English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tekirdağ’da Kentsel Gelişim ve Jeomoroflojik Birimler Arasındaki İlişkinin Zamansal Değişimi
(The Temporal Change Of The Relationship Between Urban Development And Geomorphological Units Tekirdağ )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : Volume 10 Issue 1
Sayfa : 579-602
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.7811
9045    10346


Özet
Bu çalışmada, Tekirdağ şehrinin tarihsel süreçte geçirdiği değişim ve gelişim ile şehirsel alanın yayıldığı jeomorfolojik birimler arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın hipotezi, “jeomorfolojik birimler, şehirlerin kuruluş ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır”. Çalışmanın metodolojik önemi ise “Şehir ve jeomorfoloji arasındaki ilişkinin incelenmesinde zamansal değişimin rolünü vurgulamaktır”. Çalışma, yoğun nüfuslu yerleşim alanlarının kurulması ve büyüyüp gelişmesinde jeomorfolojik özelliklerin önemine dikkat çekmesi bakımından mühimdir. Yöntem olarak Yer Değiştirme analizinin kullanıldığı çalışma, 1:25.000 ölçek detayında gerçekleştirilmiştir. Şehirsel alanın zamansal süreçte gösterdiği değişim farklı yıllara ait topografya haritaları, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri üzerinden tespit edilmiştir. Çalışmanın haritalama aşamasında CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tekniklerinden yararlanılmış ve yazılım olarak ArcGIS/ArcMap 10.2 paket programından istifade edilmiştir. Çalışma sonunda Tekirdağ şehrinin ilk kurulma aşamasından günümüze kadar yoğun olarak yamaç arazilerde yayılış gösterdiği belirlenmiştir. Ancak bu durum bir takım jeomorfolojik risklere de kapı aralamıştır. Tekirdağ şehrinin günümüzdeki gelişim ivmesi kuzeyindeki plato alanlarına kaymıştır. Özellikle son dönemde belirginleşen bu yönelişin, yakın gelecekte de aynı istikamette devam edeceği anlaşılmıştır. Şehirsel alanın plato sahalarına doğru yaptığı bu yönelme eğilimi, çeşitli jeomorfolojik risklere karşı ilgili jeomorfolojik birimlerin güvenilir mekânlar olmaları bakımından daha doğru bir gelişmedir. Bundan sonra yapılacak planlamalarda jeomorfolojik riskleri önlemek veya etkilerini asgari düzeye indirmek adına jeomorfolojik birimlerinde etkisi önemsenmelidir. Ayrıca daha detaylı çalışmaları mümkün kılmak adına planlamaların mahalle kapsamlı olmasına dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Jeomorfoloji, Şehir, Zamansal değişim, Jeomorfolojik birimler, Tekirdağ şehri.

Abstract
This study aims to examine the relationship between the change and development undergone by Tekirdağ city in the course of time and the geomorphological units on which the urban area extends. The research hypothesis is as follows: “Geomorphological units play an important role in the establishment and development of cities”. The methodological significance of the study is that it “highlights the role of temporal change in examining the relationship between urban and geomorphology”. The study is important because it features the importance of geomorphological features in the establishment, growth, and development of densely populated settlements. Displacement analysis was employed in the study, which took 1:25,000 as the map scale. The change undergone by the urban area in the course of time was determined via topographic maps of different years, aerial photographs, and satellite pictures. GIS (Geographical Information Systems) techniques were used for mapping. ArcGIS/ArcMap 10.2 was used as software. It was determined that Tekirdağ city has mostly extended on sloping lands from its establishment to the present. However, that has given rise to certain geomorphological risks. Tekirdag city currently develops on plateau areas in its north. The same trend is likely to continue in the near future, too. This trend is favorable because those areas on which the urban currently develops are safe against various geomorphological risks. The influence of geomorphological units should be taken into consideration in future planning in order to remove geomorphological risks or minimize their effects. What is more, planning should be done on the basis of neighborhoods so that more detailed research can be carried out.

Keywords
Geomorphology, Urban settlement, Temporal change, Geomorphological units, Tekirdag city.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com