English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CBS Kullanılarak Su Kalitesinin Dağılışı Ve Değerlendirilmesi: Cevizli Dere Havzası (Tekirdağ) Örneği
(Assessment And Spatial Distribution Of Quality Of Groundwater Using GIS: Cevizli Dere Basın (Tekirdağ) Sample )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 12
Sayfa : 1067-1082
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.5722
10002    11096


Özet
Su kaynakları üzerine artan insan baskısı kirlilik problemini ortaya çıkarmıştır. İlgili durum su kaynaklarının kalitesinin belirlenmesine ve değerlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılmasını gerekli kılmıştır. Bu çalışmada Cevizli Dere Havzası’nın yeraltı sularının içme ve sulama açısından kalitesinin ve dağılışının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu değerlendirme Çok Kriterli Karar Verme yönteminden yararlanılarak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli olarak gerçekleştirilen analize göre yapılmıştır. Çalışmada, 38 kaynak, 23 kuyu ve 11 sondaj kuyusu üzerinde yapılan fiziksel ve kimyasal ölçüm sonuçları kullanılmıştır. Bunun yanında 1/25.000 ölçekli topografya paftalarından temel altlık harita olarak yararlanılmıştır. Ayrıca çeşitli kurumlar tarafından üretilen Sayısal Yükseklik Modeli (GDEM)’nden ve Tekirdağ Belediyesi tarafından yaptırılan 1/12.000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritasından da faydalanılmıştır. Bütün bu verilerin dağılışı ve haritalandırılması, ArcInfo/ArcMap 10.0 paket programı destekli olarak CBS ortamında jeoistatiksel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular arazi çalışmaları ile yerinde kontrol edilmiştir. Sonuçta havza alanındaki yeraltı sularının kalitesi bakımından orta kaliteli olduğu tespit edilmiştir. Yüksek kaliteli yeraltı sularının Tekirdağ şehir sınırları içerisinde kalan 100. Yıl ve Karadeniz mahallerinde; düşük kaliteli yeraltı sularının ise Yağcılı ve Kayı köyleri çevreleri ile Tekirdağ şehrinin Çınarlı mahallesinde bulunduğu anlaşılmıştır. Havza alanındaki yeraltı sularının kalite açısından dağılış sonuçları literatürde bildirilen sonuçlarla örtüşmektedir. CBS yöntem ve teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmanın sonuçları, benzer sahalar için aynı yöntemin rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Yeraltı suyu, Su kalitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Cevizli Dere Havzası, Tekirdağ

Abstract
Increasing human pressure on water resources has revealed that the problem of pollution. The situation regarding made the determination and the evaluation of the quality of water resources necessary for the studies to be undertaken. In this paper, assessment and spatial distribution of quality of groundwater in terms of potation and irrigation for Cevizli Dere Basin was aimed. This assessment was made by the Geographical Information Systems (GIS) based analysis while using method of multi criteria decision making. In the study, the physical and chemical measurement results of the 38 water supplies, 23 wells and 11 boreholes, which were reported in the literature, along with materials of variety mapping were used and created new thematic maps. After all, it has been detected that the basin was moderate quality in terms of the quality of groundwater. High quality of groundwater has been found in Karadeniz district and 100.yıl district within the boundaries of Tekirdağ city; low quality of groundwater has been found in around of Kayı and Yağcılı villages and Çınarlı district within the boundaries of Tekirdağ city. Distribution results in terms of quality of groundwater in the basin correspond to the results reported in the literature. The results of this study, which was performed by using GIS methods and techniques, has shown that the same method can be used easily for similar areas.

Keywords
Groundwater, Water Quality, Geographical Information Systems (GIS), Cevizli Dere Basin, Tekirdağ.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   


  Dr. Ergün ALTUN Armağanı

  Kıymetli Arşatırmacılar,

  Turkish Studies, Eylül 2017 sayımızı Dr. Ergün ALTUN Armağanı olarak çıkarmayı planlamaktadır. Genç yaşta dünyaya veda eden hocamız adına çıkarılacak olan özel sayımızın editörlüğünü bizzat Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM yapacaktır. Sayımız için son yazı gönderim tarihi 31 Ağustos 2017'dir. Başta Türkoloji camiasının ve tüm bilim dünyasının başı sağ olsun der, değerli katkılarınızı bekleriz.


  İktisat, Finans ve Siyaset - Economics, Finance and Politics
  İktisat, Finans ve Siyaset - Economics, Finance and Politics isimli sayımız Haziran ayından itibaren Doç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ hocamızın editörlüğünde yayın hayatına başlayacaktır. Bilim dünyasına hayırlı olması dileği ile...
  Sosyal Bilimler Kongresi - Endülüs

  Kıymetli Araştırmacılar, 

  18-24 Eylül 2017 tarihlerinde Granada’da El-Hamra sarayının yanında Turkish Studies-İspanya-Malaga Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sizleri İspanya’nın en önemli şehirlerini kapsayan Endülüs merkezli olarak ağırlamaktan onur duyacağız.

  ENDÜLÜS’Ü GÖRMEYEN SOSYAL BİLİMCİ YARI KÖR BAKAR, sözünden hareketle, sempozyum 3 gün bildiri sunumu ve 3 gün bilimsel-kültürel gözlem-gezi şeklinde planlanmıştır. Endülüs medeniyeti Batı aydınlanmasını tetiklediği gibi, Doğu medeniyeti üzerinde de derin izler bırakmıştır. Bu sebeple Endülüs medeniyetinin izleri takip edilecek, bize bıraktığı miras elden geldiğince ayrıntılı gezilmeye çalışılacaktır. Sempozyumda temel ve uygulamalı çalışmalarını paylaşmak üzere sosyal bilimler çatısı altına giren bütün alanlar davetlidir. Sempozyumda herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Bütün sosyal bilimciler kendi özel alanlarıyla ilgili bildiri sunabilirler. Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiler, yazım kuralları, önemli tarihler, kayıt ve özet gönderimi için www.usoskongre.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Kongreyle ilgili her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi kongre düzenleme ekibine usoskongre@gmail.com adresinden iletebilirsiniz.


  Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sayısı

  Dergimize Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler adında yeni bir alan eklenmiştir.  İlk sayı Haziran ayında basılması planlanmaktadır. Bu alandaki çalışmalarınızı bekliyoruz.


  DARBELER VE DARBE KALKIŞMALARI ÖZEL SAYISI

  Kıymetli meslektaşımız,

  Ülkemiz son aylarda siyasi tarihimizin en olağandışı ve kabul edilemez tecrübesini 15 Temmuz darbe kalkışması aracılığıyla yaşamıştır. Turkish Studies (www.turkishstudies.net) Dergisi olarak tarihin olağan akışına, vatandaşlarımızın tercihlerine dehşetengiz biçimde ket vurmayı hedefleyen bu kalkışmayı merkeze alarak Türkiye’de ve Dünyada yapılmış darbe ve darbe kalkışmalarının art alanlarını, sosyal, siyasi dinamiklerini çözümleyen geniş bir veri tabanı oluşturmayı hedefliyoruz.

  Bu hedef doğrultusunda ilk olarak ‘Darbe ve Darbe Kalkışmaları Özel Sayı’sını yayınlayacak, başkaca çalışmalarımızla da destekleyeceğiz. Yaşanılanı doğru anlama ve anlatmanın, benzer olumsuzlukları bir daha deneyimlememenin anahtarı olacağı şiarıyla zatıalinizin de bu çalışmaya katkı vermenizi bekler, saygı ve iyi dileklerimizi sunarız.

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

  Doç. Dr. Zeynep KARAHAN USLUAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com