English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CBS Kullanılarak Su Kalitesinin Dağılışı Ve Değerlendirilmesi: Cevizli Dere Havzası (Tekirdağ) Örneği
(Assessment And Spatial Distribution Of Quality Of Groundwater Using GIS: Cevizli Dere Basın (Tekirdağ) Sample )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 12
Sayfa : 1067-1082
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.5722
10190    11229


Özet
Su kaynakları üzerine artan insan baskısı kirlilik problemini ortaya çıkarmıştır. İlgili durum su kaynaklarının kalitesinin belirlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada Cevizli Dere Havzası’nın yeraltı sularının içme ve sulama açısından kalitesinin ve dağılışının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme Çok Kriterli Karar Verme yönteminden yararlanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli olarak gerçekleştirilen analize göre yapılmıştır. Çalışmada, 38 kaynak, 23 kuyu ve 11 sondaj kuyusu üzerinde yapılan fiziksel ve kimyasal ölçüm sonuçları kullanılmıştır. Bunun yanında 1/25.000 ölçekli topografya paftalarından temel altlık harita olarak yararlanılmıştır. Ayrıca çeşitli kurumlar tarafından üretilen Sayısal Yükseklik Modeli (GDEM)’nden ve Tekirdağ Belediyesi tarafından yaptırılan 1/12.000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritasından da faydalanılmıştır. Bütün bu verilerin dağılışı ve haritalandırılması, ArcInfo/ArcMap 10.0 paket programı destekli olarak CBS ortamında jeoistatiksel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular arazi çalışmaları ile yerinde kontrol edilmiştir. Sonuçta havza alanındaki yeraltı sularının kalitesi bakımından orta kaliteli olduğu tespit edilmiştir. Yüksek kaliteli yeraltı sularının Tekirdağ şehir sınırları içerisinde kalan 100. Yıl ve Karadeniz mahallerinde; düşük kaliteli yeraltı sularının ise Yağcılı ve Kayı köyleri çevreleri ile Tekirdağ şehrinin Çınarlı mahallesinde bulunduğu anlaşılmıştır. Havza alanındaki yeraltı sularının kalite açısından dağılış sonuçları literatürde bildirilen sonuçlarla örtüşmektedir. CBS yöntem ve teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları, benzer sahalar için aynı yöntemin rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Yeraltı suyu, Su kalitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Cevizli Dere Havzası, Tekirdağ

Abstract
Increasing human pressure on water resources has revealed that the problem of pollution. The situation regarding made the determination and the evaluation of the quality of water resources necessary for the studies to be undertaken. In this paper, assessment and spatial distribution of quality of groundwater in terms of potation and irrigation for Cevizli Dere Basin was aimed. This assessment was made by the Geographical Information Systems (GIS) based analysis while using method of multi criteria decision making. In the study, the physical and chemical measurement results of the 38 water supplies, 23 wells and 11 boreholes, which were reported in the literature, along with materials of variety mapping were used and created new thematic maps. After all, it has been detected that the basin was moderate quality in terms of the quality of groundwater. High quality of groundwater has been found in Karadeniz district and 100.yıl district within the boundaries of Tekirdağ city; low quality of groundwater has been found in around of Kayı and Yağcılı villages and Çınarlı district within the boundaries of Tekirdağ city. Distribution results in terms of quality of groundwater in the basin correspond to the results reported in the literature. The results of this study, which was performed by using GIS methods and techniques, has shown that the same method can be used easily for similar areas.

Keywords
Groundwater, Water Quality, Geographical Information Systems (GIS), Cevizli Dere Basin, Tekirdağ.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  USOS 2017 bildirilerinin yayımlanması

  Sayın USOS 2017 katılımcıları,

  Bildirilerinizin dergimizde makale olarak -ücretsiz- yayımlanabilmesi için tam metni en geç 31Ocak 2018 tarihinde dergi sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen tam metinler normal dergi şartlarına tabi olarak yayımlanabilecektir. 


  KUDÜS KONGRESİ 2018
  Sevgili meslektaşlarımız,
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018), Turkish Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi işbirliği ile sizleri 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Filistin topraklarının Kudüs şehrinde ağırlamaktan onur duyacaktır. Bildiğiniz gibi İSPANYA katılımcıları bu kongrede katılım ücreti ödemeyeceklerdir. 
  Üç semavî din için önemli bir mekân olan Kudüs, kültürel ve tarihî hafızamıza hitap eden yönleriyle Sosyal bilimlerin her alanında çalışan akademisyenlerin mutlaka görmesi gereken bir şehirdir.
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018) Kudüs’ün tarihî, kültürel ve dinî yerlerini görmek ve bununla birlikte alanlarındaki teorik ve uygulamalı çalışmaları paylaşmak üzere Sosyal Bilimler alanındaki araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Aynı anda eşzamanlı sempozyumlar şeklinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II’ye siz değerli bilim insanlarını davet etmekten memnuniyet duyarız.
  Ayrıntılı bilgi ve her türlü işlem için www.incsos.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
  Düzenleme Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi Sahibi ve Editör
  Prof. Dr. Prof. Dr. Imad Abu KISHEK – Al Quds Üniversitesi Rektörü
  Genel Koordinatör
  Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  Dr. Dr. Moatasem Al – NASIR- Al-Kuds Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
  Koordinatör
  Doç. Dr. Ahmet AKKAYA – IJLA Editör
   

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com