English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Volume 13 Issue 25 . SayıEditör
Özcan GÜNGÖR

Editör Yardımcısı
Rukiye Aysun İNAN - Halil İbrahim DOĞAN - Tuğba ÖZEN

Ankara-TÜRKİYE Fall 2018  

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHalil İbrahim ACAR  
ÖRTÜNME KONUSUNDA BAZI MÜLAHAZALAR Ss, 1-18
Some Considerations about veling
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14185
Özet | Abstract | Tam Metin |

Durmuş ARSLAN  
Ebû Müzahim Musa b. Ubeydullah el-Hakanî ve Kasîdetü'r-Râiyye'sinin tecvid Tarihindeki Yeri Ss, 19-40
The Place of Abu Muzahim Musa b. Ubaydullah al-Khaqani’s “Qasidat al- Raiyyah” in The History of Tajweed
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14614
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bedri ASLAN  
MEŞHUR FAKİH KADINLAR (Hicri İLK ÜÇ ASIR) Ss, 41-54
FAMOUS CANONİST WOMENS ( FIRST THREE CENTURY OF THE HEGIRA)
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14156
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ekrem BAYAT  
KUR’AN’IN ÜSLUP ÖZELLİKLERİ VE ALLAH MERKEZLİ ANLATIM ÇERÇEVESİNDE “VE MÂ RAMEYTE” AYETİNİN TAHLİLİ Ss, 55-78
THE FEATURES OF THE QUR'AN AND THE GOVERNMENT Â AND ASSIGNMENT OF THE TIME Â
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14491
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet BİRSİN  
KLASİK HİLAFET TEORİSİNİN GELİŞTİĞİ SİYASAL VE SOSYAL YAPI Ss, 79-106
THE SOCİAL AND POLİTİCAL CONDİTİONS İN WHİCH THE THEORY OF THE CLASSİCAL CALİPHATE İS DEVELOPED
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14494
Özet | Abstract | Tam Metin |

Labidi BOUABDALLAH  
استـراتيجيّة تعليم ذوي الاحتياجات الـخاصّة في مؤسّسات التّعليم العالي في ضوء استـراتيجيّات التّعليم الـحديثة - الإعاقة العقليّة أنـموذجًا- Ss, 107-128
The Strategy of Learning For Special needs Persons in Higher Education Institutions in The Light of Modern Educational Strategies Mental Disability as a Model
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14604
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BOZKURT  
FAHREDDİN ER-RÂZÎ’DE ALLAH’IN HAKİKATİNİ BİLMENİN İMKÂNI Ss, 129-143
THE POSSIBILITY OF KNOWING ALLAH'S TRUTH IN FAKHRADDİN AR-RAZİ
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.13994
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan COŞKUN  
TOKATLI ALEVİ DEDELERİNİN DÜŞKÜNLÜK ANLAYIŞINA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ Ss, 145-160
A SOCİOLOGİCAL VİEW ON EXCOMMUNICATION MANTALITY OF ALEVİ DEDES WHO ARE FROM TOKAT
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14250
Özet | Abstract | Tam Metin |

Harun Reşit DEMİREL  
HADİS EDEBİYATINDA PEYGAMBER (S.A.V)’İN SON GÜNLERİ VE KIRTAS OLAYI Ss, 161-177
THE PROPHET MOHAMMAD (BPUH)’S LAST DAYS AND QIRTAS EVENT IN HADITH LITERATURE
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14512
Özet | Abstract | Tam Metin |

Halil İbrahim DOĞAN  
İbn ‘Âşûr’un Hz. Peygamber Tasavvuru Ss, 179-206
PREPARATION OF THE PROPHET PEYGAMBER OF MUHAMMAD ET-TÂHIR B. ÂSHÛR
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14637
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mebrure DOĞAN  
Üniversite Öğrencilerinin Travma Sonrası Gelişimlerinde İçsel Dinî Motivasyon, Dinî Başa Çıkma, Sabır ve Şükrün Rolü Ss, 207-230
The Role of Intrinsic Religious Motivation, Religious Coping, Patience, and Gratitude in the Development of University Students after Trauma
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14583
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esra DOĞAN TURAY  
SÛFÎLERİN HACCA DAİR GÖRÜŞ VE ORJİNAL KATKILARI Ss, 231-252
THE VIEWS AND ORIGINAL CONTRIBUTIONS OF PILGRIMAGE OF SUFIS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yüksel GÖZTEPE  
Tasavvuf Literatüründe Hz. Aişe Ss, 253-274
Aisah in Sufism
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14350
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bayram KANARYA  
İBNÜ’L-CEZERÎ VE HADİS İLMİ Ss, 275-289
IBN AL-JAZARI AND DISCIPLINE OF HADITH
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14450
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın KUDAT  
OSMANLIDA KIRAAT, DARÜ’L-KURRA MEDRESELERİ VE İDAMESİ İÇİN KURULAN VAKFİYELER Ss, 291-304
"KIRAAT", "DARÜİL-KURRA" CENTERS IN THE OTTOMAN TIME AND THE FOUNDATIONS FOUNDED FOR THE FINANCING OF THEM
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14287
Özet | Abstract | Tam Metin |

Osman MUTLUEL  
PLOTİNUS VE KİNDİ AÇISINDAN “BİR” KAVRAMI Ss, 305-317
THE CONCEPT OF “ONE” FROM PLOTINUS AND AL-KINDI PERSPECTIVES
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14276
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf OKTAN  
İDEOLOJİNİN HADİS RİVAYETLERİNE YANSIMASI İMÂMİYYE ŞÎ‘ASI’NDA LANETLİ MESCİTLER ÖRNEĞİ Ss, 319-334
Reflection of Ideologies on Prophetic Narrations The example of “Cursed Mosques” in Imamiyyah Shi’ah
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14369
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe Betül ORUÇ  
PEYGAMBER KISSALARI ÖZELİNDE TEFSİRLERDE MAHREMİYET Ss, 335-358
PRIVACY IN THE TAFSIR IN THE CONTEXT OF THE PROPHET QISSAA
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14546
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel ÖZDEMİR  
Hadîslerin Rivâyetinin Mahiyeti: Lafzen ve Mânen Rivâyetlerin Sayısı İle İlgili Değerlendirmeler Ss, 359-372
The Nature of the Narration of Hadiths: Evaluations on the Quantity of Narration by the Verbally and General Meaning
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14316
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman PAK  
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bir Tefsir Denemesi: Mülk Süresi Tefsiri Ss, 373-400
A Commentary in the Early Years of the Republic: The Commentary for the Surah Mulk
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14626
Özet | Abstract | Tam Metin |

Berat SARIKAYA  
Aliya İzetbegoviç’in Düşünce Dünyası ve İnancını Şekillendiren Tarihsel Arkaplan Ss, 401-415
The Historical Background Shaping The Thought World And Belief of Alija Izetbegovic
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14475
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hacer ŞAHİNALP  
KĀDÎ ABDÜLCEBBÂR VE EBÜ’L-MUÎN EN-NESEFÎ’DE ŞEFAAT Ss, 417-445
INTERCESSION ACCORDING TO QĀDI ʿABD AL-JABBAR AND EBU’L-MUIN AL-NASAFI
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14586
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk ERİNCİK  
ROBERT FİLMER’İN “KRALLARIN İLAHİ HAKLARI” ANLAYIŞI Ss, 447-465
ROBERT FILMER’S THEORY OF THE DIVINE RIGHTS OF KINGS
Doi Number :10.7827/TurkishStudies.14806
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com