English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL-DUYGUSAL VE AHLAKİ GELİŞİM ÖLÇEĞİNİN (SDAGO) TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(ADAPTATION of SOCIAL-EMOTIONAL AND CHARACTER DEVELOPMENT SCALE to TURKISH: VALIDITY and RELIABILITY STUDY )

Yazar : Kayhan BOZGÜN   - Kemal BAYTEMİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 1
Sayfa : 139-156
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14754
67    137


Özet
Bu çalışmanın amacı, 8-12 yaş aralığındaki çocukların sosyal-duygusal ve ahlaki gelişimlerini belirlemek için Ji, DuBois ve Flay (2013) tarafından geliştirilen Sosyal-Duygusal ve Ahlaki Gelişim Ölçeğini (SDAGO) Türkçeye uyarlamaktır. Bu çalışmada ilkokul ve ortaokul öğrencileri olarak iki farklı gruptan veri toplanmıştır. Çalışmanın birinci örneklem grubunu, Güneydoğu Anadolu bölgesine bağlı bir ilin Merkez ilçesindeki 3 farklı ilköğretim okulundaki 3, 4 ve 5. sınıfta öğrenim gören 458 ilkokul öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın ikinci örneklem grubunu aynı bölge ve ildeki 2 farklı ilköğretim okulundaki 6, 7 ve 8. Sınıfta öğrenim gören 340 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçeğin yapı geçerliği Doğrulayıcı Faktör Analiziyle (DFA) sınanmış bunun yanında ölçüt geçerliği incelenmiştir. Her iki çalışma grubu için de modelin anlamlı olduğu ve iyi uyum değerleri ürettiği görülmüştür. SDAGO'nun ölçüt bağıntılı geçerliği, Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği (ASYÖ) kullanılarak incelenmiştir. Buna göre her iki çalışma grubunda, SDAGO’nun alt boyutları ve toplam puanının ASYÖ ile orta ve yüksek düzeyde anlamlı ilişkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışmalarında SDAGO’nun tümü için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısının her iki çalışmada da .88 olduğu görülmüştür. Cronbach Alfa Katsayılarına Alt boyutlar açısından bakıldığında ise birinci çalışma grubunda .48 - .69 arası, ikinci çalışma grubunda .60 - .72 arasında değiştiği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal-duygusal gelişim, ahlaki gelişim, doğrulayıcı faktör analizi, ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri.

Abstract
The aim of this study is to adapt to Turkish the Social-Emotional and Character Development Scale developed by Ji, DuBois and Flay (2013) in order to determine the social-emotional and character development of children between the ages of 8-12. In this study, data were collected from two different groups as elementary and secondary school students. The first sample group of the study consists of 458 elementary school students studying in 3rd, 4th and 5th grades in three different elementary schools in the central district of a province of Southeastern Anatolia. The second sample group of the study consisted of 340 secondary school students studying in the 6th, 7th and 8th grades in two different elementary schools in the same region and province. The construct validity of the scale was tested by Confirmatory Factor Analysis (CFA) and the criterion validity was examined. For both study groups, it was observed that the model was significant and produced good fit values. The criterion validity of the scale was examined using the Perceived Social Competence Scale. Accordingly, in both study groups, the sub-dimensions and total score of the Social-Emotional and Character Development Scale were found to have a moderate and high significant relationship with the Perceived Social Competence Scale. In the reliability study of the scale, Cronbach's alpha reliability coefficient of the Social-Emotional and Character Development Scale was found to be .88 for in both studies. Cronbach alpha reliability coefficients for sub-dimesnsions of the scale were found between .48 - .69 in the first study group; and between .60 - .72 in the second study group.

Keywords
Social-emotional development, character development, confirmatory factor analysis, elementary school

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com