English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Amanos Dağlarında Bir Paleokarstik Vadinin Jeomorfolojik Özellikleri Ve Gelişimi
(Geomorphological Features And Evaluvation Of A Paleokarstic Valley On The Amanos Mounts )

Yazar : Emre ÖZŞAHİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : Volume 8 Issue 9
Sayfa : 2111-2128
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.3958
7959    8682


Özet
Paleokarstik vadiler, polye, uvala, flüvyo-karstik depresyonlar vs. gibi karstik yerşekilleri herhangi bir sahadaki jeomorfolojik evrimini açıklamak amacıyla önemli ipuçları vermektedirler. Bilhassa paleokarstik vadiler sahanın drenaj ağının gelişimini belirlemek açısından önemlidir. Bu vadiler çeşitli nedenlerle yüzey akışının yer altına inmesi sonucunda fosil olarak kalan eski akarsu sistemlerinin parçalarıdır. Aktif özelliğini yitiren bu vadiler içerisinde çeşitli karstik şekiller de gelişebilmektedir. Bu çalışmada Orta Amanos Dağlarında tespit edilen bir paleokarstik vadinin jeomorfolojik özelliklerinin ve gelişiminin açıklanması amaçlanmıştır. Bu çalışmayla “Paleokarstik vadi nasıl oluşmuştur? Bu oluşum sürecinde etkili olan etken ve süreçler nelerdir? Bölgedeki jeomorfolojik gelişim nasıl gerçekleşmiştir?” gibi araştırma sorularına yanıtlar aranacaktır. Hem konu, hem de alan bakımından ilgili literatürün taranması şeklinde başlatılan çalışma, topografya ve jeoloji haritalarının detaylı irdelenmesi ile devam ettirilmiştir. Bu aşamada haritalar üzerinden Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak ve yüzey analizleri de kullanılarak çalışma haritaları oluşturulmuştur. Çalışmada temel altlık harita olarak 1/25.000 ölçekli ANTAKYA O36-c1 ve O36-c4 topografya paftaları ile 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli jeoloji haritalarından yararlanılmıştır. Bunun yanında Uzaktan Algılama (UA) metodolojisiyle yakın tarihli çeşitli uydu görüntülerinden de faydalanılmıştır. Bütün bu yapılan faaliyetler arazi çalışmaları eşliğinde denetlenmiş ve doğrulukları sınanmıştır. Sonuçta, Üst Miyosen yaşlı bu paleokarstik vadinin oluşumu Orta Miyosen’den beri etkinliğini sürdüren Neotektonik hareketler ve karstlaşma süreçlerinin ortak birlikteliği çerçevesinde oluşmuştur. Bu oluşum süreci, paleokarstik vadinin temelini oluşturan Üst Triyas-Alt Jura yaşındaki dolomitik kireçtaşı ve kireçtaşı ile Paleosen yaşındaki kireçtaşlarının birikimiyle başlamış, Pliyo-Kuvaterner’de en üst safhasına ulaşmıştır. Günümüzde ise ilgili süreç hala devam etmektedir. Bu durum Amanos Dağlarındaki karstlaşma koşullarının günümüzde hala etkin bir rol oynadığını da kanıtlamaktadır. Bundan sonraki aşamada bu paleokarstik vadi izlerinin en son gittiği noktaya kadar takip edilip, incelenmesi ve Amanos Dağları üzerinde muhtemel başka paleokarstik vadilerin varlığının da saptanması yönünde çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Karst, Paleokarst, Paleokarstik vadi, Karst Jeomorfolojisi, Amanos Dağları.

Abstract
Paleokarstic valleys, polye, uvala, etc. flüvyo-karstic depressions karst landforms on the any field provide provide important clues to explain of geomorphological evolution. Especially, paleokarstic valleys is important in determining the development of the drainage network of area. These valleys are part of the old river systems remaining as fossil as a result to come down underground of surface flow due to various reasons. These valleys that active property to losing can also occur at various karst forms. Explanation of geomorphological features and the development of this study was to paleokarstic valley that determined on the Middle Amanos Mounts. The study seeks answers to questions such as “How was formed thi paleokarstic valley? What are the factors and processes that are effective in the process of this formation? How was occured geomorphological evoluvation this religion”. Work initiated in that both as a priority issue, both in terms of the relevant literature is reviewed, continued to examine detailed maps of topography and geology. The findings were compared with detailed maps of topography and geology. The maps on the Geographic Information Systems (GIS) analyzes were conducted on a variety of methods and techniques using and working maps. In this study, the main base map sheet 1/25.000 scale topographic ANTAKYA O36-c1 ve O36-c4 maps with 1/25.000 and 1/100.000 scales geological maps are used. In addition, Remote Sensing (RS) satellite imagery in a variety of recent methodology used. Accompanied by field studies in all these activities have been audited and tested for accuracy on-site interviews and observation methods. Finally, the paleokarstic valley that the Upper Miocene age, since the Middle Miocene Neotectonic movements and karstification processes that operates within the framework of a joint association formed. This formation process, forms the basis of the Upper Triassic-Lower Jurassic paleokarstic valley limestone and dolomitic limestone and limestone accumulation of Paleocene began the Plio-Quaternary has reached the highest stage. Today, the process is still continuing on. This condition is proving conditions for karstification on the Amanos Mounts are still playing an active role. In the next stage, marks of this paleokarstic valley to be followed to the point of going to the most recent, examining and studies should be made possible to detect the presence of other paleokarstik valleys on the Amanos Mounts.

Keywords
Karst, Paleokarst, Paleokarstic valley, Karst Geomorphology, Amanos Mounts.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ünver GÜNAY Armağanı

  Değerli İlim İnsanları, 

  TS'nin alan dergilerinden olan Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar’ın bu seneki armağanı; Batı kökenli bir bilim olan Din Sosyolojisinin; Türkiye'de kendi kültür ve medeniyet dünyamız içinde sistematik hale getirilmesi yolunda pek çok eser veren ve akademisyen yetiştiren Prof. Dr. Ünver GÜNAY’a takdim edilecektir.

  Bu sayının misafir editörlüğü  Prof. Dr. Abdulvahap Taştan ve Prof. Dr. Celalettin Çelik  tarafından yapılacaktır.

  Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar Dergisi olarak Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanı için makale yazarı ve hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

  Mart 2018'de yayınlanacak olan Prof. Dr. Ünver GÜNAY  Armağanına makale gönderilmesi için son tarih: 1 Şubat 2018'dir. 

   Adres :Sibel ÜST, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Güvenevler Mahallesi, Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com