English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEĞİŞKENLER AÇISINDAN BİR SOSYAL MEDYA ARAŞTIRMASI
(A SOCIAL MEDIA STUDY IN TERMS OF VARIABLES )

Yazar : İrfan ERTEKİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 385-399
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.15010
42    112


Özet
Bu araştırma makalesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi’nde yüksek öğrenimlerini devam ettirmekte olan öğrencilerin sosyal medya alışkanlıkları ile sahip oldukları değişkenler arasında etkileşim olup olmadığını saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin, yüksek öğrenim gördükleri üniversiteler, cinsiyet, yaş, sınıf ve akademik başarı düzeyleri, internet ve sosyal medya’da geçirdikleri süreler, tercih ettikleri sosyal medya uygulamaları, araştırmanın değişkenleri olarak tespit edilmiştir. Metod olarak, yüz yüze anket yöntemi kullanılmış, verilere basit tesadüf örneklem yolu ile toplam 569 (N=569) öğrencinin anket sorularına vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda ulaşılmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde, tarama modelinden faydalanılmış, alt problemlerin analizinde bağımsız örneklemler için t testi ve tek faktörlü varyans analizi (Anova), veri analizinde ise SPSS 21.00 paket programı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılması sürecinden sonra kayıp veri ve uç değer analizleri yapılmış ve veri setinin normallik özelliği incelenmiştir. Bu amaçla Kolmogorov-Smirnov testi ve Histogram grafikleri incelenerek veri setinin parametrik nitelik taşıdığı belirlenmiştir. Son aşamada ise Levene homojenlik değerleri incelemeye alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin sadece "cinsiyet" değişkeni ile sosyal medya kullanım alışkanlıkları arasında herhangi bir etkileşim olmadığı, buna karşın; "üniversite, yaş, sınıf düzeyi, akademik başarı düzeyi, internette ve sosyal medya’da geçirilen süre, sosyal medya uygulamaları" değişkenleri arasında bir etkileşim olduğu saptanmıştır. Özetle; bu çalışma, yüksek öğrenim gören öğrencilerin, sosyal medya kullanım alışkanlıkları ile ilgili değişkenler açısından bilgi verici olması bakımından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal medya, öğrenci, kullanım alışkanlığı, değişken.

Abstract
This study was conducted for the purpose of determining whether there was an interaction between the social media habits and the variables of the students who continued higher education at Erzincan Binali Yıldırım University and Balıkesir University. The university, gender, age, grade and academic success levels of the students, the time spent on the Internet and on social media, and the preferred social media applications were defined as the variables of the present study. The Face-to-Face Questionnaire Method was used as the study method; and the data were collected with the Simple Random Sampling Method from the answers given to the questions in the Questionnaire Form by a total of 569 (N = 569) students. The Screening Model was used in the statistical analysis of the study data; the t-test for independent samples and the One-Way Variance Analysis (Anova) were used in the analysis of the sub-problems; and the SPSS 21.00 Package Program was used in the analysis of the data. After the transfer process of the data that were obtained from the study to the computer medium, the Missing Data and Extreme Value Analyzes were carried out, and the normality feature of the dataset was examined. For this purpose, the Kolmogorov-Smirnov test and the Histogram Graphics were examined, and it was determined that the dataset had parametric features. In the last stage, the Levene Homogeneity Values were examined. At the end of the study, it was determined that there were no interactions between the “gender” variable and social media usage habits of the students; however, it was also determined that there was an interaction among the variables “university, age, grade, academic achievement level, time spent on the Internet and on social media, and social media applications”. In brief, this study is important in that it provides data on the variables that are related to the social media usage habits of students at higher education level.

Keywords
Social media, student, usage habit, variable.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com