English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kurucaova Polyesinin Jeomorfolojisi (Kırıkhan/Hatay)
(The Geomorphology Of Kurucaova Polje (Kırıkhan/Hatay) )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 7
Sayfa : 827-848
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.4935
11038    13087


Özet
Kurucaova Polyesi, Amanos Dağları’nda (Orta Amanoslar) üzerinde yer almakta olup, flüvyal karakterli bir paleovadinin fay kontrolünde gelişen karstlaşma sonucunda oluşmuş polye graben özelliğinde tektono-karstik bir depresyondur. Karstlaşmanın gelişiminde etkili olan karbonatlı kayacın varlığından başka, suyun zeminle uzun süre temasının sağlandığı paleovadi yapısı, polyenin oluşumunu başlatan en önemli etken olmuştur. Polyenin oluşumunda etkili olan diğer etken ise faylanma eşliğinde gelişen karstlaşmadır. Makalede, Kurucaova Polyesi’nde karstlaşma üzerinde rol oynayan etmenler incelenmiş ve jeomorfolojik gelişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak hem konu, hem de alan bakımından ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Elde edilen bulgular topografya ve jeoloji haritalarının detaylı irdelenmesiyle karşılaştırılmıştır. Bu haritalar üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak çalışma haritaları oluşturulmuştur. Çalışmada temel altlık harita olarak 1/25.000 ölçekli ANTAKYA-O36-c4 topografya paftası ile değişik ölçeklerdeki jeoloji haritalarından yararlanılmıştır. Yapılan faaliyetler arazi çalışmaları eşliğinde denetlenerek, metne aktarılmıştır. Sonuçta, Kurucaova Polyesi’nin Orta Miyosen’den beri etkinliğini sürdüren Neotektonik hareketler ve karstlaşmanın birlikteliği çerçevesinde oluştuğu ve Pliyo-Kuvaterner’de bu oluşum sürecinin en üst safhasına ulaştığı anlaşılmıştır. Polyenin güncel kullanımı açısından bazı uygulamaların da belli aşamalarda yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle, işletmeye açılan maden ocağının daha planlı bir şekilde faaliyet göstermesi, polye sahasının tarımsal veya hayvancılık amaçlı olarak (her iki şekilde de olabilir) dizayn edilmesi ve bazı doğa meraklıları açısından polye alanının doğal değerlerinin ekoturizm veya jeomorfoturizm amaçlı olarak kullanımı ile ilgili faaliyetlerin tamamlanması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Karst, Polye, Karst Jeomorfolojisi, Amanos Dağları, Kurucaova Polyesi.

Abstract
Kurucaova Polje, Middle Amanus Mountains is located in the control of a fault developing paleovalley tectono-karstic depression that formed as a result of karst processes. Other than in the presence of carbonate rocks that are effective in the development process to another, provided that the water contact with the ground for a long time paleovalley structure, has been the most important factor induces the formation of polje. Faulting accompanied by other factors that are effective in the formation of the developing polje karstification. Explanation of geomorphological features and the development of study was to Kurucaova Polje. Thus, important evidence about the formation and development of this region detected in the geological past. During the study, both as a priority issue, both in terms of the relevant literature is reviewed. The findings were compared with detailed maps of topography and geology. The maps on the Geographic Information Systems (GIS) analyzes were conducted on a variety of methods and techniques using and working maps. In this study, the main base map sheet with 1:25.000 scale topographic ANTAKYA-O36-c4 geological maps of different scales are used. In addition, Remote Sensing (RS) satellite imagery in a variety of recent methodology used. Accompanied by field studies in all these activities have been audited and tested for accuracy on-site interviews and observation methods. Finally, since the Middle Miocene Kurucaova Polje Neotectonic movements and karstification processes that operates within the framework of a joint association formed and Plio-Quaternary phase reaches the top of this formation process is understood. Some applications must be made at certain stages in terms of current use polje. At this point, start to operate in a planned way to the mine opened, polje field of agricultural or livestock purposes (could be either way), and some are designed for nature enthusiasts of polje with the use of the natural values for the purpose of ecotourism-related activities or the completion of jeomorfoturizm should be provided.

Keywords
Karst, polje, karst geomorphology, Amanos Mountains, Kurucaova Polje.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  USOS 2017 bildirilerinin yayımlanması

  Sayın USOS 2017 katılımcıları,

  Bildirilerinizin dergimizde makale olarak -ücretsiz- yayımlanabilmesi için tam metni en geç 31Ocak 2018 tarihinde dergi sistemine yüklemeniz gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen tam metinler normal dergi şartlarına tabi olarak yayımlanabilecektir. 


  KUDÜS KONGRESİ 2018
  Sevgili meslektaşlarımız,
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018), Turkish Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi işbirliği ile sizleri 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Filistin topraklarının Kudüs şehrinde ağırlamaktan onur duyacaktır. Bildiğiniz gibi İSPANYA katılımcıları bu kongrede katılım ücreti ödemeyeceklerdir. 
  Üç semavî din için önemli bir mekân olan Kudüs, kültürel ve tarihî hafızamıza hitap eden yönleriyle Sosyal bilimlerin her alanında çalışan akademisyenlerin mutlaka görmesi gereken bir şehirdir.
  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II (USOS 2018) Kudüs’ün tarihî, kültürel ve dinî yerlerini görmek ve bununla birlikte alanlarındaki teorik ve uygulamalı çalışmaları paylaşmak üzere Sosyal Bilimler alanındaki araştırmacı ve akademisyenlerin bir araya getirilmesini amaçlamaktadır. Aynı anda eşzamanlı sempozyumlar şeklinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II’ye siz değerli bilim insanlarını davet etmekten memnuniyet duyarız.
  Ayrıntılı bilgi ve her türlü işlem için www.incsos.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
  Düzenleme Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM – Turkish Studies Dergisi Sahibi ve Editör
  Prof. Dr. Prof. Dr. Imad Abu KISHEK – Al Quds Üniversitesi Rektörü
  Genel Koordinatör
  Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR – Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
  Dr. Dr. Moatasem Al – NASIR- Al-Kuds Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı
  Koordinatör
  Doç. Dr. Ahmet AKKAYA – IJLA Editör
   

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com