English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN SINIF ve OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİN KURUM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
(THE OPINIONS OF ELEMENTARY AND PRE-SCHOOL TEACHERS WORKING IN REHABILITATION CENTRES ABOUT THEIR INSTITUTIONS )

Yazar : Murat ÇALIŞOĞLU   - Abdul Samet YALVAÇ - Ahmet KAYA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 201-216
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.15093
54    137


Özet
Günümüzde eğitim alma hakkı tüm bireylere anayasal bir hak olarak verilmiştir. Eğitim, normal öğrencilere devlet okullarında parasız olarak verilirken özel yani engelli bireylere ise eğitim masrafları devlet tarafından ödenen özel rehabilitasyon merkezlerinde verilmektedir. Özel eğitim öğretmenlerinin sayıca az olmalarından dolayı öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla MEB tarafından başta sınıf ve okul öncesi öğretmenleri olmak üzere diğer branşlardan mezun olan öğretmenlere yönelik sertifika programı düzenlenmektedir. Bu sertifikaya sahip olan öğretmenlerde rehabilitasyon merkezlerinde görev yapabilmektedir. Bu çalışmada rehabilitasyon merkezlerinde çalışan sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin kurum ile ilgili görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Tarama modelinde yapılan çalışma, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme ile belirlenen 25 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak birinci bölümde kişisel bilgi formu, ikinci bölümde ise araştırmacı tarafından geliştirilen beş sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılardan soruları yazılı olarak cevaplamaları istenmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların çoğu atanamadıkları için rehabilitasyon merkezlerinde çalışmayı seçtiklerini, herhangi bir atanma durumunda bu kurumdan ayrılacaklarını, rehabilitasyon merkezlerindeki çalışma koşullarının oldukça ağır ve yıpratıcı olduğunu, alınan ücretlerin yapılan iş karşısında yetersiz kaldığını ve kendilerine yeterince zaman ayıramadıklarını olumsuz görüşler olarak belirtmişlerdir. Bu görüşlerin yanı sıra katılımcılar tarafından rehabilitasyon merkezlerinde çalışmanın kendilerini geliştirdiği, farklı bir alanı tanıma imkânı buldukları, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık kazandıklarını ifade eden olumlu görüşlerde belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Rehabilitasyon merkezi, Sınıf öğretmeni, Okul öncesi öğretmeni, görüş

Abstract
Today, traineeship is given to all individuals as a constitutional right. While education is given to the ordinary individuals in state schools free, special training whose expenses are paid by the government is given to the special, that is, disabled individuals in rehabilitation centers. For the fact that the number of special education trainers is inadequate, some certification programs are held for teachers that graduated from other disciplines, especially the graduates from elementary and pre-school departments, by the ministry of national education in order to supply the need of educators. The trainers that own this type of certificate have the right of working in rehabilitation centres. It is aimed in this study to detect the opinions of elementary and pre-school teachers working in rehabilitation centres about their institutions. The study that was conducted in survey model was carried out with the participation of 25 teachers that was determined via convenient sampling among purposive sampling models. The data collection of the study consists of two stages. In the first stage, a personal information protocol was used and in the second stage, a semi-structured interview protocol developed by the researcher and consisting of 5 open-ended questions was used as data collection tools. The participants were asked to answer the questions in a written form. In the analysis of the obtained data, descriptive analysis was used. As a result of the study, most of the participants stated as negative opinions that they had to start working in rehabilitation centers because they weren’t able to be appointed, the working conditions of the rehabilitation centers were hard and backbreaking, the wages were not sufficient compared to the workload and they couldn’t spare enough time for themselves because of their work. In addition to these negative opinions, the participants stated as positive opinions that working in rehabilitation centers improved themselves, they had the opportunity to know a different field, they gained awareness towards the individuals with special needs.

Keywords
rehabilitation centres, elementary school teacher, pre-school training teacher, opinion

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com