English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yetişkinlerde Yurtseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(An Investigation Into Attitudes Of Patriotism In Adults With Respect To Demographic Variables )

Yazar : Recep ERCAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Volume 10 Issue 3
Sayfa : 409-426
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.7976
1338    2150


Özet
Yurttaşların sahip olması gereken değerlerden biri yurtseverliktir. Yurtseverlik, üzerinde yaşanan toprakları korumak, sevmek ve yüceltmektir. Yurtseverlik, ülkesine ve milletine duygusal yakınlık duymayı gerektirir. Yurtsever bir kişi kendi toplumunun başarılarıyla övünür, maddi ve manevi değerlerine sahip çıkar. Yurtsever, aynı toprakları paylaştığı farklı etnik kökenden insanların acılarına ortak olan kişidir. Bu bağlamda yurtseverliğin gelişmesinde ortak dil, tarih ve kültür önemli rol oynar. Bu araştırma, Türkiye’de yaşayan yetişkinlerin kör ve yapıcı yurtseverlik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Çalışmada nicel araştırma yaklaşımlarından betimsel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evren ve örneklemini Türkiye genelinde il, ilçe, belde ve köyde yaşayan ve random küme örnekleme yoluyla seçilmiş yetişkinler oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında Schatz, Staub ve Lavine (1999) tarafından geliştirilen ve Yazıcı ve Yazıcı (2010a) tarafından Türkçe uyarlaması yapılan “Yurtseverlik Tutum Ölçeği” (YTÖ) formu kullanılmıştır. YTÖ’nin kör ve yapıcı yurtseverlik tutumlarını ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptanmıştır. Veriler, kişisel bilgi formundaki bilgilere ve ölçek özelliklerine göre puanlanıp kodlanarak PASW 18.0 paket programı ile bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Araştırmanın alt problemlerine uygun olarak frekans, aritmetik ortalama t-testi, tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmada cinsiyet, gelir, siyasi görüş, yaşadığı yer, eğitim düzeyi, meslek, haber izleme, kitap okuma ve sinemaya gitme durumuna göre yurtseverlik tutum puanları analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda çeşitli değişkenlere göre kör ve yapıcı yurtseverlik tutum puanlarında anlamlı farklılık görülmüştür. Farklılık büyük ölçüde entelektüel, sosyal ve kültürel değişkenlerden kaynaklanmaktadır. Cinsiyet ve düzenli haber izleme dışında gelir, eğitim, yaşadığı yer, siyasi görüş, kitap okuma ve sinemaya gitme durumuna göre kör ve yapıcı yurtseverlik tutum puanlarında anlamlı farklılık görülmektedir. Bu farklılık genellikle yetişkinlerin kör yurtseverlik tutum puanlarından kaynaklanmaktadır. Yapıcı yurtseverlik tutumlarında ise dikkate değer anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler
Yurtseverlik, kör yurtseverlik, yapıcı yurtseverlik, yurttaşlık

Abstract
A significant value that each citizen should have is patriotism, which refers to the action of protecting, loving and exalting the land one lives on. It entails a deep feeling affection towards the country and nation. A patriot boasts about the successes of his/her nation and protects moral and material values. In addition, a patriot is someone who shares the grief felt by fellow citizens from different ethnic backgrounds. In this regard, a common language, history and culture play a significant role in the development of the feelings of patriotism. This study aims to study imprudent and positive attitudes towards patriotism with respect to several variables. A descriptive survey design was adopted in the study, in which the sample is composed of randomly selected adults living in provinces, counties, towns and villages in Turkey. To collect the data, the researchers used “Patriotism Attitude Scale” (PAS) originally developed and fully validated by Schatz, Staub and Lavine (1999) and later adapted into Turkish by Yazıcı and Yazıcı (2010a). The data were analyzed using SPSS 1.8.0 after the scores were calculated based on information from personal information form and based on the properties of the data collection instrument. In line with the research questions, frequency, mean, t-test and one-way ANOVA were used. Patriotism attitude scores were examined in terms of such variables as gender, income, political views, place of residence, educational background, occupation, watching the news, how often and how much they read and frequency of going to the cinema. The results indicated that there were statistically significant differences between attitudes of imprudent and positive patriotism with respect to different variables. It was found that the differences mostly resulted from intellectual, social and cultural variables. Except for two variables; that is, gender and watching the news regularly, there was a significant difference between the scores of imprudent and positive patriotism as regards such variables as income, educational background income, political views, place of residence, occupation, reading and going to the cinema in imprudent patriotism scores in adults. However, there was not a statistically significant differences in terms of positive patriotism scores.

Keywords
Patriotism, imprudent patriotism, positive patriotism, citizenship

Gelişmiş Arama


Duyurular

  III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-BUHARA (INCSOS III-2018)

  17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında medeniyetimizin kadim şehri ve sosyal bilimciler için bir laboratuvar konumunda olan Buhara’da Turkish Studies Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Buhara Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Sosyal
  Bilimler Kongresi’nde siz değerli bilim insanlarını aramızda görmekten onur duyacağız.

  Ayrıntılı bilgi için http://incsos.org/tr

  Onur Kurulu Başkanı
  Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP

  Düzenleme Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR-Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
  Prof. Dr. Abduqobil Abdunabiyevich TULAGANOV – Buhara Üniversitesi Rektörü
  Necip Fazıl KURT-MEB Müşavir
  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi Sahibi ve EditörAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com