English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Sosyal Destek Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Investigation of Perceived Social Support Levels of University Students in Terms of Different Variables )

Yazar : Turan ÇETİNKAYA   - Ayşe Aslı HONÇA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : Volume 14 Issue 2
Sayfa : 217-229
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.14288
40    143


Özet
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin algılanan sosyal destek düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Ahi Evran Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinde öğrenim gören kadın ve erkek öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise, bu okullarda öğrenim gören kolayda örnekleme yoluyla seçilen 453 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcıların demografik özelliklerinin belirlenmesine yönelik kişisel bilgi formu ve Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, üç alt ölçekten ve toplam 50 maddeden oluşmaktadır. Bu alt ölçekler aile, öğretmenler ve arkadaşlar başlıkları altında toplanmıştır. Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı toplam ölçek için 0,93; Aile boyutu için 0,94, Öğretmen boyutu için 0,93 ve Arkadaş boyutu için 0,91 olarak hesaplanmıştır. Ölçek ‘1= Bana Uygun Değil, 2= Kısmen Uygun, 3= Bana Uygun, şeklinde puanlanmış ve 3’lü likert tipindedir. Çalışmamız için gerçekleştirilen güvenirlik analizinde ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı ölçeğin toplamında 0.93, aile alt boyutunda 0.90, arkadaşlarım alt boyutunda 0.89 ve öğretmenlerim alt boyutunda 0.92 olarak tespit edilmiştir. İlgili verilerin karşılaştırılmasında dağılım, frekans, t testi ve anova testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda katılımcıların algılanan sosyal destek düzeyleri, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık göstermezken, lisanslı sporculuk, bölüm ve üniversite değişkenleri açısından anlamlı farklılık göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Algılanan Sosyal Destek, Üniversite Öğrencileri, Algılanan Sosyal Destek Düzeyi

Abstract
The aim of this study is to determine the perceived social support levels of students in physical education and sports departments. The population and sample of this study consisted of male and female students who attended Ahi Evran University and Dumlupınar University School of Physical Education and Sports and Erciyes University Faculty of Sport Science department of Physical Education and Sports Teacher Training, Coaching Education and Sports Management during the 2017-2018 academic term. The study population consisted of while the sample was comprised of 453 students. As a means of collecting data, a personal information form was used to determine the demographic characteristics of the participants and a Perceived Social Support Scale was used. The Perceived Social Support Scale, consisting of three subscales and a total of 50 items. These subscales were collected under the titles of family, teachers and friends. Cronbach alpha internal consistency coefficient was 0.93 for the total scale; it was calculated as 0,94 for the family aspect, 0,93 for the teacher aspect and 0,91 for the friend aspect. The scale has been scored in the 3-point likert type as 1 = Not appropriate for Me, 2 = Partially appropriate, 3 = Appropriate for Me. In the reliability analysis performed for our study, the Cronbach's alpha reliability coefficient scale was determined as 0.93, the family subscale was 0.87 while the friend subscale was 0.90 and the teacher subscale was 0.93. Distribution, frequency, t test and Anova test were used in the comparison of the related data. While statistical analyzes showed that perceived social support levels of participants did not differ in terms of gender variables, there was a significant difference in terms of university, departmental and licensed athlete variable.

Keywords
Perceived social support, university students, perceived social support level

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Ali AKTAN Armağanı

  Turkish Studies Historical Analysis Dergimizin Eylül 2019 sayısını Prof. Dr. Ali AKTAN hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Ortaçağ Tarihi olmak üzere Tarih alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayının misafir editörlüğünü Doç. Dr. Muhittin KAPANŞAHİN yapacaktır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Historical Analysis Editörlüğü


  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  Adres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com