English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRGÜTLERDEKİ YALNIZ KALPLER: YALNIZ ÇALIŞANLARIN SİNİK TUTUMLARI ÜZERİNDE ALGILANAN YÖNETİCİ DESTEĞİNİN ARACILIK ROLÜ
(THE LONELY HEARTS IN THE ORGANIZATIONS: THE MEDIATION ROLE OF THE PERCEIVED SUPERVISOR SUPPORT ON THE CYNICAL ATTITUDES OF THE LONELY EMPLOYEES )

Yazar : Süreyya ECE   - Selma GÜLTEKİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 355-370
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14406
61    153


Özet
Yalnızlık, her bireyin hayatında en az bir kez tecrübe ettiği bir olgudur. İş yaşamında da bazı bireyler sürekli, bazı bireyler ise zaman zaman kendini yalnız hissedebilmektedir. İş yerinde yalnızlık ile ilişkili bir kavram örgütsel sinizmdir. Örgütsel sinizm basit bir tanımla bireyin çalıştığı örgütü küçümsemesini ifade eder. İş yerinde kendini yalnız hisseden birey, zamanla örgütten kopmaya başlar ve örgütün amaçlarını ciddiye almaz. Ancak yönetici desteğinin yalnızlık ve sinizmi azaltıcı bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu çalışma, çalışanların iş yaşamında karşılaştıkları yalnızlık ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi araştırarak, bu ilişkide algılanan yönetici desteğinin üstlendiği rolü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında, bir kamu kuruluşunda görev yapmakta olan 150 çalışandan anket aracılığıyla veri toplanmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla Cronbach Alfa güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, çalışanların işyerinde yalnızlık ile örgüte yönelik sinik tutumların arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Algılanan yönetici desteği ile işyerinde yalnızlık ve sinizm arasında negatif yönde bir ilişki olduğu elde edilen bir diğer sonuçtur. Son olarak işyerinde yalnızlık ile çalışanların örgüte karşı sinik tutumları arasındaki ilişki üzerinde algılanan yönetici desteğinin aracılık etkisinin olduğu bulunmuştur. Bu sonuca göre yönetici desteği algılamayan çalışanın, yalnızlık duygusunun örgüte yönelik sinik tutumunu daha az etkilemektedir. İşyeri yalnızlığı literatürde nispeten az ilgi görmüş konulardan biridir, bu bağlamda çalışmanın literatüre katkısı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
İş Yerinde Yalnızlık, Örgütsel Sinizm, Algılanan Yönetici Desteği

Abstract
Loneliness is a phenomenon that every individual experiences at least once in his life. In business life, some individuals may sometimes feel lonely, while others may always feel lonely. A concept associated with loneliness at work is organizational cynicism. As a simple definition organizational cynicism refers to an individual’s disdain the organization in which he works. The individual who feels lonely at the workplace starts to break away from the organization and does not take the aims of the organization seriously. However, supervisor support is thought to have a diminishing effect on loneliness and cynicism. This study aims to explore the relationship between employee loneliness and organizational cynicism in the work life, and to explore the role of perceived executive support in this relationship. Within the scope of the research, data were collected through a survey from 150 employees working in a public institution. Cronbach Alpha reliability analysis, correlation and regression analyzes were performed to test the hypotheses of the study. According to the results of the analysis, it is determined that there is a positive relationship between the loneliness of the employees and the cynical attitudes towards the organization in the workplace. There is a negative correlation between perceived supervisor support and loneliness and cynicism in the workplace. Finally, it has been found that there is mediation effect of perceived supervisor support on the relationship between loneliness and employees' cynic attitudes towards the organization. According to this result, the sense of loneliness of the employee who does not perceive supervisor support less affects the cynic attitude towards the organization. Workplace loneliness is one of the subjects of relatively low interest in the literature. In this context, it is thought that the study will contribute to the literature

Keywords
Loneliness at Work, Organizational Cynicism, Perceived Supervisor Support

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com