English
Hızlı Erişim

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pozitif Psikolojik Sermayenin Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma
(Effectıve and Investıgatıon on Posıtıve Psychologıcal Capacıty Entrepreneurshıp Trends )

Yazar : R. VEDAT SÖNMEZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : Volume 13 Issue 30
Sayfa : 421-438
Doi Number : 10.7827/TurkishStudies.13631
57    177


Özet
Son dönemlerde yaşanan ekonomik krizler, karşılaşılan işsizlik sorunu ve iş dünyasının diğer bir takım problemleri nedeni ile girişimcilik kavramı artan bir trendle önem kazanmakta, konu ile ilgili araştırmalar artış göstermektedir. Artan önemine ve etkisinin geniş bir alanda olması nedeni ile girişimcilik birçok disiplinin araştırma konusu olmaktadır. İşletme, İktisat, Ekonomi, Yönetim gibi bilim dallarının girişimciliğe yönelik ilgisi devam etmekle birlikte, sosyoloji ve davranış biliminin, girişimcilik araştırmalarına farklı bir bakış açısı kazandırdığı dikkat çekmektedir. Yapılan araştırmalarda girişimciliğin önündeki engeller tespit edilmekte, girişimcilik kültürünün yaygınlaşması için yapılması gereken çalışmalar ortaya konulmakta, etkilendiği faktörler belirlenmektedir. Girişimcilik faaliyeti ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde, girişimciliğin bazı toplumlar da hızla ilerlerken bazı toplumlar da ise oldukça düşük seviyede olduğu görülmektedir. Araştırmacılar toplumlar arsındaki bu farklılığın oluşmasında kültürün önemli bir rol oynadığını ifade etmektedirler. Girişimcilik faaliyetlerini ve eğilimini etkileyen faktörlerden bir tanesininde psikolojik sermaye olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmamızın amacı; psikolojik sermayenin, girişimciliğe yönelik heveslilik, yenilikçilik, kararlılık ve işgören olmama boyutlarından oluşan girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini araştırmak ve aralarındaki bağlantıyı incelemektir. Araştırma kapsamında 118 girişimci adayına anket uygulanmış ve anket sonucu elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı ile değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, psikolojik sermayenin, girişimcilik eğiliminin alt boyutlarından olan girişimciliğe yönelik heveslilik ve kararlılık boyutlar üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Psikolojik sermaye, Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi.

Abstract
The entrepreneurship has become important with an increasing trend due to recent economic crises, encountered unemployment problem and other set of problems of business world and relevant researches has increased. Entrepreneurship has become the subject of research of many disciplines due to it has increased importance and its effect on a large field. Interest of disciplines such as Business Administration, Economics, Management continues in entrepreneurship has continued and it is noticed that sociology and behavioral science have given different point of view to entrepreneurial research. In the researches the obstacles to entrepreneurship are determined, the work to be done for the widespread of entrepreneurship cultures are revealed and the factors that are impacted to entrepreneurship are identified. When research on entrepreneurial activity was examined, it is seen that while entrepreneurship is rapidly progressing in some societies, some societies are at a very low level. Researchers state that cultures play an important role in generation of this differences between societies. It is thought that one of the factors that impacts to entrepreneurial activities and its tendency is psychological capital. The aim of this study is investigating the impact of psychological capital on enthusiasm, inventiveness, determination directed to entrepreneurship and entrepreneurial tendency of non-occupational dimensions and examining relationship between them. Within the scope of research, a survey was conducted to 118 entrepreneur candidate and data obtained from the result of survey was evaluated by SPSS 22.0 packaged software. As a result of the research, it was obtained that psychological capital have significant impact on enthusiasm and determination dimensions directed to entrepreneurship of the sub-dimensions of entrepreneurial tendency.

Keywords
Psychological capital, entrepreneurship, entrepreneurship tendency

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Prof. Dr. Günay KUT Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2020 sayısını Prof. Dr. Günay KUT hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi-Tezkire-Ali Şîr Nevâî-Nazım-Nesir-Yazma Katalogları konuları çerçevesinde makale kabul edilecek bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies Editörlüğü


  Prof. Dr. Metin AKAR Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Mart 2020 sayısını Prof. Dr. Metin Akar hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mirac-nâmeler-Türler-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız.

  Turkish Studies Editörlüğü    


  Doç. Dr. Gönül ALPAY TEKİN ARMAĞANI

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Aralık 2019 sayısını Doç. Dr. Gönül Alpay Tekin hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Mitoloji-Klasik Türk Edebiyatı merkezli olmak üzere tüm alanlara açık bu sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Fatma Sabiha KUTLAR OĞUZ ve Doç. Dr. Sibel ÜST yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. 

  Turkish Studies Editörlüğü  


  Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Armağanı

  Dergimizin Dil ve Edebiyat -Haziran 2019 sayısını Prof. Dr. Mehmet Arslan hocamıza armağan olarak çıkaracağız. Bu sayıda başta Klasik Türk Edebiyatı olmak üzere tüm Dil ve Edebiyat alanında çalışan araştırmacıların yayınlarını bekliyoruz. Sayı konu merkezli değil tüm alanlara açıktır. Sayının misafir editörlüğünü Prof. Dr. Hakan Yekbaş ve Doç. Dr. Mehtap Erdoğan Taş yapacaklardır. Değerli çalışmalarınızı bekler saygılar sunarız. Turkish Studies EditörlüğüAdres :Sibel ÜST, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Esenboğa Merkez Külliyesi Dumlupınar Mah. A Blok Kat:3 06760 Çubuk/ANKARA
Telefon : Faks :
Eposta :turkishstudiesbaski@gmail.com