English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTA ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SOSYAL DAVRANIŞ VE SOSYAL BECERİLER İLE ANNE-ÇOCUK BAĞLANMA DURUMU İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP OF SOCIAL BEHAVIORS AND SOCIAL SKILLS WITH MOTHER-CHILD ATTACHMENT IN MIDDLE CHILDHOOD )

Yazar : Mustafa DAMAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 259-274
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14967
39    112


Özet
Bu çalışmada; orta çocukluk döneminde sosyal beceriler ve sosyal davranışlar ile anne-çocuk bağlanması arasındaki ilişkinin varlığı; sosyal beceriler ve sosyal davranışlar ile anne-çocuk bağlanmasının cinsiyet ve aile tipi değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları olarak; Sosyal Beceri Değerlendirme Sistemi Temel Eğitim Öğretmen Formu (SBDS/TE-ÖF), Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği (SDÖDÖ) ve Güven Esaslı Ebeveynlik-Anne Versiyonu Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini; ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda öğrenim gören 98 çocuk oluşturmaktadır. Toplanan verilerin analizlerinde; frekans, yüzde, aritmetik ortalama gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra, basit doğrusal regresyon analizi, varyans analizi ve korelasyon katsayısı hesaplamaları kullanılmıştır. Analizler sonucunda; saldırganlık ile prososyallik (r=-,711), işbirliği(r=-,456) ve özkontrol(r=-,354) arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki; prososyallik ile utangaçlık (r= -,295), atılganlık(r=-,241) ve işbirliği(r =-,440) arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki; utangaçlık ile atılganlık(r=-,391) ve özkontrol(r=-,200) arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Atılganlık ile işbirliği (r=,622) ve özkontrol (r=,200) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki; işbirliği ile özkontrol(r=,685) arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki; anne-çocuk bağlanması ile sadece prososyallik(r=,279) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu bulunmuştur. İlgili sonuçlar ışığında; Sosyal Davranış Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği’nin saldırganlık alt boyutunda cinsiyete göre anlamlı bir fark olduğu(F(1,96)= 14,041 p<.01); Sosyal Beceri Değerlendirme Sistemi Temel Eğitim Öğretmen Ölçeği’nin işbirliği alt boyutunda aile tipine göre anlamlı bir fark olduğu(F(1,96)= 9,462 p<.01) diğer boyutlarda ise anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal davranış, Sosyal beceri, Bağlanma, Orta Çocukluk

Abstract
In this study; it was researched the existence of two correlation in middle childhood. One of them is between social skills and mother-child attachment. The other one is between social behaviors and mother-child attachment. Also in this study it was researched whether social skills and social behaviors with mother-child attachment differed significantly according to gender and family type variables. As means of data collection in the research; Social Skill Teacher Assessment Form in System of Basic Education, Social Behavior Teacher Assessment Scale and the Parent as Secure Base Scale – Mother Version were used. As a result of analysis, in middle childhood; there is a negative and significantly correlation between aggression and prosocial, aggression and cooperation, aggression and self-control; between prosociality and shyness, prosociality and assertiveness, prosociality and cooperation; between shyness and assertiveness, shyness and self-control. In spite of that there is a positive and significantly correlation between assertiveness and cooperation, assertiveness and self-control; between cooperation and self-control; between mother-child attachment and prosociality. There is a significant difference in the aggressiveness subscale of Social Behavior Teacher Assessment Scale according to gender; in the cooperation subscale of social skill scale according to family type. But there is no significant difference in the other subscales.

Keywords
Social Behavior, Social Skills, Attachment, Middle Childhood

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com