English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİYOKÜTLENİN KATALİTİK HİDROTERMAL SIVILAŞTIRMA YÖNTEMİ İLE SIVILAŞTIRILMASI
(LİQUEFACTİON OF BİOMASS BY CATALYTİC HYDROTHERMAL LİQUEFACTİON PROCESS )

Yazar : Halil DURAK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 1
Sayfa : 263-278
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14716
27    66


Özet
Biyokütle ısıl, biyolojik ve fiziksel birçok yöntemle daha değerli enerji formlarına dönüştürülebilmektedir. Biyokütlenin geleneksel yöntem ile doğrudan yakılması sonucu enerji elde edilebildiği gibi çeşitli termokimyasal işlemlerle de biyokütleden katı, sıvı ve gaz yakıtlar elde edilebilmektedir. Biyokütleden biyoyakıt üretimi için gazlaştırma, piroliz ve sıvılaştırma gibi birçok termokimyasal yöntem kullanılmaktadır. Biyokütleden elde edilen biyo yağ ın geleneksel kullanıma göre birçok avantajı vardır. Bu çalışmada prosopis farcta bitkisi 350 oC de katalitik hidrotermal sıvılaştırma yöntemi ile sıvı ve katı ürünlere dönüştürülmüştür. Elde edilen ürünler GC-MS analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sıvı ürünlerin GC-MS analizinde genel olarak monoaromatik, alifatik, heterosiklik ve oksijenli bileşiklerden oluşan çok sayıda farklı bileşik elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Biyokütle, Biyo-yakıt, Hidrotermal sıvılaştırma, Prosopis farcta

Abstract
Biomass can be transformed into more valuable forms of energy by thermal, biological and physical methods. As a result of direct combustion of biomass by the traditional method, energy can be obtained and solid, liquid and gaseous fuels from biomass can be obtained with various thermochemical processes. Many thermochemical methods such as gasification, pyrolysis and liquefaction are used for biofuel biofuel production. Biomass bio-oil has many advantages over conventional use. In this study, prosopis farcta plant was converted into liquid and solid products by catalytic hydrothermal liquefaction method at 350 oC. The products were analyzed by GC-MS analysis method. In the GC-MS analysis of the liquid products obtained, a large number of different compounds, generally composed of monoaromatic, aliphatic, heterocyclic and oxygenated compounds, were obtained.

Keywords
Biomass, Bio-fuel, Pyrolysis, Hydrothermal liquefaction, Prosopis farcta

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com