English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AHİLİK GELENEĞİ VE KÜTÜPHANECİLİK
(AKHISM TRADITION AND LIBRARIANSHIP )

Yazar : Huriye ÇOLAKLAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 231-257
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14889
45    149


Özet
Ahilik, geçmişi oldukça eskilere dayanan hem mesleki eğitimi sağlayan hem de ticari yaşamı destekleyen bir gelenektir. Selçuklular ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Anadolu topraklarında gelişmiş, büyümüş ve varlığını devam ettirmiştir. Ahilik, var olduğu dönemin mesleki örgütlenmenin önemli bir kurumudur. Bu kurum, Türk-İslam kültürünün bir sentezinden oluşmuştur. Ahilik kurumu, Osmanlı İmparatorluğu’nda ticaret, sanayi, eğitim, kültür-sosyal alanında önemli rol oynamıştır. Bu makalede “ahilik” ve “kütüphanecilik” kavramları, mesleki sorumluluk, etik anlayışı, mesleki birlik ve örgütlenme biçimleri açısından karşılaştırılmıştır. Çalışmada, önce mesleki örgütlenme geleneği olan “ahilik” kavramının sivil toplum kurumu olarak tanımı yapılmıştır. Sonra ahiliğin amacı, ilkeleri, geleneksel yapısı, bu kurumun fonksiyonları ve topluma katkıları kısaca ele alınmıştır. Aynı zamanda ahilik kurumu içinde kütüphanecilik mesleğinin var olup olmadığı sorusuna cevap aranılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda ahilik geleneği içinde “kitap” ve “kütüphane” konusu incelenmiştir. Ancak ahilik kurumunda “kütüphanecilik” mesleği yer almamıştır. Bu kurumda, kütüphaneciler yerine kitap ve kütüphaneyle ilişkili olan hattatlar, mücellit, müzehhibler, musavvir, nakkaşlar gibi meslek grupları yer almıştır. Bu mesleklerin Osmanlılar döneminde ahilik sistemi içinde kütüphanecilikten daha önce bir meslek olarak örgütlendikleri görülmüştür. Bu dönemde kütüphanecilik, vakıf kütüphanesi geleneği olarak varlığını sürdürmüştür. Daha ziyade devlet ve vakıflar aracılıyla günümüz halk kütüphanelerine benzer halkın yararlanabileceği kütüphaneler kurulmuştur. Bu çalışmada, kütüphanecilik kavramı hem mesleki örgütlenme, hem mesleki etik, hem de mesleki kimlik boyutuyla ele alınmıştır. Türkiye’de kütüphanecilik mesleğinin toplumsal, kültürel, eğitimsel, sosyo-ekonomik faydaları ve geleneksel olan yapısı, “ahilik” geleneği bakış açısıyla tartışılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda kütüphanecilik mesleğinde ahiliğin özünde de olan mesleki sorumluluk, doğruluk, güvenirlilik, nitelikli ve insani değerlere sahip olma, kaliteli hizmet ve yenilikçilik anlayışının var olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Ahilik, Kütüphanecilik, Mesleki Örgütlenme, Mesleki Kimlik, Mesleki Etik

Abstract
Akhism is a tradition which provides both vocational education and commercial life, which is based on a long history. The Seljuqs and the Ottoman Empire developed, expanded and continued to exist in Anatolia. Akhism is an important institution of the professional organization of the period in which it exists. This institution consists of a synthesis of Turkish-Islamic culture. The institution of Akhism played an important role in the Ottoman Empire in the fields of trade, industry, education, culture and social. In this article, the concepts of akhism and librarianship are compared in terms of professional responsibility, ethical understanding, professional unity and organizational forms. In this study, firstly the concept of professionalism akhism, which is a tradition of civil society, has been defined as a non-governmental organization. Then, the aim, principles, traditional structure, functions of the institution and its contributions to society are briefly discussed. At the same time, the answer to the question of whether there is a librarianship profession within the institution of akhism. In the Ottoman Empire, "book" and "library" in the tradition of akhism were examined. However, the professional of librarianship did not take place in the institution of akhism. In this institution, instead of librarians, there were occupational groups such as calligraphers, bookbinders, gilding, depicting and ceiling ornaments which were associated with books and libraries. It was seen that these professions were organized as a profession before librarianship in the period of Ottomans. In this period, librarianship continued to exist as a foundation library tradition. Rather, libraries have been established with the help of the public and foundations, which can be used by people like public libraries. In this period, librarianship continued to exist as a foundation library tradition. In this study, the concept of librarianship is dealt with both professional organization, professional ethics and professional identity. In Turkey professional of librarianship in social, cultural, educational, socio-economic benefits and traditional structure, "akhism" have been discussed from the point of view of tradition. As a result of the study, it is found that there is professional responsibility, accuracy, reliability, qualified and human values, quality service and innovation in the core of the professional librarianship.

Keywords
Akhism, Librarianship, Professional Organization, Professional İdentity, Professional Ethics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com