE BÖLGESİ ÖRNEĞİ) Ss, 1465-1476
THE REASONS FOR UNIVERSITY CHOICE OF FACULTY OF EDUCATION MUSIC EDUCATION DEPARTMENT STUDENTS (SAMPLE OF AEGEAN REGION)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14457
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrem TOPRAK KAYA - Şener DEMİREL  
2006, 2015 Ve 2017 Yıllarında Uygulanan Türkçe Dersi Öğretim Programları’ndaki (Ortaokul) Yazma Kazanımlarının Değerlendirilmesi Ss, 1477-1490
The Evalatuion Of Learning Outcomes Of Writing Skill In Turkish Language Teaching Curriculum For Secondary Schools Which Implemented In 2006, 2015 And 2017 Respectively.
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14577
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed TURHAN - Yusuf Celal EROL - Murat DEMİRKOL - Tuncay Yavuz ÖZDEMİR  
Örgütsel Bağlılık, İş Stresi ve İş Doyumu Arasındaki İlişki Ss, 1491-1507
The relationship among Organizational Commitment, Job Stress and Job Satisfation
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14328
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tayfun TUTAK - Aziz İLHAN - Ünal İÇ - Selim KILIÇARSLAN  
Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Süreçlerine Yönelik Görüşlerine Etkileri Ss, 1509-1524
The Effects of Computer Aided Mathematics Teaching on Mathematics Teachers' Views on Learning
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14341
Özet | Abstract | Tam Metin |

Funda UĞURLU - Ahmet DOLMACI - Filiz EVRAN ACAR  
Uzakdoğu Ülkeleri̇nde Öğretmenleri̇n Mesleki̇ Geli̇şi̇m Modelleri̇ Ss, 1525-1540
Professional Development Models of Teachers in The Far East Countries
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14589
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ULU KALIN - Arcan AYDEMİR  
Tasarlanan “Demokrasinin Serüveni” Alt Öğrenme Alanının Öğrenci Başarısına Etkisi Ss, 1541-1552
The Effect of the Designed “the Adventure of Democracy” Sub-learning Field on Student Success
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14495
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa ULUSOY - Dilek ALTUN  
Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi Ss, 1553-1562
Evaluation of Teacher Candidates' Reflective Written Expositions
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14355
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre ÜNLÜ  
Osmanlı Döneminde Zihin Yetersizliği Olan Bireyler Ss, 1563-1574
Individuals with Intellectual Disabilities in Ottoman Period
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14597
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ÜNVEREN KAPANADZE  
DİL VE KÜLTÜR AKTARIMINDA İŞLEVSEL BİR ARAÇ OLARAK DERS KİTAPLARI: TÜRKÇE DERS KİTAPLARI ÖRNEĞİ Ss, 1575-1592
COURSEBOOKS AS FUNCTIONAL TOOLS IN CONVEYING LANGUAGE AND CULTURE: TURKISH COURSEBOOKS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14396
Özet | Abstract | Tam Metin |

Devrim ÜZEL - Sevinç MERT UYANGÖR  
EĞİTİM FAKÜLTESİ MATEMATATİK ÖĞRETMEN ADAYLARI ve PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ADAYLARININ TPAB’NİN KARŞILAŞTIRILMASI Ss, 1593-1607
COMPARISON OF TECHNOLOGIC PEDAGOGIC CONTENT KNOWLEDGE OF FACULTY OF EDUCATION MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES AND PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION CERTIFICATE PROGRAM CANDIDATES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14318
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sümeyye YAĞMUR - Talat AYTAN  
TÜRK ÇOCUK EDEBİYATINDA DOĞA-ÇOCUK İLİŞKİSİ Ss, 1609-1652
NATURE-CHILD RELATIONS IN TURKISH CHILDREN'S LITERATURE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14587
Özet | Abstract | Tam Metin |

Eylem YALÇIN İNCİK - Sinem Evin AKBAY  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: MESLEKİ GELİŞİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE EĞİTİM İHTİYAÇLARI Ss, 1653-1676
A STUDY FOR SECONDARY EDUCATION TEACHERS: ATTITUDES TOWARDS PROFESSIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES AND THEIR TRAINING NEEDS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14381
Özet | Abstract | Tam Metin |

Deniz YALÇINKAYA  
Eksiklikleri ile ELT ( İngiliz Dili Eğitimi) Ders Kitaplarının Değerlendirmesi Ss, 1677-1691
Evaluation of ELT Coursebooks with Their Limits
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14063
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şeyda YEŞİLYURT  
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde “-DIk” ve “-An” Sıfat Fiil Ekiyle Yapılan Cümle Birleştirmelerini Cümle Ögesi ve Zaman Ekine Göre İnceleme Ss, 1693-1710
Examination of Sentence Combinations Made with "-DIk" and "-An" Adjective Verbs in Turkish Teaching as a Foreign Language by Sentence Item and Time Attachment
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14397
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YILDIRIM - Ebru ARAÇ ILGAR - Sema USLU  
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Ss, 1711-1727
INVESTIGATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 'ATTITUDES TOWARDS SPORTS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14662
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk YOLDAŞ - Ati MERÇ  
ENTELEKTÜEL DÜŞÜNME EĞİLİMİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Ss, 1729-1740
DEVELOPING THE INTELLECTUAL THINKING TENDENCY SCALE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14349
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet YORULMAZ - Özlem GEDİK  
Türkiye'de Sağlık Yönetimi Eğitimi: Müfredat Analizi Ss, 1741-1753
Health Management Education In Turkey: Curriculum Analysis
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14519
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim Halil YURDAKAL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ETKİLİ İLETİŞİM DERSİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI Ss, 1755-1765
TEACHER CANDİDATES’ VİEWS ON EFFECTİVE COMMUNİCATİON COURSE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14332
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf KIZILTAŞ  
İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUMLARI: FARKLI OKUL DÜZEYLERİNE DAYALI BİR DEĞERLENDİRME Ss, 1767-1783
READING ATTITUDES OF 4TH GRADE STUDENTS OF THE PRIMARY SCHOOL: AN EVALUATION ON DIFFERENT SCHOOL LEVELS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14352
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erkan YÜCE  
İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Türk Öğrencilerin Hazırlık Sınıfı Eğitimi Bakımından Motivasyonel Yönelimleri Ss, 1785-1795
Motivational Orientations of Turkish EFL Students in terms of Prep Class Education
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14183
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdullah BALIKÇI - Sezen TOFUR  
Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Etkinlik Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 1797-1808
An Evaluation on Social Activity Understanding in Turkish Education System
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14453
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com