English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kurucaova Polyesinin Jeomorfolojisi (Kırıkhan/Hatay)
(The Geomorphology Of Kurucaova Polje (Kırıkhan/Hatay) )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 7
Sayfa : 827-848
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.4935
10909    12924


Özet
Kurucaova Polyesi, Amanos Dağları’nda (Orta Amanoslar) üzerinde yer almakta olup, flüvyal karakterli bir paleovadinin fay kontrolünde gelişen karstlaşma sonucunda oluşmuş polye graben özelliğinde tektono-karstik bir depresyondur. Karstlaşmanın gelişiminde etkili olan karbonatlı kayacın varlığından başka, suyun zeminle uzun süre temasının sağlandığı paleovadi yapısı, polyenin oluşumunu başlatan en önemli etken olmuştur. Polyenin oluşumunda etkili olan diğer etken ise faylanma eşliğinde gelişen karstlaşmadır. Makalede, Kurucaova Polyesi’nde karstlaşma üzerinde rol oynayan etmenler incelenmiş ve jeomorfolojik gelişim ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikli olarak hem konu, hem de alan bakımından ilgili literatür gözden geçirilmiştir. Elde edilen bulgular topografya ve jeoloji haritalarının detaylı irdelenmesiyle karşılaştırılmıştır. Bu haritalar üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak çalışma haritaları oluşturulmuştur. Çalışmada temel altlık harita olarak 1/25.000 ölçekli ANTAKYA-O36-c4 topografya paftası ile değişik ölçeklerdeki jeoloji haritalarından yararlanılmıştır. Yapılan faaliyetler arazi çalışmaları eşliğinde denetlenerek, metne aktarılmıştır. Sonuçta, Kurucaova Polyesi’nin Orta Miyosen’den beri etkinliğini sürdüren Neotektonik hareketler ve karstlaşmanın birlikteliği çerçevesinde oluştuğu ve Pliyo-Kuvaterner’de bu oluşum sürecinin en üst safhasına ulaştığı anlaşılmıştır. Polyenin güncel kullanımı açısından bazı uygulamaların da belli aşamalarda yapılması gerekmektedir. Bu bağlamda öncelikle, işletmeye açılan maden ocağının daha planlı bir şekilde faaliyet göstermesi, polye sahasının tarımsal veya hayvancılık amaçlı olarak (her iki şekilde de olabilir) dizayn edilmesi ve bazı doğa meraklıları açısından polye alanının doğal değerlerinin ekoturizm veya jeomorfoturizm amaçlı olarak kullanımı ile ilgili faaliyetlerin tamamlanması sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler
Karst, Polye, Karst Jeomorfolojisi, Amanos Dağları, Kurucaova Polyesi.

Abstract
Kurucaova Polje, Middle Amanus Mountains is located in the control of a fault developing paleovalley tectono-karstic depression that formed as a result of karst processes. Other than in the presence of carbonate rocks that are effective in the development process to another, provided that the water contact with the ground for a long time paleovalley structure, has been the most important factor induces the formation of polje. Faulting accompanied by other factors that are effective in the formation of the developing polje karstification. Explanation of geomorphological features and the development of study was to Kurucaova Polje. Thus, important evidence about the formation and development of this region detected in the geological past. During the study, both as a priority issue, both in terms of the relevant literature is reviewed. The findings were compared with detailed maps of topography and geology. The maps on the Geographic Information Systems (GIS) analyzes were conducted on a variety of methods and techniques using and working maps. In this study, the main base map sheet with 1:25.000 scale topographic ANTAKYA-O36-c4 geological maps of different scales are used. In addition, Remote Sensing (RS) satellite imagery in a variety of recent methodology used. Accompanied by field studies in all these activities have been audited and tested for accuracy on-site interviews and observation methods. Finally, since the Middle Miocene Kurucaova Polje Neotectonic movements and karstification processes that operates within the framework of a joint association formed and Plio-Quaternary phase reaches the top of this formation process is understood. Some applications must be made at certain stages in terms of current use polje. At this point, start to operate in a planned way to the mine opened, polje field of agricultural or livestock purposes (could be either way), and some are designed for nature enthusiasts of polje with the use of the natural values for the purpose of ecotourism-related activities or the completion of jeomorfoturizm should be provided.

Keywords
Karst, polje, karst geomorphology, Amanos Mountains, Kurucaova Polje.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   


  Dr. Ergün ALTUN Armağanı

  Kıymetli Arşatırmacılar,

  Turkish Studies, Eylül 2017 sayımızı Dr. Ergün ALTUN Armağanı olarak çıkarmayı planlamaktadır. Genç yaşta dünyaya veda eden hocamız adına çıkarılacak olan özel sayımızın editörlüğünü bizzat Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM yapacaktır. Sayımız için son yazı gönderim tarihi 31 Ağustos 2017'dir. Başta Türkoloji camiasının ve tüm bilim dünyasının başı sağ olsun der, değerli katkılarınızı bekleriz.


  İktisat, Finans ve Siyaset - Economics, Finance and Politics
  İktisat, Finans ve Siyaset - Economics, Finance and Politics isimli sayımız Haziran ayından itibaren Doç. Dr. İbrahim Halil SUGÖZÜ hocamızın editörlüğünde yayın hayatına başlayacaktır. Bilim dünyasına hayırlı olması dileği ile...
  Sosyal Bilimler Kongresi - Endülüs

  Kıymetli Araştırmacılar, 

  18-24 Eylül 2017 tarihlerinde Granada’da El-Hamra sarayının yanında Turkish Studies-İspanya-Malaga Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'nda sizleri İspanya’nın en önemli şehirlerini kapsayan Endülüs merkezli olarak ağırlamaktan onur duyacağız.

  ENDÜLÜS’Ü GÖRMEYEN SOSYAL BİLİMCİ YARI KÖR BAKAR, sözünden hareketle, sempozyum 3 gün bildiri sunumu ve 3 gün bilimsel-kültürel gözlem-gezi şeklinde planlanmıştır. Endülüs medeniyeti Batı aydınlanmasını tetiklediği gibi, Doğu medeniyeti üzerinde de derin izler bırakmıştır. Bu sebeple Endülüs medeniyetinin izleri takip edilecek, bize bıraktığı miras elden geldiğince ayrıntılı gezilmeye çalışılacaktır. Sempozyumda temel ve uygulamalı çalışmalarını paylaşmak üzere sosyal bilimler çatısı altına giren bütün alanlar davetlidir. Sempozyumda herhangi bir konu sınırlaması yoktur. Bütün sosyal bilimciler kendi özel alanlarıyla ilgili bildiri sunabilirler. Sempozyuma ilişkin detaylı bilgiler, yazım kuralları, önemli tarihler, kayıt ve özet gönderimi için www.usoskongre.net adresini ziyaret edebilirsiniz. Kongreyle ilgili her türlü görüş, öneri ve taleplerinizi kongre düzenleme ekibine usoskongre@gmail.com adresinden iletebilirsiniz.


  Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler Sayısı

  Dergimize Bilişim Teknolojileri ve Uygulamalı Bilimler adında yeni bir alan eklenmiştir.  İlk sayı Haziran ayında basılması planlanmaktadır. Bu alandaki çalışmalarınızı bekliyoruz.


  DARBELER VE DARBE KALKIŞMALARI ÖZEL SAYISI

  Kıymetli meslektaşımız,

  Ülkemiz son aylarda siyasi tarihimizin en olağandışı ve kabul edilemez tecrübesini 15 Temmuz darbe kalkışması aracılığıyla yaşamıştır. Turkish Studies (www.turkishstudies.net) Dergisi olarak tarihin olağan akışına, vatandaşlarımızın tercihlerine dehşetengiz biçimde ket vurmayı hedefleyen bu kalkışmayı merkeze alarak Türkiye’de ve Dünyada yapılmış darbe ve darbe kalkışmalarının art alanlarını, sosyal, siyasi dinamiklerini çözümleyen geniş bir veri tabanı oluşturmayı hedefliyoruz.

  Bu hedef doğrultusunda ilk olarak ‘Darbe ve Darbe Kalkışmaları Özel Sayı’sını yayınlayacak, başkaca çalışmalarımızla da destekleyeceğiz. Yaşanılanı doğru anlama ve anlatmanın, benzer olumsuzlukları bir daha deneyimlememenin anahtarı olacağı şiarıyla zatıalinizin de bu çalışmaya katkı vermenizi bekler, saygı ve iyi dileklerimizi sunarız.

  Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM

  Doç. Dr. Zeynep KARAHAN USLUAdres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com